Ἔκπτωση
Οικοδομητικά

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ

10,00 9,00

Συγγραφέας:
Εκδόσεις:
Σελίδες: 273
Έκδοση:
Κωδικός: 01-484

Περιγραφή Προϊόντος

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ολα τά μεγάλα κατορθώματα τοῦ ἀνθρώπου, ὅλες οἱ ζηλευτές συλλήψεις τῆς διανοίας του, τά θαυμαστά πετάγματα τοῦ νοῦ του στόν κόσμο τοῦ πνεύματος, τά λαμπρά κατορθώματά του στό χῶρο τῆς ἐπιστήμης, οἱ κάθε μορφῆς κατακτήσεις του πάνω στή γῆ, ὅλα τά ἀγαθά αὐτοῦ τοῦ κόσμου δέν μποροῦν βαθιά νά τόν ἱκανοποιήσουν καί νά τόν ἀναπαύσουν πραγματικά.

Ὁ ἄνθρωπος κάτι ἄλλο θέλει, κάτι πιό μεγάλο ἀναζητεῖ, γιά κάτι πιό μόνιμο καί σταθερό παλεύει μέσα του καί γύρω του. Ἀναζητεῖ καί θέλει τό τέλειο, τό αἰώνιο, τό ἄπειρο, τό ἀληθινό.

Ὁ ἄνθρωπος δέν ἀντέχει χωρίς τόν Θεό. Ἡ κοινωνία τοῦ Θεοῦ εἶναι αὐτό πού ἔχει πρώτη ἀνάγκη στή ζωή του ὁ ἄνθρωπος.

Μέσα στήν Ἐκκλησία μας ἱερουργεῖται μυστικά, ἀθόρυβα, κατανυκτικά τό μυστήριο τῆς κοινωνίας τοῦ Θε­οῦ, ἱκανοποιεῖται πλήρως ἡ ἀνάγκη τοῦ ἀνθρώπου νά συναντήσει καί νά διαλεχθεῖ μέ τόν Θεό.

Στίς σελίδες πού ἀκολουθοῦν αὐτό τό μυστήριο μελετοῦμε. Τόν πόθο τοῦ ἀνθρώπου γιά τόν Θεό καί τήν ἐπίμονη ἀναζήτηση τοῦ προσώπου Του. Τή συνάντηση μαζί Του μέσα στόν οἶκο Του, τή σχέση ἀγάπης καί οἰκειότητος πού μπορεῖ νά ἀναπτυχθεῖ μεταξύ Θεοῦ καί ἀνθρώπου, πού παρομοιάζεται στήν Ἁγία Γραφή μέ τήν ἀπό κοινοῦ ἀπόλαυση ἑνός εὐφρόσυνου δείπνου.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Εἰσαγωγή
Περιεχόμενα

Α. Ἡ ἀναζήτηση τοῦ Θεοῦ

«Τό πρόσωπόν σου, Κύριε, ζητήσω»
Θεόπλαστοι, θεόμορφοι, κατά χάριν θεοί!
Καί ὁ Θεός μᾶς ἀναζητεῖ
Τόν ἀγγίζουμε, ἀλλά δέν Τόν κρατοῦμε
Ἀκατάληπτος καί συγχρόνως καταληπτός
Γιατί κρύβεται ὁ Θεός;
Ἀποκαλύπτεται στό πρόσωπο τοῦ Υἱοῦ Του

Β. «Εἰσελεύσομαι εἰς τόν οἶκόν σου…»

«Προσκυνήσω πρός ναόν ἅγιόν σου…»
Αἴσθηση τῆς παρουσίας τοῦ Θεοῦ
Γνωριμία μέ τόν ἑαυτό μας
Προσέγγιση τοῦ πλησίον
Ἐπικοινωνία μέ τόν πνευματικό κόσμο
Σύναξη ὅλης τῆς Ἐκκλησίας
Ἐπίγειος οὐρανός
Ἔμψυχοι καί ζῶντες ναοί τοῦ Θεοῦ!
Καί μέσα στό ναό μᾶς πολεμᾶ ὁ διάβολος

Γ. «Ἡτοίμασας ἐνώπιόν μου τράπεζαν»

Προσέγγιση, συμφιλίωση, κοινωνία μέ τόν Θεό
Ὁ μεγάλος Οἰκοδεσπότης
«Δειπνήσω μετ’ αὐτοῦ καί αὐτός μετ’ ἐμοῦ»
Τό δεῖπνο τῆς βασιλείας

Δ. Τό μυστήριο τῶν μυστηρίων

Ὑπερέχει ὅλων τῶν ἄλλων μυστηρίων
Ἡ ὑπερφυσική μεταβολή
Ἄρρητος ὁ τρόπος τῆς μεταβολῆς
Ὁ μέγας ἀόρατος Λειτουργός
Ὅλος ὁ Χριστός σέ κάθε πιστό
«Εἷς πανταχοῦ ὁ Χριστός»
Κοινωνοῦμε Αὐτόν πού εἶναι στούς οὐρανούς

Ε. Ἡ ὑπέρτατη θυσία

Ἡ μόνη καθαρή καί εὐάρεστη στόν Θεό θυσία
Ἐπαναλαμβάνεται ἡ θυσία τοῦ Γολγοθᾶ
Ἡ φρικτή ὥρα τῆς θυσίας
Τό κύριο χαρακτηριστικό τῆς θυσίας
Θυσία εὐχαριστήρια
Θυσία ἱκετευτική
Θυσία ἐξιλαστήρια

ΣΤ. Τά θαυμαστά ἀποτελέσματα

Ἡ ἕνωση μέ τόν Χριστό
Οἱ πολλοί εἴμαστε ἕνα σῶμα
Ἡ ἄφεση τῶν ἁμαρτιῶν
Ἡ αἰώνια ζωή
Ὅπλο ἀκαταμάχητο
Ὠφελοῦνται καί οἱ κεκοιμημένοι

Ζ. Τί εἶναι ἡ θεία Κοινωνία

Σῶμα καί Αἷμα Χριστοῦ
…μέ τήν ψυχή Του
…καί μέ τή θεότητά Του

Η. Προετοιμασία γιά τή θεία Κοινωνία

Μελέτη τοῦ Μυστηρίου
Ἐπιμελής ἐξέταση τοῦ ἑαυτοῦ μας
Θερμή προσευχή
Ὁ πόθος τῆς καρδιᾶς
Ἡ ἐνεργοποίηση τῆς θελήσεως
Διαρκής πρόοδος
Ἀπέραντη εὐγνωμοσύνη
Ἡ θεραπεία τῆς αἱμορροούσης ψυχῆς μας

Ἐπίλογος

Ἡ κοινωνία τοῦ Θεοῦ στήν αἰωνιότητα

Ἐπιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 0.362 kg
Διαστάσεις 14 × 21 cm
Έκδοση

Εξώφυλλο

Χαρτόδετο

Σελίδες

273

Κωδικός

Συγγραφέας

Εκδοτικός Οίκος

Αξιολογήσεις

Δέν ὑπάρχει καμία ἀξιολόγηση ἀκόμη.

Δώστε πρῶτος μία ἀξιολόγηση “ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ”