Θεολογικά

ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ (ΤΟΜΟΣ Β’)

26,49 πόντοι
26,49

Συγγραφέας:
Εκδόσεις:
Σελίδες: 568
Κωδικός: 20-061
Προσθήκη στα Αγαπημένα
Προσθήκη στα Αγαπημένα

Περιγραφή Προϊόντος

Θρησκευτικαί μελέται (τόμος β’)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Ολίγα περὶ τῆς βίβλου, περὶ τοῦ σκοπού, ὃν προέθετο δι’ αὐτῆς ὁ συγγραφείς, περὶ τοῦ τρόπου τῆς χρήσεως αὐτῆς, καὶ περὶ τῆς προκειμένης μεταφράσεως.
Αἱ θρησκευτικοί μελέται, αἱ ἀπαρτίζουσαι τὴν βίβλον, ἐξ ἧς ἡ προκειμένη κατ’ ἐκλογὴν μετάφρασις, ἐδημοσιεύθησαν πρῶτον ἐν περιοδικῷ τινι συγγράμματι, ἐν ᾿Ααρῷ τῆς Ἑλβετίας ἀνωνύμως ἐκδοθέντι ἀπὸ τοῦ ἔτους 1809 μέχρι τοῦ ἔτους 1816· ἀκολούθως δέ, ἀναθεωρηθεῖσαι καὶ ἐκκαθαρισθεῖσαι ἀπό τε τῶν περιττῶν ἐπαναλήψεων καὶ ἀπὸ τῶν πρὸς τὰς ἐπικαίρους περιστάσεις γεγραμμένων, ἀνετυπώθησαν ὑπὸ τὸν τίτλον «Stunden der Andacht». Καὶ ὁ μὲν συγγραφεύς, ὁ γνωστὸς ἐν τῷ φιλολογικῷ κόσμῳ ἱστοριογράφος τῆς Ἑλβετίας Zschokke, ἐφαρμόσας ἐν τῇ πνευματικῇ αὐτοῦ ἀγαθοποιία τὸ εὐαγγελικόν: «Μὴ γνώτω ἡ ἀριστερά σου τι ποιεῖ ἡ δεξιά σου», ἀπέκρυψεν ἐπὶ χρόνον πολὺν τὸ ὄνομά του ἡ δὲ ὄντως πολύτιμος αὐτοῦ βίβλος, καίτοι ὑπὸ τοῦ Πάπα Πίου τοῦ Ζ΄. ἐν τῷ πίνακι (index) τῶν κατακεκριμένων βιβλίων σημειωθεῖσα, τοσαύτης ἔτυχε παρ’ ἅπασιν ὑποδοχῆς, ὥστε καὶ μετεγλωττίσθη, καὶ ἐν μυρίοις ἀντιτύποις πολλάκις ἐκδοθεῖσα, εὑρίσκεται ἔτι καὶ νῦν καθ᾽ ἅπασαν τὴν σοφὴν καὶ ἐνάρετον Γερμανίαν ἔν τε τῇ πενιχρᾷ τοῦ πτωχοῦ καλύβῃ καὶ ἐπὶ τῆς ἐπιχρύσου τραπέζης τῶν πολυτελῶν μεγάρων. Το γερμανικὸν πρωτότυπον, οὔτινος ἔχω ὑπ’ ὄψιν τὴν 25ην ἔκδοσιν ἀποτελεῖ διμερή τόμον, μεγάλου εἰς 8ον μεγέθους περιλαμβάνοντα 413 μελέτας, οἶαι αἱ ἐν τῷ ἀνὰ χεῖρας τόμῳ περιεχόμεναι. Ἐν δὲ τῇ γαλλικῇ μεταφράσει, τῇ ἐκπονηθείσῃ ὑπὸ τῶν κυρίων Monard καὶ Gence ἐν Παρισίοις ἀπὸ του 1830 – 1836 καὶ ἤδη λίαν δυσευρέτῳ καταστάσῃ, ἡ ἄφθονος αὕτη ύλη περιελήφθη εἰς δεκαέξ τόμους συνήθους εἰς 8ον μεγέθους.

