Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα (31/12)

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Πέμ. ιε΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Μρ. ια΄ 27-33)

27 Καὶ ἔρχονται πάλιν εἰς Ἱεροσόλυμα· καὶ ἐν τῷ ἱε­­ρῷ περιπατοῦντος αὐτοῦ ἔρ­­­χονται πρὸς αὐτὸν οἱ ἀρχι­ερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι 28 καὶ λέγουσιν αὐτῷ· ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς; ἢ τίς σοι ἔδωκε τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἵνα ταῦτα ποιῇς; 29 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς· ἐπερωτήσω ὑ­­­­μᾶς κἀγὼ ἕνα λόγον, καὶ ἀποκρίθητέ μοι, καὶ ἐρῶ ὑ­μῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. 30 τὸ βάπτισμα Ἰωάννου ἐξ οὐρανοῦ ἦν ἢ ἐξ ἀνθρώ­πων; ἀποκρίθητέ μοι. 31 καὶ ἐλογίζοντο πρὸς ἑ­­­­­αυτοὺς λέγοντες· ἐὰν εἴπωμεν, ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ· διατί οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ; 32 ἀλλὰ εἴπωμεν, ἐξ ἀνθρώπων; – ἐφοβοῦντο τὸν λαόν· ἅπαντες γὰρ εἶχον τὸν Ἰωάννην ὅτι προφήτης ἦν. 33 καὶ ἀποκριθέντες λέγουσι τῷ Ἰησοῦ· οὐκ οἴδαμεν. καὶ ὁ Ἰησοῦς ἀποκριθεὶς λέγει αὐτοῖς· οὐδὲ ἐγὼ λέ­γω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

27 Καί ἔρχονται πάλι στά Ἱεροσόλυμα. Κι ἐνῶ περ­πα­τοῦ­σε ὁ Ἰησοῦς στόν ἱερό περίβολο τοῦ ναοῦ, ἔρχονται κοντά του οἱ ἀρχιερεῖς καί οἱ γραμματεῖς καί οἱ πρεσβύτεροι 28 καί τοῦ λένε: Μέ ποιά ἐξουσία τά κάνεις αὐτά; Καί ποιός σοῦ ἔδωσε τήν ἐξουσία αὐτή, νά διώχνεις ἀπ’ τό ἱερό τούς ἀνθρώπους καί νά διδάσκεις μέσα σ’ αὐτό; 29 Κι ὁ Ἰησοῦς τούς ἀποκρίθηκε: Θά σᾶς ρωτήσω κι ἐγώ κάτι, καί δῶστε μου πρῶτα ἐσεῖς μιάν ἀπάντηση στό λόγο αὐτό. Καί τότε θά σᾶς πῶ κι ἐγώ μέ ποιά ἐξου­σία τά κάνω αὐτά. 30 Τό βάπτισμα τοῦ Ἰωάννη, ὁ ὁποῖος ἔδωσε μαρτυ­ρία γιά μένα καί ὑπῆρξε πρόδρομός μου, προερχόταν ἀπ’ τόν οὐρανό καί ἀπό ἐντολή τοῦ Θεοῦ, ἤ προερχόταν ἀπό ἐπινόηση καί ἐντολή ἀνθρώπων; Δῶστε μου ἀπάντηση στό ἐρώτημά μου αὐτό, διότι ἡ σωστή ἀπά­ντηση σ’ αὐτό θά ρίξει φῶς καί στό δικό σας ἐρώτημα. 31 Κι αὐτοί συλλογίζονταν μέσα τους κι ἔλεγαν: Ἐάν ποῦμε ὅτι ἦταν ἀπό τόν οὐρανό, θά πεῖ: γιατί λοιπόν δέν πιστέψατε στόν Ἰωάννη; 32 Νά ποῦμε ὅμως ὅτι ἦταν ἀπό ἐντολή ἀνθρώπων; Φοβοῦνταν τόν λαό νά δώσουν μιά τέτοια ἀπάντηση, διότι ὅλοι πίστευαν ὅτι ὁ Ἰωάννης ἦταν πράγματι προφήτης. 33 Κι αὐτοί πού ἰσχυρίζονταν ὅτι ἦταν οἱ ἀναγνω­ρι­σμέ­νοι διδάσκαλοι τοῦ Ἰσραήλ ἀποκρίθηκαν στόν Ἰησοῦ: Δέν ξέρουμε ἀπό ποῦ ἦταν τό βάπτισμα τοῦ Ἰωάννη. Τούς λέει τότε καί ὁ Ἰησοῦς: Ἀφοῦ ξεφεύγετε καί δέν εἶστε εἰλικρινεῖς, οὔτε κι ἐγώ σᾶς λέω μέ ποιά ἐξουσία καί μέ ποιό δικαίωμα τά κάνω αὐτά.