Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα (30/7)

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Πέμ. η΄ ἑβδ. Ματθαίου (Ματθ. ις΄ 24-28)

24 Τότε ὁ Ἰησοῦς εἶπε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ· εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνη­σάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καὶ ἀκολουθείτω μοι. 25 ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυ­χὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέ­­­σει αὐτήν· ὃς δ᾿ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐ­­­μοῦ, εὑρήσει αὐτήν. 26 τί γὰρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος ἐὰν τὸν κόσμον ὅλον κερδήσῃ, τὴν δὲ ψυχὴν αὐ­­τοῦ ζημιωθῇ; ἢ τί δώσει ἄν­­θρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυ­­χῆς αὐτοῦ; 27 μέλλει γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀν­­θρώπου ἔρχεσθαι ἐν τῇ δό­ξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ με­­τὰ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ, καὶ τό­τε ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ τὴν πρᾶξιν αὐτοῦ. 28 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, εἰσί τινες τῶν ὧδε ἑστηκότων, οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕ­­­ως ἂν ἴδωσι τὸν υἱὸν τοῦ ἀν­­θρώπου ἐρχόμενον ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

24 Τότε ὁ Ἰησοῦς εἶπε στούς μαθητές του: Ἐάν κάποιος θέλει νά μέ ἀκολουθήσει ὡς μαθητής μου, ἄς διακόψει κάθε σχέση μέ τόν διεφθαρμένο ἀπό τήν ἁμαρτία ἑαυτό του κι ἄς πάρει τή σταθερή ἀπόφαση νά ὑποστεῖ ἀκόμη καί θάνατο σταυρικό καί βίαιο. Κι ἄς μέ ἀκολουθήσει μι­μού­­με­νος σέ ὅλα τό παράδειγμά μου. Καί μή διστάσει νά προβεῖ στίς ἀποφάσεις καί τίς θυσίες αὐτές. 25 Διότι ἐκεῖνος πού θέλει νά σώσει τή ζωή του, αὐτός θά χάσει τήν πνευματική καί εὐτυχισμένη αἰώνια ζωή. Ἐνῶ ἐκεῖνος πού θά χάσει τή ζωή του γιά τήν ὁμολογία του καί τήν ὑπακοή του σέ μένα, θά τή βρεῖ στό μελλοντικό αἰώνα, ὅπου θά κερδίσει τήν αἰώνια ζωή. 26 Καί ἡ αἰώνια αὐτή ζωή εἶναι τό πᾶν. Διότι ποιά ὠφέλεια ἔχει ὁ ἄνθρωπος, ἐάν κερδίσει τόν κόσμο ὁλόκληρο, χά­­σει ὅμως τήν ψυχή του, ἡ ὁποία ὡς πνευματική καί αἰ­ώνια δέν συγκρίνεται μέ κανένα ἀπό τά ὑλικά ἀγαθά τοῦ φθαρτοῦ κόσμου; Ἤ ἐάν ἕνας ἄνθρωπος χάσει τήν ψυχή του, τί θά δώσει ὡς ἀντάλλαγμα, μέ τό ὁποῖο θά τήν ἐξαγοράσει ἀπό τήν αἰώνια ἀπώλεια; 27 Πράγματι, λοιπόν, κάθε ἄνθρωπος πρόκειται ἤ νά χάσει ἤ νά κερδίσει τήν ψυχή του. Διότι πρόκειται ὁ υἱ­ός τοῦ ἀνθρώπου νά ἔλθει περιβεβλημένος μέ τή δόξα τοῦ Πατέρα του μαζί μέ τούς ἀγγέλους του, καί τότε θά ἀνταμείψει τόν καθένα ἀνάλογα μέ τίς πράξεις του. 28 Ἀληθινά σᾶς λέω, ὑπάρχουν μερικοί ἀπό ἐκείνους πού στέκονται ἐδῶ, οἱ ὁποῖοι δέν θά δοκιμάσουν θά­να­το προτοῦ δοῦν μετά τήν κάθοδο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος νά καταλύεται ἡ παλαιά θεία τάξη καί δια­θήκη μέ τήν καταστροφή τῆς Ἱερουσαλήμ καί τοῦ ναοῦ της καί μέ τόν διασκορπισμό τοῦ Ἰσραήλ· γιά νά θεμελιωθεῖ μέ ἀκαταγώνιστη καί ὑπερφυσική δύναμη ἡ νέα θεία τάξη στόν κόσμο, τήν ὁποία θά ἐκπροσωπεῖ ἡ Ἐκκλησία ὡς βασιλεία τοῦ Θεοῦ πάνω στή γῆ.