Μελέτη
Α'.Αθανασία τῆς ψυχῆς
Β΄. Διατί ἡ μέλλουσα ζωὴ ἀναγκαίως ἀνεξιχνίαστον δι' ἡμᾶς εἶνε μυστήριον
Γ΄. Ἡ κατὰ τὴν ὥραν τοῦ θανάτου χαρά
Δ΄. Σκέψεις ἐπὶ τοῦ τάφου τῶν φιλτάτων
Ε΄. Ὁ τάφος τῶν φιλτάτων
ΣΤ΄. Ὁ Πανοικτίρμων
Ζ΄. Ἡ καθαρὰ ψυχὴ τὸν Θεὸν ὄψεται. (Σκέψεις κατὰ τὴν πρώτην ἡμέραν τοῦ νέου ἔτους)
Η'. Τὸ Εὐαγγέλιόν ἐστι δύναμις τοῦ Θεοῦ (Μέρος Α'.)
Θ'. Τὸ Εὐαγγέλιόν ἐστι δύναμις τοῦ Θεοῦ (Μέρος Β΄.)
Ι΄. Ἐπιοδοὴ τῆς προσευχῆς ἐπὶ τῶν ἀνθρωπίνων πραγ μάτων
ΙΑ΄. Ἡ δύναμις τῆς προσευχῆς
ΙΒ΄. Πίστις καὶ ἔργα
ΙΓ΄. Ἔργα καὶ πίστις
ΙΔ΄. Ο κατάστερος οὐρανός
ΙΕ΄. Οἱ νέοι σύζυγοι
ΙΣΤ. Ἡ ἐν τῷ οἴκῳ εἰρήνη
ΙΖ΄. Ἡ κατ' οίκον λατρεία τοῦ Θεοῦ
ΙΗ΄. Ἡ ἐν τοῖς ναοῖς δημοσία τοῦ Θεοῦ λατρεία
ΙΘ'. Ὁ πρὸς τὴν αἰωνιότητα στοχασμός
Κ΄. Εἰκασίαι περὶ τῆς αἰωνιότητος. (Ἡ πρὸς τὸν οὐρά νιον Πατέρα ἀπέλευσις ἡμῶν) (ὁμιλία πρώτη)
ΚΑ'. Εικασίαι περὶ τῆς αἰωνιότητος (δμ. δευτέρα) μέλλουσα ζωή)
ΚΒ΄. Εἰκασίαι περὶ τῆς αἰωνιότητος (ὁμιλία τρίτη) (Κρίσις καὶ μισθαποδοσία)
ΚΙ'. Εἰκασίαι περὶ τῆς αἰωνιότητος (ὁμιλία τετάρτη) (Ἡ ἀνεύρεσις)
ΚΔ'. Εικασίαι περὶ τῆς αἰωνιότητος (ὁμιλία πέμπτη) (Ἡ ἐν τῷ μέλλοντι κόσμῳ ἔντευξις)
ΚΕ'. Εικασίαι περὶ τῆς αἰωνιότητος (ὁμιλία ἕκτη) (Ἡ ἐν τῷ μέλλοντι κόσμῳ ἔντευξις)
ΚΣΤ'. Ὑπομονὴ καὶ πραότης υποχείριον ποιοῦνται πᾶσαν καρδίαν
ΚΖ΄. Στέργε τὸν λαχόντα σοι δαίμονα
ΚΗ'. Τὸ ἔαρ
ΚΘ'.Ἐν για τελεία ἀρετῇ πᾶσαι αἱ λοιποὶ περιέχονται
Λ.Ἡ ἀγάπη πάντα στέργει πάντα υπομένει
ΛΑ'. Ανεξιθρησκεία καὶ ἀδιαφορία πρὸς τὴν θρησκείαν
ΛΒ'. Τὸ ἀνεξάρτητον τοῦ χριστιανοῦ ἐν τῷ ἀστική βία
ΛΓ. Περὶ ἀπολαύσεως τῆς ἐν τῷ βίῳ χαρᾶς
ΛΔ΄. Οικιακαί μέριμναι οικιακὴ εὐδαιμονία
ΛΕ'. Τίς ὁ πλησίον μου
