Μισὸ ἑκατομμύριο Ρωμαιοκαθολικοὶ ἐγκατέλειψαν πέρυσι τὴ Γερμανικὴ Ἐκκλησία

Περισσότεροι ἀπὸ μισὸ ἑκατομμύριο ἄνθρωποι στὴ Γερμανία ἐγκατέλειψαν τὴ Ρωμαιοκαθολικὴ Ἐκκλησία πέρυσι, ἀ­νακοίνωσε τὴν Τετάρτη ἡ διάσκεψη τῶν ἐπι­σκόπων τῆς χώρας, ξεπερνώντας τὸ ρεκὸρ ποὺ εἶχε σημειωθεῖ τὸ 2021 ἐν μέσῳ ἐκτεταμένων σκανδάλων σεξουαλικῆς κακοποιήσεως.

Σὲ μία ἐξέλιξη ποὺ περιγράφεται ἀπὸ μία ὁμάδα Ρωμαιοκαθολικῶν ὡς «σοβαρὴ κρίση», 522.821 ἄνθρωποι γύρισαν τὴν πλάτη στὴν Ἐκκλησία τὸ 2022. Ἦταν ὁ μεγαλύτερος ἀριθμὸς ποὺ ἐγκατέλειψε τὴν Ἐκκλησία μέσα σὲ ἕνα μόνο ἔτος, ξεπερνώντας τὸ προηγούμενο ὑψηλὸ τῶν 359.338 ποὺ σημειώθηκε τὸ 2021. Μέχρι τὸ τέλος τοῦ 2022 τὸ 24,8% τοῦ μεγαλύτερου ἔθνους τῆς Ε.Ε. ἦταν ἐγγεγραμμένο ὡς ρωμαιοκαθολικό, μὲ περίπου 20,9 ἑκατομμύρια μέλη.

Η Irme Stetter-Karp, πρόεδρος τῆς Κεν­τρικῆς Ἐπιτροπῆς τῶν Γερμανῶν Καθολικῶν, χαρακτήρισε τὰ στοιχεῖα «λυπηρά, ἂν καὶ ὄχι πολὺ ἀπρόσμενα». Σημειώνοντας ὅτι «ἡ Ἐκκλησία… θὰ πρέπει νὰ ἐργαστεῖ σκληρὰ γιὰ νὰ ἐπιστρέψει τοὺς πιστοὺς στὸ ποίμνιο». Ἡ Ἐκκλησία «δὲν εἶναι ἀρκετὰ ἀποφασιστικὴ στὴν ἐφαρμογὴ τῶν ὁραμάτων γιὰ ἕνα μέλλον ποὺ θὰ εἶναι χριστιανικό», ἐπέκρινε ἡ Stetter-Karp σὲ δήλωσή της. «Ἡ ἀποχώρηση τῶν ἀνθρώπων ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία εἶναι σημάδι σοβαρῆς κρίσης καὶ ὤθηση γιὰ ἀλλαγή».

Ο Georg Batzing, ἐπικεφαλῆς τῆς Διάσκεψης τῶν Γερμανῶν Ἐπισκόπων, δήλωσε ὅτι ἡ Ἐκκλησία βρίσκεται σὲ πορεία μεταρρύθμισης καὶ προέτρεψε τὰ μέλη «νὰ μὴν ἀποθαρρύνονται».
Ἀντίστοιχα ἡ Προτεσταντικὴ «Ἐκκλησία» στὴ Γερμανία ἀριθμοῦσε περίπου 19,1 ἑκατομμύρια μέλη στὰ τέλη τοῦ 2022, ἐνῶ περίπου 380.000 ἄνθρωποι ἀποχώρησαν πέρυσι («grland.info» 28-6-2023).

Δυστυχῶς οἱ ἀριθμοὶ αὐτοὶ ἀποκαλύπτουν τὴ βαθιὰ κρίση ποὺ ταλανίζει τοὺς Ρωμαιοκαθολικοὺς καὶ τοὺς Προτεστάν­τες ὄχι μόνο τῆς Γερμανίας, ἀλλὰ ὅ­λης τῆς Εὐρώπης· μιὰ κρίση ποὺ δὲν ὀ­φείλεται μόνο στὰ σκάνδαλα τῶν τελευταίων χρόνων, ἀλλὰ πολὺ περισσότερο στὴν ἠθικὴ σήψη τῆς ἐποχῆς μας καὶ τὴν ἀποστασία τῶν ἀνθρώπων. Οἱ ἄνθρωποι ἀπομακρυνθήκαμε ἀπὸ τὸ Εὐαγγέλιο καὶ τὸ φαινόμενο τῆς ἀποστασίας ἐξαπλώνεται παντοῦ, ἀκόμη καὶ στὴ χώρα μας.

Τὸ γεγονὸς αὐτὸ πρέπει νὰ μᾶς συγ­κλονίσει. Εἶναι μιὰ καμπάνα ποὺ χτυπᾶ καὶ γιὰ μᾶς, τοὺς Ὀρθόδοξους Ἕλληνες. Διότι κατὰ τὶς τελευταῖες δεκαετίες καὶ στὴν Ἑλλάδα ἡ ἀποστασία παίρνει τρομακτικὲς διαστάσεις: Ἡ ἠθικὴ σήψη αὐξάνεται, οἱ διαστροφὲς διαφημίζονται καὶ νομιμοποιοῦνται, οἱ θρησκευτικοὶ γάμοι περιορίζονται, τὰ ἐκκλησιάσματα ἀραιώνουν, ὁ λαὸς τοῦ Θεοῦ κλυδωνίζεται.

Στὸ πλαίσιο λοιπὸν αὐτῆς τῆς γενικῆς ἀποστασίας θὰ πρέπει νὰ κατανοήσουμε ἀκόμη περισσότερο πόσο μεγάλη εὐθύνη ἔχουμε ἐμεῖς, οἱ ὀρθόδοξοι πιστοί, νά μείνουμε ὄρθιοι, ἀνεπηρέαστοι ἀπὸ τὸ γενικότερο κλίμα καὶ νὰ στηρίζουμε τοὺς γύρω μας ποὺ λιποψυχοῦν καὶ ἀπογοητεύονται.