Δευτέρα 17 Ὀκτωβρίου 2011 Α´Κορ. δ´19

aggeloi

KEIMENO

«Ἐλεύσομαι δὲ ταχέως πρὸς ὑμᾶς, ἐὰν ὁ Κύριος θελήσῃ, καὶ γνώσομαι οὐ τὸν λόγον τῶν πεφυσιωμένων, ἀλλὰ τὴν δύναμιν»

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

«Ἀλλά θά ἔλθω σέ σᾶς σύντομα, ἐάν ὁ Κύριος θελήσει καί δέν μοῦ παρουσιαστεῖ κάποιο ἐμπόδιο. Καί θά γνωρίσω τότε ὄχι τήν εὐγλωττία τῶν φαντασμένων αὐτῶν, ἀλλά τή δύναμή τους νά σώζουν ψυχές. Κι αὐτή ἡ δύναμη προέρχεται ἀπό τό Ἅγιον Πνεῦμα.»  (Ἀοπό τήν «ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ» μέ σύντομη Ἑρμηνεία, ἔκδοση «Ο ΣΩΤΗΡ»)

ΣΧΟΛΙΟ Β´  (συνέχεια ἀπό τό προηγούμενο)

Τοὺς λόγους αὐτοὺς τῶν ἁγίων Ἀποστόλων νὰ λέμε καὶ ἐμεῖς ὄχι τυπικὰ ἢ ἀπὸ συνήθεια, ἀλλὰ μὲ τὴν συναίσθησι ὅτι ἡ ζωή μας ὅλη, τὰ ἔργα μας ὅλα ἐξαρτῶνται ἐξ ὁλοκλήρου καὶ ἀμέσως ἀπὸ τὸν Θεό. Νὰ ἐνθυμούμεθα ὅτι θὰ ζήσουμε ὅσο ὁ Θεὸς ἐπιτρέπει νὰ ζήσουμε καὶ κάτω ἀπὸ περιστάσεις τὶς ὁποῖες ὁ Θεὸς θὰ θελήσῃ νὰ ζήσουμε. Νὰ σκεπτώμεθα ὅτι εἴμεθα δημιουργήματα τοῦ Θεοῦ καὶ ὀφείλουμε νὰ εἴμεθα ὑποτελεῖς καὶ ὑπάκουοι δοῦλοι εἰς Αὐτόν. Καὶ αὐτὰ τὰ σχέδιά μας καὶ οἱ ἐνέργειές μας ὅλες ἐλέγχονται ἀπὸ τὴν Πρόνοιά του γιὰ τὸ συμφέρον μας. Ὁ ἀείμνηστος καθηγητὴς Παναγιώτης Τρεμπέλας σημειώνει σχετικῶς καὶ αὐτά: «Αἱ κεφαλαί μας ἠμπορεῖ νὰ πληροῦνται ἀπὸ φροντίδες καὶ ἀπὸ σχέδια ἐνεργείας ὑπὲρ τοῦ ἀτόμου μας, ὑπὲρ τῶν οἰκογενειῶν μας, ὑπὲρ τῶν φίλων μας, ὑπὲρ τοῦ βι-οτικοῦ μας ἔργου καὶ ἐπαγγέλματος. Ἀλλὰ ὅλα αὐτὰ εἶναι δυνατὸν νὰ δια-σκεδασθοῦν ὑπὸ τῆς θείας Προνοίας καὶ ἢ νὰ ματαιωθοῦν ἐξ ὁλοκλήρου ἢ νὰ εὐοδωθοῦν ἐν μέρει καὶ ὅσον ἡ θεία Πρόνοια ἐπιτρέπει» (Ὑπόμνημα εἰς τὰς ἐπιστολὰς τῆς Καινῆς Διαθήκης, τόμ. Γ΄, σελ. 278-279).