Διεθνὴ συνάντηση ἐξορκιστῶν διοργανώνει τὸ Βατικανὸ

Στὸ Βατικανὸ διεξήχθη διεθνὴς συνάν­τηση ἐξορκιστῶν ἀπὸ τὶς 16 μέχρι τὶς 21 Μαΐου. Ὅπως γράφει ἡ ἐφημερίδα «La Repubblica», τὴν ὀργάνωση εἶχε ἀναλάβει τὸ Καθολικὸ Πανεπιστήμιο τῆς Ἁ­γίας Ἕδρας «Regina Apostolorum» καὶ ἐπρόκειτο γιὰ τὴ 16η κατά σειρὰ συνάν­τηση μὲ θέμα τοὺς ἐξορκισμούς. Οἱ διοργανωτὲς ἐξηγοῦσαν ὅτι πρόκειται γιὰ «σε­μινάρια μοναδικὰ στὸν κόσμο, μὲ πο­λύ­πλευρη καὶ διεπιστημονικὴ ἀντιμετώπιση τοῦ προβλήματος», ἀναφερόμενοι ἀκριβῶς στοὺς ἱερεῖς ποὺ ἔχουν εἰδικευθεῖ σὲ ἐξορκισμοὺς καὶ στὶς προσ­ευχὲς γιὰ τὴν πάταξη τοῦ σατανᾶ.

Σύμφωνα μὲ πληροφορίες, στά σεμι­νά­ρια τῆς Ρώμης πῆραν μέρος ἐ­ξορ­κιστὲς διαφόρων χριστιανικῶν δογμάτων, ἕνας μουσουλμάνος εἰδικὸς «δαι­μο­νολογίας», ἀνθρωπολόγοι, ἐνῶ πα­ρου­­σιάσθηκε καὶ μία ἐπιστημονικὴ ἔρευνα μὲ θέμα, πάντα, τοὺς ­ἐξορκισμούς, ἡ ὁποία πραγματοποιήθηκε μὲ τὴ συν­εργασία τοῦ Πανεπιστημίου τῆς Μπο­λόνια.

Στό μεταξὺ 13 ἐξορκιστὲς τοῦ ἰταλικοῦ νησιοῦ τῆς Σαρδηνίας συναντήθηκαν ἤδη τὶς προηγούμενες ἡμέρες γιὰ νὰ ἀνταλλάξουν ἐμπειρίες, νὰ συζητήσουν τὸ πόσο ἄλλαξε ὁ ρόλος τους καὶ νὰ ἀναφερθοῦν στὶς νέες τους προκλήσεις («tovima.gr» 30-4-2022).

Ὅσο καλοδιάθετη ὀπτικὴ κι ἂν ἔχει κανεὶς γιὰ τὸ συνέδριο αὐτό, δὲν μπορεῖ παρὰ νὰ ἐκφράσει ἕναν σοβαρότατο προβληματισμὸ σὲ δύο βασικὰ σημεῖα.

Πρῶτον, μπορεῖ «ἡ πάταξη τοῦ σατα­νᾶ» καὶ τὸ πρόβλημα τοῦ δαιμονισμοῦ νὰ «ἀντιμετωπισθεῖ διεπιστημονικά», ὅ­πως ὑποστηρίζουν οἱ διοργανωτὲς τοῦ συν­εδρίου; Μπορεῖ ἕνα μεταφυσικὸ θέμα νὰ ἀντιμετωπίζεται μὲ ἐπιστημονικές μεθόδους; Ὁ Κύριος μᾶς ξεκαθάρισε ὅτι ὁ ἴδιος ἔδωσε στοὺς ἁγίους Ἀποστόλους του «ἐξουσίαν πνευμάτων ἀκαθάρτων ὥστε ἐκβάλλειν αὐτά» (Ματθ. ι΄ 1) καὶ ὄχι σὲ ἐπιστήμονες ποὺ θὰ ἀναλίσκονται σὲ ἐπιστημονικὲς ἀναλύσεις καὶ συνέδρια.

Καὶ δεύτερον, μπορεῖ ἡ πάταξη τοῦ σατανᾶ νὰ ἀντιμετωπίζεται ἀπὸ ἐξορκιστὲς διαφόρων χριστιανικῶν δογμάτων ἢ ἀπὸ κάποιον εἰδικό μουσουλμάνο τῆς «δαιμονολογίας» ἢ ἀπὸ ἀνθρωπολόγους; Ἄν­θρωποι ποὺ βρίσκονται μέσα στὴν αἵρεση καὶ τὴν πλάνη, ἔξω ἀπὸ τὴ Χάρη τοῦ Θεοῦ, ἔξω ἀπὸ τὴ Μία, Ἁγία, Καθολικὴ καὶ Ἀποστολικὴ Ἐκκλησία, δηλαδὴ τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, τὴν ταμιοῦχο τῆς θείας Χάριτος, μποροῦν μὲ τὴ δύναμη τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ νὰ βγάζουν δαιμόνια; Καὶ πῶς μποροῦμε ἐμεῖς νὰ ἔχουμε ἐμπιστοσύνη σὲ ἀνθρώπους ποὺ εἶναι ὑποχείριοι τῶν δαιμόνων καὶ ἔχουν ἀνάγκη οἱ ἴδιοι νὰ ἀπαλλαγοῦν ἀπὸ τὶς δαιμονικὲς ἐξαρτήσεις τους;

Ὅλοι αὐτοὶ χρειάζονται μετάνοια καὶ φωτισμὸ Θεοῦ, μήπως καὶ μπορέσουν νὰ καταλάβουν ὅτι μέσα ἀπὸ τὴν αἵρεση καὶ τὴν πλάνη ποὺ ἐκπροσωποῦν, ὑπηρετοῦν τὰ σχέδια τοῦ ἄρχοντος «τοῦ σκότους τοῦ αἰῶνος τούτου» (Ἐφ. στ΄ 12)· μήπως καὶ ἐπιστρέψουν στὸ φῶς καὶ στὴν ἀλήθεια, στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία!