Τρίτη 18 Ὀκτωβρίου 2011 Α´Κορ. δ´19

                                                                                                                       ag_prodromos

KEIMENO

«Ἐλεύσομαι δὲ ταχέως πρὸς ὑμᾶς, ἐὰν ὁ Κύριος θελήσῃ, καὶ γνώσομαι οὐ τὸν λόγον τῶν πεφυσιωμένων, ἀλλὰ τὴν δύναμιν»

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

«Ἀλλά θά ἔλθω σέ σᾶς σύντομα, ἐάν ὁ Κύριος θελήσει καί δέν μοῦ παρουσιαστεῖ κάποιο ἐμπόδιο. Καί θά γνωρίσω τότε ὄχι τήν εὐγλωττία τῶν φαντασμένων αὐτῶν, ἀλλά τή δύναμή τους νά σώζουν ψυχές. Κι αὐτή ἡ δύναμη προέρχεται ἀπό τό Ἅγιον Πνεῦμα.»  (Ἀοπό τήν «ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ» μέ σύντομη Ἑρμηνεία, ἔκδοση «Ο ΣΩΤΗΡ»)

ΣΧΟΛΙΟ Γ´  (συνέχεια ἀπό τό προηγούμενο)

Σχέδια πολλὰ καὶ προγράμματα διάφορα καταστρώνουμε καὶ ἐμεῖς συχνά – πυκνά. Φροντίδες πολλὲς μᾶς κυριεύουν. Πλάθουμε ὄνειρα γιὰ ἕνα καλύτερο μέλλον. Μεριμνᾶμε καὶ κοπιάζουμε γιὰ τὶς σπουδὲς καὶ τὴν ἀποκατάστασι τῶν παιδιῶν μας. Σκεπτόμεθα γιὰ νὰ εὕρουμε τρόπους περισσοτέρων ἐσόδων στὸ ἐμπόριό μας, τὴν τέχνη μας, τὸ ἐπάγγελμά μας. Ἑτοιμαζόμεθα γιὰ ἕνα ταξίδι. Γνωρίζουμε τὴν ὥρα τῆς ἀναχωρήσεώς μας καὶ ὑπολογίζουμε πότε θὰ φθάσουμε στὸ τέρμα τοῦ προορισμοῦ μας. Κανονίζουμε νὰ κάνουμε καὶ ἔργα ἱεραποστολῆς, ἀγάπης καὶ φιλανθρωπίας, ὅπως καὶ ἄλλα ἔργα, διότι ἔχουμε καθῆκον.
Ὅλα αὐτὰ τὰ ἔργα μας βεβαίως πρέπει νὰ τὰ προγραμματίζουμε ὡς ἐργατικοί, συνετοί, σοφοὶ καὶ προοδευτικοὶ ἄνθρωποι. Ὅμως πρέπει νὰ τὰ θέτουμε ἀπαραιτήτως κάτω ἀπὸ τὴν Πρόνοια τοῦ παντοδυνάμου Κυρίου. Ἐμεῖς θὰ κάνουμε τὸ χρέος μας, ὅμως νὰ ἐξαρτοῦμε τὴν πραγματοποίησί τους ἀπὸ Αὐτόν, τὸν Θεὸ τῆς ἀγάπης. Νὰ ζητοῦμε ὡς δοῦλοι του νὰ γίνεται ὅ,τι Αὐτὸς θέλει, ὅ,τι ἐπιτρέπει καὶ ἀρέσει σ’ Αὐτόν. Νὰ πειθαρχοῦμε ὁλόψυχα στὸ θέλημά του.
Γιὰ νὰ μᾶς δείχνῃ ποιὸ εἶναι τὸ θέλημά του πρέπει νὰ προσευχώμεθα. Καὶ ὁ Κύριός μας Ἰησοῦς Χριστὸς μὲ κάθε τρόπο θὰ μᾶς τὸ φανερώνῃ. Καὶ ἢ θὰ  εὐλογῇ τὰ ἔργα μας, τὰ ὁποῖα προγραμματίζουμε, ἢ θὰ τὰ ματαιώνῃ. Θὰ μᾶς ἀποτρέπῃ νὰ τὰ ἐκτελέσουμε γιὰ λόγους παιδαγωγικούς, τοὺς ὁποίους Αὐτὸς γνωρίζει καὶ θέλει γιὰ τὸν πνευματικὸ καταρτισμό μας καὶ τὴν σωτηρία τῆς ψυχῆς μας. Ἔτσι ἐὰν σκεπτώμεθα καὶ πράττουμε, θὰ εἰρηνεύουμε πολύ. Θὰ εἰρηνεύουμε ἀκόμη καὶ ὅταν ματαιώνωνται τὰ ἔργα μας καὶ τὰ σχέδιά μας λέγοντας: Κύριε, τὸ θέλημά σου νὰ γίνῃ σὲ κάθε περίστασι τῆς ζωῆς μας.