ΛΣΤ΄. Πάρεχε ἐν τῇ πολιτεία σεαυτόν παράδειγμα μιμήσεως ἄξιον
ΛΖ΄. Η πρωία
ΛΗ΄. Μεγαλείον τοῦ Θεοῦ ἐν τοῖς ἐλαχίστοις
ΛΘ'. Τὰ φαινόμενα καὶ τὰ ὄντα
Μ΄. Καθηκόντων σύγκρουσις.
ΜΑ'. Συνάφεια τοῦ παρόντος βίου καὶ τῆς αἰωνιότητας
ΜΒ'. Περὶ τῆς ἀνατροφῆς τοῦ γυναικείου φύλου
ΜΓ. Ἡ πανταχοῦ παρουσία τοῦ Ὑψίστου
ΜΔ'. Ουρανία ἡδονὴ τὸ ὑπὲρ τῶν ἄλλων πάσχειν
ΜΕ. Ἡ δύναμις τῆς συνειδήσεως
ΜΣΤ. Ο γάμος (ομιλία πρώτη)
ΜΖ. Ο γάμος (ομιλία δευτέρα).
ΜΗ. Δραστηριότης ὠφέλιμος
ΜΘ'. Ἡ θύελλα
N. Ἡ ὑπερφροσύνη ἐν τῇ εὐσεβεία
ΝΑ'. Ο νεανίας
ΝΒ'. Η νεάνις
ΝΓ'. Τὸ ἄκρον ἀγαθόν
ΝΔ'. Αἰσθήματα τοῦ χριστιανοῦ ἐν τῇ φθινοπωρινῇ ὥρᾳ
ΝΕ'. Ο Δείπνος ὁ Μυστικός. (Σκέψεις κατὰ τὴν ᾿Αγίαν καὶ Μεγάλην Πέμπτην)
ΝΣΤ΄ Εὐσέβεια καὶ νεότης
ΝΖ΄. Εἰς τί ἑκάστη ηλικία ἀποτέτακται
ΝΗ΄, "Η δύναμις τῆς ἀληθείας”
ΝΘ '. Αἰσθήματα ἐν τῇ ἐπετείῳ τῶν γενεθλίων ἡμέρα
Ξ΄.Ἐν τῷ κόσμῳ ὡς ἐν κατόπτρῳ σεαυτὸν βλέπεις
ΞΑ'. 'Αποψις τοῦ ἀστερόεντος οὐρανοῦ (δμ. πρώτη)
ΞΒ΄.Αποψις τοῦ ἀστερόεντος οὐρανοῦ (ομιλία δευτέρα)
ΞΓ'. Αποψις τοῦ ἀστερόεντος οὐρανοῦ (ὁμιλία τρίτη)
ΞΔ'. Αποψις τοῦ ἀστερόεντος οὐρανοῦ (ομιλία τετάρτη)
ΞΕ΄. Ο χριστιανὸς ἀναβλέπων λαρῶς πρὸς τὸν Κύριον
ΞΣΤ' Περὶ τῆς πίστεως καὶ τῆς ἀκριβείας ἐν τοῖς σμικροῖς
ΞΖ'. Περὶ τῶν πρὸς τοὺς τεθνεῶτας καθηκόντων
ΞΗ. Α' φωναὶ τῶν ζώων
ΞΘ'. Ο φθόνος
Ο’.Ἡ κλίμαξ τῶν ὄντων
ΟΑ'. Τὰ ὕδατα
ΟΒ΄. Ὁ χριστιανὸς ὀφείλει πάσῃ δυνάμει νὰ ἐργάζηται ὑπὲρ τῆς διατηρήσεως ἢ τῆς ἐπανόδου ἐν τῇ πατρίδι αὑτοῦ τῶν ἠθῶν ἁπλότητος
ΟΓ΄. Ἡ ἑσπέρα
ΟΔ'. Τὸ γένος τῶν φυτῶν. ὁμιλία πρώτη)
ΟΕ'. Τὸ γένος τῶν φυτῶν. ὁμιλία δευτέρα)
ΟΣΤ΄.Περὶ τῶν ἐν τῷ καθ᾿ ἡμέραν βίῳ προλήψεων
ΟΖ΄. Ὁ τῶν γεωργών βίος
