Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα (4/1)

Εὐαγγέλιον: προεόρτιον, Δευτέρας Διακαινησίμου (Ἰω. α΄ 18-28)

18 Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακε πώποτε· ὁ μονογενὴς υἱὸς ὁ ὢν εἰς τὸν κόλπον τοῦ πατρός, ἐκεῖνος ἐξηγήσατο. 19 Καὶ αὕτη ἐστὶν ἡ μαρτυρία τοῦ Ἰωάννου, ὅτε ἀπέστειλαν οἱ Ἰουδαῖοι ἐξ Ἱεροσολύμων ἱερεῖς καὶ λευΐτας ἵνα ἐρωτήσωσιν αὐτόν· σὺ τίς εἶ; 20 καὶ ὡμολόγησε, καὶ οὐκ ἠρνήσατο· καὶ ὡμολόγησεν ὅτι οὐκ εἰμὶ ἐγὼ ὁ Χριστός. 21 καὶ ἠρώτησαν αὐτόν· τί οὖν; Ἠλίας εἶ σύ; καὶ λέγει· οὐκ εἰμί. ὁ προφήτης εἶ σύ; καὶ ἀπεκρίθη, οὔ. 22 εἶπον οὖν αὐτῷ· τίς εἶ; ἵνα ἀπόκρισιν δῶμεν τοῖς πέμψασιν ἡμᾶς· τί λέγεις περὶ σεαυτοῦ; 23 ἔφη· ἐγὼ φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, εὐθύνατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, καθὼς εἶπεν Ἡσαΐας ὁ προφήτης. 24 καὶ οἱ ἀπεσταλμένοι ἦσαν ἐκ τῶν Φαρισαίων· 25 καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν καὶ εἶπον αὐτῷ· τί οὖν βαπτίζεις, εἰ σὺ οὐκ εἶ ὁ Χριστὸς οὔτε Ἠλίας οὔτε ὁ προφήτης; 26 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰωάννης λέγων· ἐγὼ βαπτίζω ἐν ὕδατι· μέσος δὲ ὑμῶν ἕστηκεν ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε. 27 αὐτός ἐστιν ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος, ὃς ἔμπροσθέν μου γέγονεν, οὗ ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἄξιος ἵνα λύσω αὐτοῦ τὸν ἱμάντα τοῦ ὑποδήματος. 28 Ταῦτα ἐν Βηθανίᾳ ἐγένετο πέραν τοῦ Ἰορδάνου, ὅπου ἦν Ἰωάννης βαπτίζων.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

