Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα (29/7)

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Τετ. η΄ ἑβδ. Ματθαίου (Ματθ. ις΄ 20-24)

20 τότε διεστείλατο τοῖς μαθη­ταῖς αὐτοῦ ἵνα μηδενὶ εἴ­­πωσιν ὅτι αὐτός ἐστιν Ἰη­σοῦς ὁ Χριστός. 21 Ἀπὸ τότε ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς δεικνύειν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι δεῖ αὐτὸν ἀπελθεῖν εἰς Ἱεροσόλυμα καὶ πολλὰ παθεῖν ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ γραμματέων καὶ ἀποκτανθῆναι, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι. 22 καὶ προσλαβόμενος αὐτὸν ὁ Πέτρος ἤρξατο ἐπιτιμᾶν αὐτῷ λέγων· ἵλεώς σοι, Κύριε· οὐ μὴ ἔσται σοι τοῦτο. 23 ὁ δὲ στραφεὶς εἶπε τῷ Πέ­­τρῳ· ὕπαγε ὀπίσω μου, σα­­τανᾶ· σκάνδαλόν μου εἶ· ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων. 24 Τότε ὁ Ἰησοῦς εἶπε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνη­σάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

20 Τότε παρήγγειλε μέ αὐστηρότητα στούς μαθητές του νά μήν ποῦν σέ κανέναν ὅτι αὐτός εἶναι ὁ Ἰησοῦς ὁ Χριστός, ἐπειδή ἀκόμη δέν εἶχαν ὡριμάσει οἱ ἄνθρωποι, ὥστε νά μποροῦν ν’ ἀκούσουν τήν ἀλήθεια αὐτή. 21 Ἀπό τότε ἄρχισε ὁ Ἰησοῦς νά διδάσκει σαφῶς καί ξεκάθαρα τούς μαθητές του ὅτι πρέπει νά πάει στά Ἱεροσόλυμα καί νά πάθει πολλά ἀπό τούς πρεσβυτέρους καί ἀρχιερεῖς καί γραμματεῖς, καί νά θανατωθεῖ, καί τήν τρίτη ἡμέρα νά ἀναστηθεῖ. 22 Τότε ὁ Πέτρος, ἀφοῦ τόν πῆρε ἰδιαιτέρως, ἄρχισε ζωηρά νά τόν προτρέπει καί νά τοῦ λέει: Ὁ Θεός νά σέ φυλάξει ἀπ’ αὐτό, Κύριε. Δέν πρέπει νά συμβεῖ αὐτό πού εἶπες σέ σένα τόν Μεσσία. 23 Ὁ Κύριος ὅμως στράφηκε στόν Πέτρο καί τοῦ εἶπε: Πήγαινε πίσω μου καί φύγε ἀπό μπροστά μου, σα­τανά· μοῦ εἶσαι ἐμπόδιο στό δρόμο τῆς ἀποστολῆς μου καί πειρασμός. Διότι δέν φρονεῖς ἐκεῖνα πού ἀρέ­σουν στόν Θεό, ἀλλά ἐκεῖνα πού ἀρέσουν στούς ἀνθρώπους. 24 Τότε ὁ Ἰησοῦς εἶπε στούς μαθητές του: Ἐάν κάποιος θέλει νά μέ ἀκολουθήσει ὡς μαθητής μου, ἄς διακόψει κάθε σχέση μέ τόν διεφθαρμένο ἀπό τήν ἁμαρτία ἑαυτό του κι ἄς πάρει τή σταθερή ἀπόφαση νά ὑποστεῖ ἀκόμη καί θάνατο σταυρικό καί βίαιο. Κι ἄς μέ ἀκολουθήσει μι­μού­­με­νος σέ ὅλα τό παράδειγμά μου. Καί μή διστάσει νά προβεῖ στίς ἀποφάσεις καί τίς θυσίες αὐτές.