Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα (2/1)

Εὐαγγέλιον: Σάβ. πρὸ τῶν Φώτων (Ματθ. γ΄ 1-6)

Ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις ἐκείναις παραγίνεται Ἰωάννης ὁ βαπτιστὴς κηρύσσων ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς Ἰουδαίας 2 καὶ λέγων· μετανοεῖτε· ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 3 οὗτος γάρ ἐστιν ὁ ρηθεὶς ὑπὸ Ἡσαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος· φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ. 4 Αὐτὸς δὲ ὁ Ἰωάννης εἶχε τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ ἀπὸ τριχῶν καμήλου καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, ἡ δὲ τροφὴ αὐτοῦ ἦν ἀκρίδες καὶ μέλι ἄγριον. 5 Τότε ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν Ἱεροσόλυμα καὶ πᾶσα ἡ Ἰουδαία καὶ πᾶσα ἡ περίχωρος τοῦ Ἰορδάνου, 6 καὶ ἐβαπτίζοντο ἐν τῷ Ἰορδάνῃ ὑπ᾿ αὐτοῦ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

Εκεῖνες τίς ἡμέρες πού ὁ Ἰησοῦς ἰδιώτευε στή Ναζαρέτ, βγῆκε ὁ Ἰωάννης ὁ βαπτιστής στή δημόσια δράση του. Kαί κήρυττε στήν ἔρημο τῆς Ἰουδαίας πού ἐκτείνεται βόρεια ἀπό τή Νεκρά Θάλασσα καί δυτικά ἀπό τόν Ἰορδάνη ποταμό, 2 κι ἔλεγε: Μετανοεῖτε· ἀλλάξτε ἀποφασιστικά σκέψεις καί φρονήματα καί ζωή, διότι πλησιάζει ὁ καιρός πού ὁ Μεσσίας θά ἐγκαθιδρύσει καί στή γῆ τή βασιλεία τῶν οὐρανῶν μέ τή νέα οὐράνια ζωή πού θά μᾶς φέρει. 3 Ἔπρεπε λοιπόν ἐκεῖνες τίς ἡμέρες νά ἐμφανισθεῖ ὁ Ἰωάννης καί νά ἀκουσθεῖ τό κήρυγμά του αὐτό, διότι αὐτός ἦταν ὁ ἄνθρωπος γιά τόν ὁποῖο προφήτευσε ὁ προφήτης Ἡσαΐας, ὅταν φωτισμένος ἀπό τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ εἶχε πεῖ: Φωνή ἀνθρώπου ὁ ὁποῖος κράζει στήν ἔρημο καί λέει: Ἑτοιμάστε τό δρόμο ἀπ’ τόν ὁποῖο θά ἔλθει σ’ ἐσᾶς ὁ Κύριος· κάνετε ἴσιους καί ὁμαλούς τούς δρόμους ἀπ’ τούς ὁποίους θά περάσει. Ξερι­ζῶ­­­στε δηλαδή ἀπ’ τίς ψυχές σας τίς ἀγκαθιές τῶν ἁμαρ­τωλῶν παθῶν καί ρίξτε μακριά τίς πέτρες τοῦ ἐγωισμοῦ καί τῆς σκληρότητας. Καί καθαρίστε μέ τή μετάνοια τό ἐσωτερικό σας, γιά νά δεχθεῖ τόν Κύριο. 4 Ἀλλά καί ὅλη ἡ ζωή τοῦ Ἰωάννη καί ἡ ὅλη ἐμφάνισή του ἦταν σύμφωνη μέ τό κήρυγμά του. Διότι αὐτός ὁ Ἰωάννης φοροῦσε ροῦχο ὑφασμένο ἀπό τρίχες καμή­λας μέ δερμάτινη ζώνη γύρω ἀπ’ τή μέση του. Καί ἡ τροφή του ἦταν πρόχειρη. Ἔτρωγε δηλαδή ἀκρίδες ἀπό ἐκεῖνες πού ἔφερνε ὁ ἄνεμος ἀπ’ τήν Ἀρα­βία στήν ἔρημο, καί μέλι τό ὁποῖο ἀποθήκευαν ἄγρια μελίσσια μέσα στίς σχισμές τῶν βράχων. 5 Τότε ἔβγαιναν καί πήγαιναν κοντά του οἱ κάτοικοι τῶν Ἱεροσολύμων καί ὅλης τῆς Ἰουδαίας, καθώς καί ὅλης τῆς χώρας πού ἐκτεινόταν στή δεξιά καί τήν ἀριστερή ὄχθη τοῦ Ἰορδάνη ποταμοῦ. 6 Καί βαπτίζονταν μέσα στόν Ἰορδάνη ἀπό τόν Ἰωάννη, ἐνῶ συγχρόνως ἐξομολογοῦνταν τίς ἁμαρτίες τους.