ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

images98

Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
Στό ρητό· πρόσεχε στόν ἑαυτό σου, Κεφάλαια δώδεκα

Κεφάλαιο ὄγδοο (α)

     «Ἄν, τήν ὥρα πού ἐργάζεσαι τό ἔργο τοῦ Κυρίου μέ ταπεινοφροσύνη καί εὐσέβεια, ὁ ἀντίπαλος ὁπλίσει ἐναντίον σου κάποιους ἀπό τούς πιό ἀμελεῖς, θέλοντας νά σέ ἀποσπάσει ἀπό τόν ὀρθό τρόπο ζωῆς, μή φοβηθεῖς, οὔτε νά δειλιάσεις, οὔτε νά παρεκκλίνεις ἀπό τόν ἴσιο δρόμο, ἐπειδή ὁ Ἀπόστολος λέει• «Πιεζόμαστε μέ κάθε τρόπο, ἀλλά δέν φτάνουμε σέ ἀδιέξοδο, ὁδηγούμαστε σέ ἀμηχανία, ἀλλά δέν ἀπελπιζόμαστε, μᾶς καταδιώκουν ἀλλά δέ μᾶς ἐγκαταλείπει ὁ Θεός, μᾶς ρίχνουν κάτω σάν ἡττημένους, ἀλλά δέ χανόμαστε πάντοτε περιφέρουμε στό σῶμα μας τή νέκρωση τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, γιά νά φανερωθεῖ καί ἡ ζωή τοῦ Ἰησοῦ στό σῶμα μας. Πάντοτε ἐμεῖς πού ζοῦμε παραδίνουμε τόν ἑαυτό μας στό θάνατο γιά τή δόξα τοῦ Ἰησοῦ, γιά νά φανερωθεῖ καί ἡ ζωή τοῦ Ἰησοῦ στό θνητό μας σῶμα». 
      Περίμενε λοιπόν μέ ὑπομονή τόν Κύριο, ἐκλεκτέ τοῦ Θεοῦ, γιά νά ἐκπλαγοῦν γιά τή θαυμαστή σωτηρία σου αὐτοί πού τώρα σέ θλίβουν, ὅπως εἶναι γραμμένο• Ὁ δίκαιος ἄν συμβεῖ νά πεθάνει πρόωρα, θά βρεθεῖ στήν αἰώνια ἀνάπαυση• διότι τιμημένα γηρατειά δέν εἶναι αὐτά πού διαρκοῦν πολλά χρόνια, οὔτε μετριέται ἡ ἀξία τους μέ τόν ἀριθμό τῶν ἐτῶν καί ἄσπρα μαλλιά γιά τούς ἀνθρώπους εἶναι ἡ σύνεση, καί σεβαστή γεροντική ἡλικία εἶναι ἡ ἀκηλίδωτη ζωή. Ἐπειδή ἔγινε εὐάρεστος στόν Θεό, ἀγαπήθηκε ἀπό αὐτόν, καί ἐνῶ ζοῦσε ἀνάμεσα σέ ἁμαρτωλούς, τόν μετέθεσε ὁ Θεός στήν ἄλλη ζωή• τόν ἅρπαξε γιά νά μήν ἀλλάξει ἡ κακία τή σύνεσή του, καί γιά νά μήν ἐξαπατήσει ὁ δόλος τήν ψυχή του, διότι ἡ γοητεία τῆς φαυλότητας ἀμαυρώνει τά ὡραῖα, καί ὁ ρεμβασμός τῆς ἐπιθυμίας διαστρέφει τόν ἄκακο νοῦ.» (Τά κείμενα πού δημοσιεύουμε εἶναι παρμένα ἀπό τό ἔργο: «Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ἔργα, τόμος 2ος τῶν ἐκδόσεων «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας, σελ. 79 κ.ἑ.)