ΟΗ'. Η δεινοπαθοῦσα πατρίς
ΟΘ'. Περὶ τῆς ἐν τῇ πολιτείᾳ ὁμονοίας
Π'. Αἰωνιότης τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ
ΠΑ'. Ἡ θεία Πρόνοια
ΠΒ΄. ᾿Αγάπη καὶ φόβος Θεοῦ
ΠΓ΄. Αναμνήσεις τῆς παντοδυναμίας τοῦ Θεοῦ ὁμιλία πρώτη)
ΠΔ΄. ᾿Αναμνήσεις τῆς παντοδυναμίας τοῦ Θεοῦ ὁμιλία δευτέρα)
ΠΕ'. Ἡ περὶ τοῦ μέλλοντος μέριμνα
ΠΣΤ΄. Ὁ θρίαμβος τῆς χριστιανικῆς θρησκείας (ὁμιλία πρώτη κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς Πεντηκοστῆς)
ΠΖ΄. Ὁ χριστιανὸς ὀφείλει νὰ συντελῇ εἰς τὴν ἐξάπλωσιν τῆς θρησκείας καὶ τὴν ἀνάπτυξιν τῶν θρησκευτικῶν φρονημάτων. (Ομιλία δευτέρα κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς Πεντηκοστῆς)
ΠΗ΄. Τὸ γῆρας
ΠΘ'. Ὁ περιβάλλων τὴν γηΐνην σφαῖραν ἀήρ
S'. Ὁ ἐκ τῶν ὀνειροπολήσεων τῆς φαντασίας κίνδυνος
SΑ΄. Ἡ ὑστεροφημία
SΒ΄. Ὁ σκώληξ καὶ ἡ παντοδυναμία τοῦ Δημιουργοῦ
SΓ. Ἡ ἀχαριστία
SΔ΄. Τίμα πάσας τῆς κοινωνίας τὰς τάξεις
SΕ'. Ἡ τῶν γενεθλίων τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ ἡμέρα ἐστὶν ἡ ἑορτὴ τῆς θείας πρὸς τὸ ἀνθρώπινον γένος ἀγάπης
SΣΤ΄. Ὁ Θεὸς ἐκδηλούμενος ἐν ταῖς τύχαις τῶν ἐθνῶν
SΖ΄. Εκαστος ἐστὶ δημιουργὸς τῆς ἑαυτοῦ τύχης
SΗ'. Ο φόβος τοῦ θανάτου (ὁμιλία πρώτη)
SΘ'. Ὁ φόβος τοῦ θανάτου (ὁμιλία δευτέρα)
Ρ΄. Περὶ τῶν αἰσθήσεων τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος (Αφή)
ΡΑ'. Περὶ τῶν αἰσθήσεων τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος
(Γεύσις)
ΡΒ΄. Περὶ τῶν αἰσθήσεων τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος. (Η όσφρησις)
ΡΓ΄. Περὶ τῶν αἰσθήσεων τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος. (Ἡ δρασις)
