Διώχνουν τὴν Παναγία ἀπὸ πόλεις τῆς Εὐρώπης

Μὲ αὐτὸν τὸν τίτλο ἡμερήσια ἐφημερίδα («Ἑστία» 12-12-2016) καταγγέλλει τὴν διαρκῶς αὐξανόμενη προσπάθεια περιορισμοῦ τοῦ δικαιώματος τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας ἀπὸ τὶς κρατικὲς ἐξουσίες τῶν κρατῶν τῆς Εὐρώπης. Συγκεκριμένα ἀναφέρει ἡ ἐφημερίδα: «Τὶς ἐντονώτατες ἀντιδράσεις τῶν κατοίκων, ἀλλὰ καὶ πολλῶν ἀκόμη Γάλλων πολιτῶν ἔχει προκαλέσει πρόσφατος ἀπόφασις τοπικοῦ δικαστηρίου ποὺ παραγγέλλει τὴν ἀπομάκρυνση ἀγάλματος τῆς Παναγίας ποὺ εἶναι τοποθετημένο σὲ εὐδιάκριτο σημεῖο τῆς πόλεως» Πουμπλιὲ τῆς ἀνατολικῆς Γαλλίας. «Ἡ αἰτιολογία εἶναι ὅτι ἡ γαλλικὴ νομοθεσία ἀπαγορεύει τὴν τοποθέτηση θρησκευτικῶν συμβόλων σὲ δημοσίους χώρους. Ἔτσι ἡ δημοκρατικὴ ἀρχὴ τῆς πόλεως, ποὺ ἐπικρίνεται διότι τὸ ἄγαλμα ἀνηγέρθη μὲ δικά της ἔξοδα, καλεῖται νὰ τὸ ἀπομακρύνει ἐντὸς τριῶν μηνῶν μὲ τὴν ἀπειλὴ προστίμου 100 εὐρὼ ἡμερησίως, σὲ περίπτωση ποὺ δὲν τὸ πράξει».
Ἡ ἐφημερίδα ἐπικρίνει τὴν ἀπόφαση αὐτὴ τοῦ τοπικοῦ δικαστηρίου, καθότι ἔρ­χεται σὲ ἀντίθεση μὲ τὶς θρησκευτικὲς πεποιθήσεις καὶ τὸ δικαίωμα νὰ τὶς ἐκφράζουν ἐλεύθερα οἱ χριστιανοὶ πολίτες τῶν εὐρωπαϊκῶν ἐθνῶν, οἱ ὁποῖοι μάλιστα ἀποτελοῦν τὴ συντριπτικὴ πλειονότητα τῶν κατοίκων τῆς Γηραιᾶς Ἠπείρου.
Τί θὰ περιμέναμε βέβαια ἀπὸ ἕνα κράτος ποὺ ἐπίσημα δηλώνει ἄθεο, ὅπως αὐτὸ τῆς Γαλλίας; Ἀλλ᾿ ὅμως μήπως ὑστεροῦν καὶ τὰ ἄλλα δῆθεν «χριστιανικὰ» ἔθνη τῆς Εὐρώπης; Ἡ Εὐρώπη πλέον «γηράσκει ἐν ἁμαρτίαις» καὶ ὁ ἀφανισμός της δὲν εἶναι μακριά. Τὸ σαράκι ποὺ τὴν κατατρώει βρίσκεται ἤδη μέσα στὰ σπλάχνα της. Τὸ δηλώνουν οἱ μιναρέδες ποὺ σὰν μανιτάρια φυτρώνουν πάνω στὰ χώματα τῆς ἄλλοτε χριστιανικῆς Ἠπείρου. Ἡ μουσουλμανικὴ μαντήλα ἐξαπλώνεται μὲ ρυθμοὺς γεωμετρικῆς προόδου. Ὁ Χριστὸς ἀποχωρεῖ ἀπὸ τὰ μέρη αὐτά, διωγμένος ὅπως παλιὰ ἀπὸ τοὺς Γεργεσηνούς. Ἀλλὰ κατόπιν, ποιὰ ἄραγε τύχη περιμένει τὴν ἔρημη ἀπὸ Χριστὸ καὶ χριστιανικὴ καμπάνα Εὐρώπη;