Κυριακή 16 Ὀκτωβρίου 2011 Α´Κορ. δ´19

                                                                                                                           ag_anastasi

KEIMENO

«Ἐλεύσομαι δὲ ταχέως πρὸς ὑμᾶς, ἐὰν ὁ Κύριος θελήσῃ, καὶ γνώσομαι οὐ τὸν λόγον τῶν πεφυσιωμένων, ἀλλὰ τὴν δύναμιν»

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

«Ἀλλά θά ἔλθω σέ σᾶς σύντομα, ἐάν ὁ Κύριος θελήσει καί δέν μοῦ παρουσιαστεῖ κάποιο ἐμπόδιο. Καί θά γνωρίσω τότε ὄχι τήν εὐγλωττία τῶν φαντασμένων αὐτῶν, ἀλλά τή δύναμή τους νά σώζουν ψυχές. Κι αὐτή ἡ δύναμη προέρχεται ἀπό τό Ἅγιον Πνεῦμα.»  (Ἀοπό τήν «ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ» μέ σύντομη Ἑρμηνεία, ἔκδοση «Ο ΣΩΤΗΡ»)

ΣΧΟΛΙΟ Α´

Ὁ ἀπόστολος Παῦλος κατὰ τὸ ἔτος 55 μ.Χ. ἔστειλε ἀπὸ τὴν Ἔφεσο τὴν πρώτη πρὸς Κορινθίους ἐ-πιστολή του. Ἤθελε καὶ πάλι νὰ ἔλθῃ στὴν πόλι τους γιὰ νὰ τοὺς διδάξῃ, νουθετήσῃ, στηρίξῃ στὴν πίστι, ἀλλὰ καὶ νὰ τοὺς ἐλέγξῃ πρὸς οἰκοδομὴν καὶ διόρθωσίν τους. Νὰ τοὺς βοηθήσῃ μὲ ἀγάπη πολλὴ ὡς πνευματικὸς διδάσκαλος καὶ πατέρας στὸ ἔργο τῆς σωτηρίας τους. Μεταξὺ τῶν ἄλλων τοὺς ἔγραψε γιὰ νὰ χαροῦν καὶ γιὰ τὸν ἐρχομό του στὴν Κόρινθο. Θὰ ἔλθω, τοὺς πληροφόρησε, καὶ μάλιστα, ὅπως ὑπολογίζω, γρήγορα. Βεβαίως θὰ ἔλθω κοντά σας, ἐὰν ὁ Κύριος θελήσῃ. «Ἐλεύσομαι ταχέως πρὸς ὑμᾶς, ἐὰν ὁ Κύριος θελήσῃ» (Α΄ Κορ. δ΄ 19).
Ὁ θεῖος Ἀπόστολος ἀργότερα ἔγραψε καὶ στοὺς Χριστιανοὺς τῆς Ρώμης: Προσευχηθῆτε «ἵνα ἐν χαρᾷ ἔλθω πρὸς ὑμᾶς διὰ θελήματος Θεοῦ καὶ συναναπαύσωμαι ὑμῖν» (Ρωμ. ιε΄ 32).
Νὰ μπορέσω μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ νὰ ἔλθω πρὸς σᾶς μὲ χαρὰ καὶ νὰ ἀναπαυθῶ μαζί σας. Ἀλλὰ καὶ εἰς ἄλλους Χριστιανοὺς ἄλλοτε ἔγραψε μὲ τὸ ἴδιο πνεῦμα ὅτι θὰ ἔλθω πρὸς συνάντησίν σας, ἀφοῦ ὁ Κύριος τὸ ἐπιτρέψῃ. Ἔτσι ὁ ἀπόστολος Παῦλος κατὰ τὴν διεξαγωγὴ τοῦ ἀποστολικοῦ του ἔργου διατελοῦσε κάτω ἀπὸ τὸν ἄμεσο φωτισμὸ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος καὶ ἐζητοῦσε μὲ φρόνημα ταπεινὸ νὰ γίνεται ὅ,τι ὁ Κύριος θελήσῃ. Ὡς δοῦλος Ἰησοῦ Χριστοῦ ἤθελε νὰ ἔχῃ διαρκῶς ἐστραμμένα τὰ βλέμματά του πρὸς Αὐτὸν καὶ νὰ ἀναμένῃ κάθε φορὰ νέες διαταγὲς ἀπὸ Αὐτόν. Ἔτσι διατελοῦσε σὲ συνεχῆ ἐξάρτησι ἀπὸ τὸ ἅγιο θέλημά του. Συνήθιζε σὲ ὅλη τὴν ζωή του νὰ ἐξαρτᾷ τὰ πάντα ἀπὸ τὴν Χάρι τοῦ Θεοῦ.
Ἀλλὰ καὶ ὁ ἀδελφόθεος ἅγιος Ἰάκωβος μὲ τὴν θεόπνευστη ἐπιστολή του τὴν ἴδια ἀλήθεια μᾶς τονίζει. Γράφει σχετικῶς: «Ἐὰν ὁ Κύριος θελήσῃ, καὶ ζήσομεν καὶ ποιήσομεν τοῦτο ἢ ἐκεῖνο» (Ἰακ. δ΄ 15). Ἐὰν ὁ Κύριος θελήσῃ, καὶ θὰ ζήσουμε καὶ θὰ κάνουμε αὐτὸ ἢ ἐκεῖνο τὸ ἔργο. Ἐὰν ζήσουμε καὶ πόσα χρόνια ἀκόμη θὰ ζήσουμε εἶναι θέμα τοῦ Θεοῦ, ὁ Ὁποῖος μᾶς χορηγεῖ τὴν ζωή, τὴν πνοή μας καὶ τὰ πάντα. Θὰ κάνουμε αὐτὴν τὴν ἐργασία σήμερα ἢ αὔριο, ἐὰν θελήσῃ ὁ Κύριος, στὸ νεῦμα τοῦ Ὁποίου τὰ πάντα ὑποτάσσονται, ἀπὸ Αὐτὸν κυβερνῶνται.