Ἡμερίδα «Ἔμφυλες ταυτότητες ὡς διδασκαλία στὰ παιδιά μας»

Τὴ γενικὴ εὐαισθητοποίηση τῆς κοινῆς γνώμης γύρω ἀπὸ τὰ θέματα ποὺ ἀφοροῦν τὴν ἐθνική μας Παιδεία ἀπέδειξε ἡ ἐπιτυχία, μὲ τὴν ὁποία διεξήχθη στὴν Κατερίνη τὴν 4η Μαρτίου 2017 ἡμερίδα μὲ θέμα: «Ἔμφυλες ταυτότητες ὡς διδασκαλία στὰ παιδιά μας». Οἱ τρεῖς ἐξαίρετοι καλεσμένοι ὁμιλητὲς ἀναφέρθηκαν στὸ συγκεκριμένο θέμα μὲ ἀδιαμφισβήτητα στοιχεῖα καὶ σημαντικότατες ἀποκαλύψεις γιὰ τὸ ποιοὶ κρύβονται πίσω ἀπὸ τὶς ἐγκυκλίους αὐτὲς τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας· ὅτι πρόκειται δηλαδὴ γιὰ μιὰ κίνηση διεθνιστική, ἡ ὁποία ἀποσκοπεῖ στὴ μείωση τοῦ παγκόσμιου πληθυσμοῦ καὶ τῆς ὁποίας οἱ ἀπαρχὲς πρέπει νὰ ἀναζητηθοῦν κάποιες δεκαετίες πίσω. Διεξ­οδικὰ ἀναφέρθηκαν στὰ βήματα ποὺ μεθοδικὰ ἀκολουθήθηκαν ὅλα αὐτὰ τὰ χρόνια στὸ ἔθνος μας μὲ ἀλλεπάλληλα νομοσχέδια καταστρεπτικὰ γιὰ τὴν ἰδιοσυστασία του, καθὼς καὶ αὐτὰ ποὺ ἐπίκειται στὰ ἄμεσο μέλλον νὰ πραγματοποιηθοῦν, τερατώδη καὶ φρικτὰ καὶ μόνο νὰ τὰ ἀναφέρει κανείς.

Πολὺ ἀξιόλογο καὶ τὸ δελτίο τύπου ποὺ ἐκδόθηκε ἀπὸ τὴ συντονιστικὴ ὁμάδα τῆς ἐν λόγῳ ἡμερίδας ἔπειτα ἀκριβῶς ἀπὸ τὴ διεξαγωγή της. Σύμφωνα μὲ αὐτό, οἱ ἐνέργειες αὐτὲς τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας συνιστοῦν «μιὰ λεπτομερῶς προγραμματιζόμενη, ἐπακριβῶς στοχευμένη καὶ ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν προετοιμαζόμενη καὶ καλῶς ἐνορχηστρωμένη μεθόδευση, γιὰ νὰ ἀνατραπεῖ (ἀποδομηθεῖ) ἐκ βάθρων τὸ ἐκκλησιαστικό, ἐθνικό, ἐκπαιδευτικὸ καὶ οἰκογενειακὸ πλέγμα τῆς ἑλληνικῆς κοινωνίας». Σκοπὸς ὅλων αὐτῶν τῶν μεθοδεύσεων δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὴν «καταβαράθρωση ὅλων τῶν θεσμῶν καὶ τῶν παραδοσιακῶν ἀξιῶν καὶ κατὰ συνέπεια τὴ διάλυση τῆς ἀπαραίτητης συνοχῆς τοῦ κράτους, ἀφοῦ θὰ τὸ ἔχουν στερήσει ἀπὸ τὶς ζωογόνες ρίζες του, μεταξὺ τῶν ὁποίων τὸ ζωντανότερο κύτταρο, ποὺ εἶναι ἡ οἰκογένεια…».

«Θεωροῦμε» – συνεχίζει τὸ Δελτίο τύπου – «ὅτι τὸ Ὑπουργεῖο Παιδείας μὲ τὴν λεγόμενη ‟Θεματικὴ Ἑβδομάδα” ὡς πρὸς τὸν τρίτο ἄξονα ‟ Ἔμφυλες Ταυτότητες” μᾶς προσβάλλει ὡς Ἕλληνες πολίτες, γιατὶ τὸ περιεχόμενο τῆς Θεματικῆς ἔρχεται σὲ εὐθεία σύγκρουση μὲ τὴν ἐθνική μας συλλογικὴ συνείδηση, ἰδιο­προσωπία καὶ ταυτότητα». Αὐτὸ ποὺ χρειάζεται ἀμέσως νὰ γίνει εἶναι «νὰ πάρουμε μέτρα ἐνίσχυσης καὶ ὄχι κατεδάφισης καὶ ‟ἀποδόμησης” τῶν παραδοσιακῶν ἑλληνοχριστιανικῶν κοινωνικῶν καὶ πολιτιστικῶν δομῶν» καὶ νὰ συστρατευθοῦμε σὲ μιὰ «ἐκστρατεία ἐπαναδιαφωτισμοῦ τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καὶ ὅλου τοῦ κόσμου, βάσει τῶν ἑλληνικῶν διαχρονικῶν μας ἀξιῶν…», οἱ ὁποῖες – συμ­πληρώνουμε ἐμεῖς – διαποτίσθηκαν καὶ ἀ­παθανατίσθηκαν ἀπὸ τὸν ἀθάνατο Νό­­μο τοῦ Εὐαγγελίου, τὸν ὁποῖο τόσο βά­ναυσα προσβάλλουν οἱ παγκόσμιες αὐ­τὲς ἔκφυλες μεθοδεύσεις.

Ἐπαινοῦμε τὴ συντονιστικὴ ὁμάδα δι­εξ­αγωγῆς τῆς τόσο σημαντικῆς καὶ δια­φωτιστικῆς αὐτῆς ἡμερίδας. Ὅλος ὁ ἑλ­ληνικὸς λαὸς καλεῖται σὲ γενικὴ ἑτοιμότη­τα ὡς πρὸς τὴ διαφύλαξη τῆς ἐθνικῆς καὶ πολιτιστικῆς μας κληρονομιᾶς ἀπὸ προσ­πάθειες ἀποδομήσεώς της, πού, ὅπως δείχνουν τὰ πράγματα, θὰ ἐπιχειρηθοῦν καὶ ἄλλες ἀκόμα, καὶ μάλιστα σὲ ζωτικότερους τομεῖς τῆς ἐθνικῆς μας ζωῆς.