18 Καί ἦταν φυσικό ἀπό τόν Χριστό νά λάβουμε τήν τέλεια ἀποκάλυψη τῆς ἀλήθειας. Διότι τόν Θεό δέν τόν ἔχει δεῖ κανείς ποτέ. Ὁ Υἱός, πού μόνο αὐτός γεννήθηκε ἀπό τήν οὐσία τοῦ Πατρός καί εἶναι μέσα στούς κόλπους του ἀχώριστος πάντοτε ἀπό αὐτόν, ἐκεῖνος μᾶς ἐξήγησε καί μᾶς γνώρισε τόν Θεό. 19 Αὐτή εἶναι ἡ μαρτυρία πού ἔδωσε ὁ Ἰωάννης, ὅταν οἱ ἄρχοντες τῶν Ἰουδαίων ἔστειλαν ἀπό τά Ἱεροσόλυμα ἱερεῖς καί λευίτες γιά νά τόν ρωτήσουν: Ἐσύ ποιός εἶσαι; Εἶσαι ὁ Μεσσίας; Ἤ εἶσαι κάποιος ἀπό ἐκείνους πού θά ἔλθουν πρίν ἀπ’ αὐτόν; 20 Τότε αὐτός ὁμολόγησε καί δέν ἀρνήθηκε, ἀλλά ὁμο-λόγησε ἀπερίφραστα: Δέν εἶμαι ἐγώ ὁ Μεσσίας Χριστός. 21 Τί εἶσαι λοιπόν; τόν ρώτησαν. Καί τί σημαίνει ἡ ἄρνησή σου αὐτή; Εἶσαι ὁ Ἠλίας, πού πρόκειται νά ἐμφανισθεῖ πρίν ἀπό τόν Μεσσία; Καί ὁ Ἰωάννης εἶπε: Ὄχι, δέν εἶμαι. Εἶσαι σύ ὁ προφήτης πού προανήγγειλε ὁ Μωυσῆς; Καί ἀποκρίθηκε: Ὄχι, οὔτε ὁ προφήτης εἶμαι γιά τόν ὁποῖο εἶπε ὁ Μωυσῆς. 22 Μετά λοιπόν ἀπό τίς ἐπανειλημμένες αὐτές ἀρνήσεις του, τοῦ εἶπαν ἐκεῖνοι: Ποιός εἶσαι; Πές μας, γιά νά δώσουμε μιά ἀπάντηση σ’ ἐκείνους πού μᾶς ἔστειλαν. Τί λές γιά τόν ἑαυτό σου; 23 Τότε εἶπε ὁ Ἰωάννης: Ἐγώ εἶμαι ἡ φωνή κάποιου πού κραυγάζει δυνατά στήν ἔρημο καί λέει τά ἑξῆς, ὅπως εἶπε ὁ προφήτης Ἡσαΐας: Κάνετε ἴσιο τό δρόμο ἀπό τόν ὁποῖο πρόκειται νά περάσει ὁ Κύριος. Προετοιμάστε δηλαδή τίς ψυχές σας γιά νά δεχθεῖτε τόν Κύριο, πού πρόκειται νά ἔλθει. 24 Ἀνάμεσα στούς ἀπεσταλμένους ὑπῆρχαν καί κάποιοι πού ἀνῆκαν στήν τάξη τῶν Φαρισαίων. Αὐτοί θεωροῦσαν τό βάπτισμα τοῦ Ἰωάννη καινοτομία. 25 Γι’ αὐτό στράφηκαν στόν Ἰωάννη καί τόν ρώτησαν: Γιατί λοιπόν βαπτίζεις, ἀφοῦ δέν εἶσαι οὔτε ὁ Χριστός, οὔτε ὁ Ἠλίας, οὔτε ὁ προφήτης; Μόνον αὐτοί θά ἔχουν τό δικαίωμα καί τήν ἐξουσία νά κάνουν αὐτό πού κάνεις ἐσύ. 26 Κι ὁ Ἰωάννης τότε τούς ἀποκρίθηκε: Ἡ ἐποχή μας εἶναι ἡ ἐποχή τοῦ Μεσσία. Κι ἐγώ ὡς πρόδρομος τοῦ Μεσσία βαπτίζω μέ νερό. Ἀνάμεσά σας ὅμως ἤδη βρίσκεται καί σέ λίγο θά ἐμφανισθεῖ ἐκεῖνος πού ἐσεῖς δέν γνωρίζετε. 27 Αὐτός ἔρχεται καί θά ἐμφανισθεῖ στή δημόσια δράση ὕστερα ἀπό μένα· ἀλλά εἶναι ἀσυγκρίτως λαμπρότερος καί ἐνδοξότερος καί ὑπῆρχε πολύ πιό πρίν ἀπό μένα ὡς προαιώνιος Λόγος τοῦ Θεοῦ. Αὐτόν ἔβλεπαν καί προεκήρυτταν οἱ πατριάρχες καί οἱ προφῆτες. Μπροστά του ἐγώ δέν εἶμαι ἄξιος οὔτε ὡς ὁ τελευταῖος δοῦλος νά λύσω τό λουρί ἀπό τό ὑπόδημά του. 28 Αὐτά ἔγιναν στή Βηθανία πέρα ἀπό τόν Ἰορδάνη, ὅπου ὁ Ἰωάννης ἐξακολουθοῦσε νά βαπτίζει.