Φωνὴ θλίψεως καὶ διαμαρτυρίας ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὄρος

Σύμπασα ἡ Ἱερὰ Κοινότης τοῦ Ἁγίου Ὄρους μὲ πρόσφατη ἐπιστολή της («romfea.gr» 22-4-2019) πρὸς τὸν Ὑπουργὸ Δικαιοσύνης κ. Μιχαὴλ Καλογήρου καὶ τοὺς Βουλευτὲς τοῦ Ἑλληνικοῦ Κοινοβουλίου ἐκφράζει τὴν βαθύτατη θλίψη της «διὰ τὰς σχεδιαζομένας μεταβολὰς τοῦ Ποινικοῦ Κώδικος, μὲ τὰς ὁποίας καταργοῦνται τὰ ἄρθρα 198, 199 καὶ 201 τὰ ἀναφερόμενα εἰς τὴν κακόβουλον βλασφημίαν, τὴν καθύβρισιν θρησκευμάτων καὶ τὴν περιύβρισιν νεκρῶν ἀντιστοίχως.

Ἡ προτεινομένη κατάργησις τῶν ἀνωτέρω ἄρθρων θὰ ἔχη σοβαρὰς ἀρνητικὰς συνεπείας εἰς τὴν κοινωνικὴν ζωὴν καὶ τὰς σχέσεις τῶν ἀνθρώπων, ὁδηγοῦσα πολλάκις εἰς τὴν ἀπευκταίαν χρῆσιν τῆς αὐτοδικίας, ἐλλείψει ποινῆς ὑπὸ τοῦ Νόμου.

Ὡσαύτως, ἡ ἱστορία καὶ ἡ Ὀρθόδοξος παράδοσις τοῦ ἔθνους μας ἐπιτάσσουν τὸν σεβασμὸν τοῦ νεκροῦ ἀνθρωπίνου σώματος, ἔστω καὶ ἐὰν τοῦτο ἀνήκη εἰς ἐχθροὺς τῆς πατρίδος…

Διερωτώμεθα ποία ἀνάγκη ἐπιβάλλει τὰς προτεινομένας ἀλλαγὰς εἰς τὴν Ὀρθόδοξον πατρίδα μας, εἰς καιροὺς μάλιστα ἐξάρσεως τῆς θρησκευτικῆς βίας.

Ζητεῖται εἰς τὸ ἐξῆς νὰ ὑβρίζεται καὶ νὰ βλασ­φημεῖται ὁ Θεὸς καὶ ἡ Ἐκκλησία, ἢ νὰ προσ­βάλλωνται ἐλευθέρως οἱ νεκροὶ καὶ οἱ τάφοι, χωρὶς τὸν κίνδυνον ἐπιβολῆς ποινικῶν κυρώσεων; Μήπως τελικῶς ἐπιδιώκεται ἡ ἀποξήλωσις τῶν διαχρονικῶν ἀξιῶν τοῦ Ὀρθοδόξου Ἑλληνικοῦ λαοῦ;

…Ἀπευθυνόμενοι πρὸς πάντας Ὑμᾶς ἐπισημαίνομεν τὴν ἀδήριτον ἀνάγκην νὰ διαφυλάξωμεν, κατὰ τὴν σύγχρονον ταύτην ἐποχήν, μὲ ὅλας μας τὰς δυνάμεις ὅλα ὅσα μᾶς ἐκληρονόμησεν ἡ Ὀρθόδοξος Παράδοσις τῆς Πατρίδος μας.

Παρακαλοῦμεν λοιπὸν θερμῶς ὅπως συμβάλετε εἰς τὴν ἀποτροπὴν τῶν ἐπικειμένων ­δυσμενεστάτων συνεπειῶν…

Ἅπαντες οἱ ἐν τῇ κοινῇ Συνάξει Ἀντιπρόσωποι καὶ Προϊστάμενοι τῶν εἴκοσιν Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὄρους Ἄθω».

Ἑνώνουμε καὶ ἐμεῖς τὴ φωνή μας μὲ τὴ γενναία, συνάμα δὲ καὶ φωνὴ θλίψεως τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων γιὰ τὴ σχεδιαζόμενη ἀπὸ τὴ Βουλὴ ἀποποινικοποίηση τῆς βλασφημίας τῶν θείων καὶ ἱερῶν, τῆς καθυβρίσεως τῶν θρησκευμάτων καὶ τῆς περιυβρίσεως τῶν νε­κρῶν. Ἂν ἕως τώρα ποὺ ἴσχυαν οἱ Νόμοι καὶ οἱ προβλεπόμενες ποινὲς ἀρκετοὶ ἀνάγωγοι βλασφημοῦσαν τὰ θεῖα ἀσύστολα, ὕβριζαν τὰ θρησκεύματα καὶ τοὺς νεκρούς, τί θὰ γίνει ἂν καταργηθοῦν οἱ σχετικοὶ Νόμοι καὶ δὲν θὰ ὑπάρχει φόβος τιμωρίας; Θὰ καταντήσουμε ζούγκλα. Τὴν τιμὴ πρὸς τὸ θεῖο καὶ πρὸς τοὺς νεκροὺς τὴν ἐκδήλωναν ἀκόμα καὶ οἱ εἰδωλολάτρες ἀρχαῖοι πρόγονοί μας.

Ὅταν πεῖ κάποιος κάτι ὑβριστικὸ ἐναντίον κάποιου ὁμοφυλόφιλου, ὁδηγεῖται ἀμέσως στὰ Δικαστήρια. Ὅταν βλασφημήσει τὸν Θεὸ ἢ τὴν Παναγία, δὲν συμβαίνει τίποτε!!!