Εὐαγγελικό Ἀνάγνωσμα (28/7)

Εὐαγγέλιον: ἡμέρας, Τρ. η΄ ἑβδ. Ματθαίου (Ματθ. ις΄ 6-12)

6 ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· ὁρᾶτε καὶ προσέχετε ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων. 7 οἱ δὲ διελογίζοντο ἐν ἑαυ­τοῖς λέγοντες ὅτι ἄρτους οὐκ ἐλάβομεν. 8 γνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· τί διαλογίζεσθε ἐν ἑ­­­­αυτοῖς, ὀλιγόπιστοι, ὅτι ἄρτους οὐκ ἐλάβετε; 9 οὔπω νοεῖτε, οὐδὲ μνημο­νεύετε τοὺς πέντε ἄρτους τῶν πεντακισχιλίων καὶ πόσους κοφίνους ἐλάβετε; 10 οὐδὲ τοὺς ἑπτὰ ἄρτους τῶν τετρακισχιλίων καὶ πόσας σπυρίδας ἐλάβετε; 11 πῶς οὐ νοεῖτε ὅτι οὐ περὶ ἄρτου εἶπον ὑμῖν προσέχειν ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων; 12 τότε συνῆκαν ὅτι οὐκ εἶ­­­πε προσέχειν ἀπὸ τῆς ζύ­­μης τοῦ ἄρτου, ἀλλ᾿ ἀπὸ τῆς διδαχῆς τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

6 Ὁ Ἰησοῦς τότε τούς εἶπε: Ἀνοῖξτε τά μάτια σας καί προσέχετε ἀπό τήν κακή ἐπίδραση τῆς ὑποκριτικῆς διδα­σκαλίας τῶν Φαρισαίων καί Σαδδουκαίων, πού μοιάζει μέ κακό προζύμι. 7 Αὐτοί ὅμως ἄρχισαν νά συλλογίζονται μέσα τους καί νά λένε: Δέν πήραμε ἄρτους ἀπό προζύμι καθαρό, προζύμι πού δέν προέρχεται ἀπό σπίτι Φαρισαίου ἤ Σαδδουκαίου. 8 Ἀλλά ὁ Ἰησοῦς ἀντιλήφθηκε μέ τήν ὑπερφυσική του γνώση τίς ἀπόκρυφες σκέψεις τους καί τούς εἶπε: Γι­ατί πέσατε σέ σκέψεις καί συλλογισμούς, ὀλιγόπι-στοι, ἐπειδή δέν πήρατε ἄρτους; 9 Ἀκόμη δέν καταλαβαίνετε τί σᾶς λέω, οὔτε θυμάστε ἐπιτέλους τούς πέντε ἄρτους τῶν πέντε χιλιάδων πού χόρτασαν μ’ αὐτούς, καί πόσα κοφίνια περισσευμάτων πήρατε; 10 Δέν θυμάστε οὔτε τούς ἑπτά ἄρτους, μέ τούς ὁποί­ους χόρτασαν οἱ τέσσερις χιλιάδες, καί πόσα μεγάλα κοφίνια πήρατε ἀπό τά περισσεύματα; 11 Πῶς δέν καταλαβαίνετε ὅτι δέν σᾶς εἶπα γιά τόν συνηθισμένο ὑλικό ἄρτο, ὅταν σᾶς σύστησα νά προσέχετε ἀπό τό προζύμι τῶν Φαρισαίων καί Σαδδουκαίων; 12 Τότε κατάλαβαν ὅτι δέν τούς εἶπε νά φυλάγονται ἀπ’ τό προζύμι μέ τό ὁποῖο γίνεται ὁ ἄρτος, ἀλλά ἀπ’ τή διδασκαλία καί τήν ὑποκρισία τῶν Φαρισαίων καί Σαδδουκαίων.