ΡΔ΄. Περὶ τῶν αἰσθήσεων τοῦ ἀνθρωπίνου σώματος. (Ἡ ἀκοή)
ΡΕ΄. Ποίει τὴν ἐλεημοσύνην εὐσκόπως
ΡΣΤ΄. Ἡ ἀξία τοῦ παρόντος βίου
ΡΖ΄. Αἱ μεταβολαὶ τῆς καταστάσεως τοῦ ἀέρος (ὁμ. πρώτη)
ΡΗ΄. Αἱ μεταβολαὶ τῆς καταστάσεως τοῦ ἀέρος(ὁμ.δευτέρα)
ΡΘ'. Ὅτι εὐχερὴς ὁ τοῦ χριστιανοῦ βίος
ΡΙ΄. Ὁ Θεὸς κυβερνᾷ πάντα τὰ ἐπὶ τῆς γῆς
ΡΙΑ'. Τὸ πρὸς τὴν ἀρετὴν θάρρος
ΡΙΒ'. Τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ
ΡΙΓ'. Ἡ χιών
ΡΙΔ'. Τὸ μεγαλεῖον τῆς ψυχῆς
ΡΙΕ΄. Σκέψεις ἐν τῷ τέλει τοῦ ἔτους
ΡΙΣΤ΄. Ὁ χριστιανὸς καὶ οἱ ἐνεστῶτες καιροί
ΡΙΖ΄. Ὁ νοσῶν
ΡΙΗ'. Ἡ ἀποχώρησις τοῦ χειμῶνος
ΡΙΘ'. Τὸ πῦρ
ΡΚ΄. Ο βίος τοῦ ὑποκριτοῦ
ΡΚΑ'. Ἐαρινὴ προσευχή
ΡΚΒ΄. Μητρυιὸς καὶ Μητρυιά
ΡΚΓ'. Ἡ ὥρα τοῦ πειρασμοῦ
ΡΚΔ'. Ἡ κοινωφέλεια ἤγουν ἡ ὑπὲρ τοῦ κοινοῦ συμφέροντος καθιέρωσις ἑαυτοῦ
ΡΚΕ΄. Ἡ μεσημβρία
ΡΚΣΤ΄. Αἱ πρὸς τοὺς ὑπηρέτας σχέσεις τῶν κυρίων
ΡΚΖ. Ἡ χριστιανική Πίστις
ΡΚΗ΄. Αἱ ἐργατικαὶ τοῦ λαοῦ τάξεις. (Οι τεχνίται)
ΡΚΘ'. Ἡ Θεία Πρόνοια ἐν ταῖς θυέλλαις καὶ ἐν ταῖς καταιγίσιν
ΡΛ'. Τὸ ἐν τῷ παρόντι ζῇν
ΡΛΑ'. Οἱ κυβευταὶ καὶ οἱ χαρτοπαῖκται
ΡΛΒ'. Τὸ αἴσθημα τῆς πρὸς τὴν πατρίδα ἀγάπης παρὰ τοῖς ἔθνεσι..
ΡΛΓ΄. Σκέψεις καὶ προφάσεις τῆς κακίας
ΡΛΔ΄. Ὁ κόσμος ἐστὶ τὸ κάτοπτρον τῆς αἰωνιότητος
ΡΛΕ'. Ἡ αἰδώς
ΡΛΣΤ΄. Ἡ ἁγιότης ἀείποτε πάντων ἐπικρτεῖ

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος 1,34 kg
Διαστάσεις 18,5 × 24,5 cm
Εξώφυλλο

Σκληρόδετο

Σελίδες

568

Κωδικός

Συγγραφέας

Εκδοτικός Οίκος

Γλώσσα

ΕΛΛΗΝΙΚΑ – ΚΑΘΑΡΕΥΟΥΣΑ

Κατηγορία Προϊόντος

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση ακόμη.

Δώστε πρώτος μία αξιολόγηση “ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑΙ ΜΕΛΕΤΑΙ (ΤΟΜΟΣ Β’)”