Ἡ Ἀδελφότης Θεολόγων «Ὁ Σωτήρ» εἶναι μία Ὀρθόδοξη Χριστιανική Ἱεραποστολική Ἀδελφότητα.
Ἱδρύθηκε τό 1960 καί ἑδρεύει στήν Ἀθήνα (Ὁδός Ἰσαύρων 42, 11472 Ἀθήνα).
Πρῶτος προϊστάμενός της ὑπήρξε ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Γεώργιος Δημόπουλος.
Σήμερα Προϊστάμενος εἶναι ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀστέριος Χατζηνικολάου.

Ἡ Ἀδελφότητά μας ἔχει ὡς σκοπό τόν πνευματικό καταρτισμό τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν.

Γιά τήν πραγμάτωση τοῦ σκοποῦ αὐτοῦ ὀργανώνει μέ τήν εὐλογία τῶν κατά τόπους Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτῶν ὁμιλίες ὀρθόδοξης χριστιανικῆς οἰκοδομῆς, καί προβαίνει στήν ἔκδοση βιβλίων καί περιοδικῶν. Ἐκδίδει τό δεκαπενθήμερο περιοδικό “Ο ΣΩΤΗΡ”, εἰδικά δέ γιά τή νεότητα τό μηνιαίο περιοδικό “Πρός τή ΝΙΚΗ”.

Συνεργάζεται μέ Ὀρθόδοξες Χριστιανικές Ἀδελφότητες καί Ἱεραποστολικούς Συλλόγους:

  1. Σύλλογος Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς Δράσεως “Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ”,  
  2. Πανελλήνιος Ἕνωσις Γονέων  “Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ”, 
  3. Σύλλογος “Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ”.
  4. Ἀδελφότης “Η ΑΜΠΕΛΟΣ”, 
  5. Χριστιανική Ἕνωσις “Η ΕΛΠΙΣ”,
  6. Ὀρθόδοξος Χριστιανική Ἕνωσις “Η ΟΙΚΟΔΟΜΗ”,
  7. Χριστιανική Ἕνωσις “Η ΛΥΧΝΙΑ”,
  8. Ἱεραποστολική Ἕνωσις Ἀδελφῶν Νοσοκόμων “Η ΤΑΒΙΘΑ”.

Ὅλοι οἱ παραπάνω Σύλλογοι καί Ἀδελφότητες ἔχουν ἕδρα στήν Ἀθήνα.

 

Στήν Κύπρο ἡ Ἀδελφότης ” Ο ΣΩΤΗΡ” συνεργάζεται στή Λεμεσό μέ τόν Ὀρθόδοξο Ἱεραποστολικό Σύλλογο “Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ” πού διαθέτει οἴκημα μέ αἴθουσα διαλέξεων καί χώρους Ὀρθόδοξης κατήχησης γιά ὄλες τίς ἡλικίες. Τό οἴκημα βρίσκεται στήν ὁδό Ἰωάννη Κομνηνοῦ 3, (πίσω ἀπό τό παλαιό Νοσοκομείο). Τηλ. 25.373.016.