ΤΡΙΤΗ 2 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

images97

Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
Στό ρητό· πρόσεχε στόν ἑαυτό σου, Κεφάλαια δώδεκα

Κεφάλαιο ἕβδομο (γ)

     «Μήν ὀνομασθεῖς ἀνυπάκουος, σκληρός, καυχησιάρης, συκοφάντης, δόλιος, καταλάλος, ἄσπλαχνος, μισάδελφος, μισάρετος• ἀλλά ἀπεναντίας νά ὀνομασθεῖς ὑπάκουος, εἰλικρινής, συνετός, ἄνθρωπος τῆς σιωπῆς, ἐργατικός, εὔσπλαχνος, προσεκτικός, φιλάδελφος, φιλόξενος, φιλάρετος, παρηγορητικός, εὐσεβής• αὐτά εἶναι καλά καί ὠφέλιμα γιά τούς ἀνθρώπους. Ἄς μήν ὑπερηφανευθοῦμε λοιπόν, ἀλλά ἀπεναντίας ἄς ταπεινώσουμε τόν ἑαυτό μας. Ποιά εἶναι ἡ δύναμή μας, ὥστε νά ὑπερηφανευθοῦμε; Δέ βλέπουμε ὅτι ἕνας μικρός πόνος μᾶς κάνει νά λυγίσουμε ὡς κάτω στό ἔδαφος; Ἄς ἀγαπήσουμε λοιπόν τήν ταπείνωση, γιά νά μᾶς ὑψώσει ὁ Κύριος. Πρόσεχε λοιπόν τόν ἑαυτό σου νά μήν κατακυριευθεῖς ἀπό τήν ὀξυθυμία, ἀπό τήν ὀργή, ἀπό τή μνησικακία, γιά νά μή ζήσεις ζωή ταραγμένη καί ἀνήσυχη• ἀπεναντίας νά κάνεις κτῆμα σου τή μακροθυμία, τήν πραότητα, τήν ἀκακία, καί ὅσα πρέπουν στούς Χριστιανούς, γιά νά ζήσεις ἤρεμη καί ἥσυχη ζωή. Εἶναι ψηλά τά βουνά Ἀραράτ, ἐνῶ οἱ πεδιάδες τῆς ἐρήμου εἶναι πλατειές• κυριαρχεῖ τό ψύχος στή χώρα τοῦ βορρᾶ, ἐνῶ ὁ καύσωνας τοῦ ἥλιου στό νότο• τό μεγαλύτερο ἀνάμεσα στά πουλιά τοῦ οὐρανοῦ εἶναι ὁ ἀετός, καί τό μεγαλύτερο ἀνάμεσα στά θηρία τῆς γῆς εἶναι τό λιοντάρι, ἀλλά ὁ μεγαλύτερος ἀνάμεσα στούς υἱούς τῶν ἀνθρώπων εἶναι ὁ φοβούμενος τόν Κύριο. Μέγας εἶναι ὁ Κύριος ὁ Θεός μας καί ἄξιος νά ὑμνεῖται πάρα πολύ, ὁ ὁποῖος δημιούργησε τά πάντα καί ὑψώνει αὐτούς πού τόν φοβοῦνται. Σ’ αὐτόν ἁρμόζει ἡ δόξα, στούς αἰῶνες. Ἀμήν.» (Τά κείμενα πού δημοσιεύουμε εἶναι παρμένα ἀπό τό ἔργο: «Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ἔργα, τόμος 2ος τῶν ἐκδόσεων «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας, σελ. 79 κ.ἑ.)