Ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἀλβανίας γιὰ τὴν Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων

Ἀπὸ τὴν Ἀρχιγραμματεία τῆς Ἱερᾶς Συν­όδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀλβανίας ἐξεδόθη τὴν 24η Φεβρουαρίου 2023 ἀνακοινω­θὲν σχετικὰ μὲ τὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδος (Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων). Τὸ ἀνακοινωθὲν διαλαμβάνει μεταξὺ ἄλλων καὶ τὰ ἑξῆς:

«Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ὀρθοδόξου Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας τῆς Ἀλβανίας, κατὰ τὴν συνεδρίασιν τῆς 23ης Φεβρουαρίου 2023 ὑπὸ τὴν προεδρίαν τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου κ. Ἀναστασίου, ἐπανέλαβεν ὅτι ἐκθύμως χαιρετίζει τὴν ἀπόφασιν τῆς Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, παρελθόντος Μαΐου 2022, ὅτι: “Δέχεται εἰς εὐχαριστιακὴν κοινωνίαν τὴν Ἱεραρχίαν, τὸν κλῆρον καὶ τὸν λαὸν τῆς ὑπὸ τὸν Ἀρχιεπίσκοπον κ. Στέφανον Ἐκκλησίας… Ἀναγνωρίζει ὡς ὄνομα τῆς Ἐκκλησίας ταύτης τὸ ‛Ἀχρίδος’ (νοουμένης τῆς περιοχῆς τῆς δικαιοδοσίας αὐ­τῆς μόνον ἐντὸς τῶν ὁρίων τῆς ἐπικρατείας τοῦ κράτους τῆς Βορείου Μακεδονίας)”.

(…) Συμφωνοῦσα ἀπολύτως ὅτι διὰ τῆς προειρημένης ἀποφάσεως, εὐρύτατα ἀποδεκτῆς, θεραπεύεται ἡ πληγὴ ὑφισταμένου σχίσματος καὶ ἐξασφαλίζεται ἡ εἰρήνη καὶ ἡ ἑνότης ἅπαντος τοῦ πληρώματος τῆς ἐν λόγῳ Ἐκκλησίας, ἀναμένει τὴν ὁριστικὴν ρύθμισιν τοῦ καθεστῶτος τῆς Αὐτοκεφαλίας καὶ τὸ ἀκριβὲς ὄνομα τῆς νέας τοπικῆς Ἐκκλησίας παρὰ τοῦ ἁρμοδίου σεπτοῦ κέν­τρου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου».

Ὑπενθυμίζουμε ὅτι μὲ σχετικὴ Πατριαρχικὴ καὶ Συνοδικὴ Πράξη ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου τὴν 9η Μαΐου 2022 εἶχε δεχθεῖ σὲ εὐχαριστιακὴ κοινωνία τὴν Ἐκκλησία τῶν Σκοπίων, ἔπειτα καὶ ἀπὸ σχετικὴ ἔκκληση αὐτῆς, προκειμένου νὰ παύσει νὰ ὑφίσταται τὸ σχίσμα ποὺ εἶχε προκύψει ἀπὸ τὸ 1967 καὶ ἑξῆς, ὅταν ἡ Ἐκκλησία αὐτὴ ἀποσχίσθηκε ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο Σερβίας. Ἡ ἀπόφαση τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου ἀπαγόρευσε ρητῶς τὴ χρησιμοποίηση τοῦ ὅρου «Μακεδονικὴ» γιὰ τὴν ἐν λόγῳ Ἐκκλησία, καθὼς καὶ ὁποιοδήποτε παράγωγο τῆς λέξεως «Μακεδονία».

Δυστυχῶς τὸ Πατριαρχεῖο Σερβίας, μετὰ τὴν ἀπόφαση αὐτὴ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἔσπευσε τὴν 5η Ἰουνίου 2022 νὰ ἐκδώσει Τόμο Αὐτοκεφαλίας πρὸς τὴ «Μακεδονικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία – Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδος», πράξη ὅλως ἀντικανονική, καθὼς Τόμο Αὐτοκεφαλίας μόνο τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο μπορεῖ νὰ ἐκδίδει.

Τὴν ἀτασθαλία αὐτὴ ἐμμέσως καὶ πολὺ ὀρθῶς καταγγέλλει τώρα καὶ ἡ αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Ἀλβανίας μὲ τὸν πρόεδρό της καὶ τὴν ὑπ᾿ αὐτὸν Ἱερὰ Σύνοδο τῶν Ἱεραρχῶν, ὑπογραμμίζοντας ὅτι γιὰ τὴν ὁριστικὴ ρύθμιση τοῦ καθεστῶτος τῆς Αὐτοκεφαλίας, καθὼς καὶ τὸ ἀκριβὲς ὄνομα τῆς νέας τοπικῆς Ἐκκλησίας ὑπεύθυνο εἶναι μόνο τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ ὄχι ἡ Ἐκκλησία τῆς Σερβίας. Διότι κάθε ὑπέρβαση δικαιοδοσίας, ἀπ᾿ ὅπου καὶ ἂν προέρχεται, διαλύει τὴν ἑνότητα ὁλόκληρης τῆς ἁγίας Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, πράγμα ποὺ τελικὰ συνιστᾶ «ὕβρι» πρὸς τὴν ἁγιαστικὴ καὶ ἑνοποιὸ ἐπίπνοια τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.