Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα (30/12)

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Τετ. ιε΄ ἑβδ. Λουκᾶ (Μρ. ια΄ 22-26)

22 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς· ἔχετε πίστιν Θε­οῦ. 23 ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν ὅτι ὃς ἂν εἴπῃ τῷ ὄρει τούτῳ, ἄρθητι καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ μὴ διακριθῇ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, ἀλλὰ πι­­στεύσῃ ὅτι ἃ λέγει γίνεται, ἔσται αὐτῷ ὃ ἐὰν εἴπῃ. 24 διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, πάντα ὅσα ἂν προσευχόμενοι αἰτεῖσθε, πιστεύετε ὅτι λαμβάνετε, καὶ ἔσται ὑμῖν. 25 καὶ ὅταν στήκητε προσ­ευχόμενοι, ἀφίετε εἴ τι ἔχετε κατά τινος, ἵνα καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἀφῇ ὑμῖν τὰ παραπτώματα ὑμῶν. 26 εἰ δὲ ὑμεῖς οὐκ ἀφίετε, οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

22 Τότε ὁ Ἰησοῦς ἀπευθύνθηκε στούς μαθητές καί τούς εἶπε: Μή θαυμάζετε γι’ αὐτό πού ἔγινε. Νά ἔχετε πίστη καί ἀκλόνητη ἐμπιστοσύνη στό Θεό καί στή δύναμή του. 23 Σᾶς προτρέπω λοιπόν νά ἀποκτήσετε πίστη θερμή· διότι ἀληθινά σᾶς λέω ὅτι ὅποιος πεῖ στό βουνό αὐτό «σήκω καί πέσε στή θάλασσα», ὄχι γιά νά κάνει ἁπλή ἐπίδειξη θαυματουργικῆς δυνάμεως ἀλλά γιά κάποια σοβαρή ἀνάγκη, καί δέν αἰσθανθεῖ δισταγμό καί ἀμφιβολία μέσα στήν καρδιά του, ἀλλά πιστέψει ὅτι ἐκεῖνα πού λέει γίνονται μέ τή δύναμη τοῦ Θεοῦ, θά τοῦ γίνει αὐτό πού θά ζητήσει μέ μιά τέτοια πίστη. 24 Κι ἐπειδή ἡ πίστη ἔχει τόση δύναμη, γι’ αὐτό σᾶς λέω: Ὅλα ὅσα ζητήσετε ὅταν προσεύχεσθε, νά πιστεύετε ὅτι θά τά λάβετε, καί θά σᾶς δοθοῦν αὐτά ἀπό τόν οὐράνιο Πατέρα. 25 Καί ὡς δεύτερο ὅρο γιά νά εἰσακουσθεῖ ἡ προσευ­χή σας σᾶς συνιστῶ κι αὐτό: Ὅταν στέκεστε καί προ­σεύχεσθε, νά συγχωρεῖτε ἄν ἔχετε κάτι ἐναντίον ὁ-ποι­ου­­δήποτε, ὥστε κι ὁ Πατέρας σας πού εἶναι στούς οὐ­­­­­­­­ρα­νούς νά σᾶς συγχωρήσει τά παραπτώματά σας. 26 Ἐάν ὅμως ἐσεῖς δέν συγχωρεῖτε τά παραπτώματα τῶν ἀδελφῶν σας, οὔτε κι ὁ Πατέρας σας πού εἶναι στούς οὐρανούς θά συγχωρήσει τά δικά σας παραπτώματα.