Ἀνταπόκριση Συνεδρίου:«Ἀνθρώπινα δικαιώματα: Καπήλευση καὶ διασφάλιση»

Μὲ τὸν παραπάνω τίτλο πραγματοποιήθηκε τὸ 59ο κατὰ σειρὰν Παιδαγωγικὸ Συνέδριο τοῦ Τομέως Ἐπιστημόνων τοῦ Συλλόγου Ὀρθοδόξου Ἱεραποστολικῆς Δράσεως «Ὁ Μέγας Βασίλειος» σὲ Ἀθήνα καὶ Θεσσαλονίκη. Ὡς θέμα τοῦ Συνεδρίου ἐπιλέχθηκε τὸ συγκεκριμένο, καθότι τὸν τελευταῖο καιρὸ καταβάλλεται ἰδιαίτερη προσπάθεια ἀπὸ Πολιτεία καὶ Μ.Μ.Ε. – μέσῳ μάλιστα τῆς λεγόμενης καὶ κατεξοχὴν προβαλλόμενης «πολιτικῆς ὀρθότητας» – νὰ ἐπιβληθεῖ στὴν κοινὴ γνώμη μία νέα πυραμίδα ἀξιῶν, στὴν ὁποία ὁ δικαιωματισμὸς σὲ ἀτομικὸ ἐπίπεδο νὰ κατέχει τὴν κορυφή. Καὶ βέβαια πίσω ἀπὸ λέξεις καὶ ἔννοιες ἠχηρὲς καὶ πλήρως ἀποδεκτές, ὅπως «δικαίωμα, ἐπιλογή, αὐτοδιάθεση, αὐτοπροσδιορισμός, ἀνεκτι­κὴ κοινωνία, σεβασμὸς στὴ διαφορετικότητα» κρύβεται συχνὰ διαστροφικὸ περιεχόμενο, βά­σει τοῦ ὁποίου προσπαθοῦν οἱ εἰσηγητὲς αὐτῆς τῆς τακτικῆς νὰ ὁδηγήσουν τὴν ἑλληνικὴ κοινωνία, καὶ μάλιστα τοὺς νέους, σὲ πλήρη ἀποδόμηση κάθε εἴδους συλλογικῆς ταυτότητος (ἐθνικῆς, ἱστορικῆς, γλωσσικῆς, θρησκευτικῆς, πολιτιστικῆς, τελευταῖα καὶ ἔμφυλης). Στόχος τους ἡ δημιουργία ἑνὸς νέου τύπου ἀνθρώπου, πλήρως συμβατοῦ καὶ συμβιβασμένου μὲ τὰ κελεύσματα τῆς Νέας Ἐποχῆς καὶ πολὺ εὔκολα χειραγωγήσιμου.

Τὸ θέμα προσεγγίσθηκε ἀπὸ τέσσερις ἐπόψεις: νομική, παιδαγωγική, βιοηθικὴ καὶ θεολογική. Ὁ κ. Γεώργιος Ἰατροῦ, Δρ Ἐκκλησιαστικοῦ Δικαίου – Δικηγόρος, μίλησε γιὰ τὶς νομολογιακὲς συγκρούσεις γύρω ἀπὸ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα, ἀποδεικνύοντας τὴν καπήλευση ποὺ γίνεται ἐν ὀνόματι τῶν ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων, ἀναφορικὰ μάλιστα πρὸς τὸ μάθημα τῶν Θρησκευτικῶν, τὴν ἐπέκταση τοῦ συμφώνου συμβίωσης καὶ στὰ ὁμόφυλα ζευγάρια καὶ παράλληλα τὴ δυνατότητα ἀλλαγῆς φύλου ἀπὸ παιδιὰ 15 ἐτῶν (!), καθὼς καὶ στὶς ἐκτρώσεις. Ὁ κ. Μάριος Μιχαηλίδης, φιλόλογος καθηγητής – συγγραφέας, ἀποκάλυψε τὴν ὀργανωμένη προσπάθεια ἀποδομήσεως τῶν συλλογικῶν ταυτοτήτων στοὺς ἐφήβους μέσα ἀπὸ σχολικὰ βιβλία, κυρίως τῆς Πολιτικῆς Ἐπιστήμης, καὶ παράλληλα ἀνέδειξε τὶς ὑγιεῖς παραμέτρους τῶν ἐννοιῶν ποὺ συνδέονται μὲ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα. Ὁ Δρ Γεώργιος Τσικόπουλος, Διευθυντὴς Παιδοχειρουργικῆς Κλινικῆς, τόνισε τὰ βιοηθικὰ διλήμματα ποὺ ἐγείρονται γύρω ἀπὸ ἀνθρώπινα δικαιώματα ποὺ ἀναφέρονται τόσο στὴν ἀρχὴ τῆς ζωῆς (ἔκτρωση, κλωνοποίηση, ἐξωσωματικὴ γονιμοποίηση), ὅσο καὶ στὸ τέλος της (εὐθανασία, μεταμόσχευση ὀργάνων ἀπὸ ἐγκεφαλικὰ νεκρούς). Τέλος στὴν εἰσ­ήγηση τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιῶς κ. Σεραφεὶμ ὑπογραμμίσθηκε ὅτι ἡ ἀν­θρωπολογικὴ διδασκαλία τοῦ Χριστιανισμοῦ ἀ­πετέλεσε τὸ ἄριστο πλαίσιο, μέσα στὸ ὁποῖο ἐμφανίσθηκαν γιὰ πρώτη φορὰ στὴν ἱστορία τῆς ἀνθρωπότητος οἱ ἀρχὲς τῆς ἐλευθερίας, τῆς ἀδελφοσύνης καὶ τῆς ἰσότητος, τὶς ὁποῖες ἀργότερα σφετερίσθηκαν διάφορες κοινωνικὲς ἰδεολογίες καὶ ἐπαναστάσεις.

Οἱ τέσσερις εἰσηγήσεις πλαισιώθηκαν ἀπὸ συζήτηση μὲ ἐρωτήσεις ποὺ ὑποβλήθηκαν στοὺς εἰσηγητὲς ἀπὸ τὸ κοινό, ἐνῶ σὲ ἰδιαίτερη ἐνδιάμεση συνάντηση γονέων καὶ ἐν ἐν­εργείᾳ ἐκπαιδευτικῶν συζητήθηκαν τὰ ἐπιμέρους προβλήματα ποὺ δημιουργοῦνται σὲ σχολεῖο καὶ οἰκογένεια λόγῳ τοῦ προτεινόμενου στὰ παιδιὰ ἄκρατου δικαιωματισμοῦ.

Συγχαίρουμε τοὺς διοργανωτὲς τοῦ Συνεδρίου καὶ εὐελπιστοῦμε ὅτι τὰ πορίσματά του θὰ βροῦν ἀπήχηση στὴν ἑλληνικὴ κοινωνία, ὥστε νὰ παραμένουμε ἄγρυπνοι καὶ εὐαισθητοποιημένοι στὶς ὁποιεσδήποτε νεοεποχίτικες καπηλεύσεις.