ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

images96

Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου
Στό ρητό· πρόσεχε στόν ἑαυτό σου, Κεφάλαια δώδεκα

Κεφάλαιο ἕβδομο (β)

     «Καί σύ λοιπόν, ἀγαπητέ, ἀξιώθηκες νά προσκληθεῖς στήν τάξη τῶν μοναχῶν φρόντισε νά παρουσιάσεις στούς ἀνθρώπους τήν ἀρετή τῆς ἐργασίας σου, γιά νά μήν καταντήσεις ἀξιοκαταφρόνητος. Μήν εἶσαι λοιπόν σκληρός, μήν εἶσαι φιλήδονος, μήν εἶσαι θυμώδης, μήν εἶσαι ὀργίλος, μήν εἶσαι φιλόνεικος, μήν εἶσαι ἀκρατής, μήν εἶσαι ἀδιάντροπος, ἀλλά ἀπεναντίας, νά εἶσαι πρᾶος, εὐσεβής, ταπεινός, συγκρατημένος, συνετός, ἥσυχος, εἰρηνικός, φρόνιμος, ἄνθρωπος πού προσέχει τήν ἁγνότητα τοῦ σώματός του, ὅπως συμφώνησες καί ὑποσχέθηκες στόν Χριστό• ὥστε, ἄν μᾶς πεῖ ἐκείνη τή μέρα τῆς κρίσεως• «Γιατί δέν ἐπισκεφθήκατε τίς χῆρες καί τά ὀρφανά στή θλίψη τους;», νά μπορέσουμε νά ἀπολογηθοῦμε σ’ αὐτόν λέγοντας• Κύριε, γιά νά σέ ὑπηρετήσουμε, ὡς δοῦλοι σου, χωρίς περισπασμούς, μέσα στήν ἡσυχία τῆς μοναχικῆς ζωῆς. Κι ἄν μᾶς πεῖ· «Γιατί δέ φυλάξατε τούς ἑαυτούς σας καθαρούς ἀπό τόν κόσμο;». Τί θά ἀπαντήσουμε σ’ αὐτόν, ἄν ἀκριβῶς σ’ αὐτό τό θέμα μολυνθοῦμε; Δέν εἶναι ἄλλωστε ἀρετή αὐτό• νά ἀποφεύγουν δηλαδή κάποιοι τίς ἀκάθαρτες πράξεις, ἀλλά νά παρουσιάζουν συμπεριφορά πού παρακινεῖ τόν ἄλλο στά πάθη. Διότι εἶναι γραμμένο• Νά ἀγαπήσεις Κύριον τόν Θεό σου, καί τόν πλησίον σου, ὅπως τόν ἑαυτό σου. Ἀπόφευγε τά ἀνώφελα λόγια, γιά νά μήν πέσεις σέ αἰσχρούς λογισμούς. Διότι ὅπως τά καλά λόγια ὠφελοῦν τήν ψυχή, ἔτσι τά λόγια πού δέν εἶναι καλά τήν διαφθείρουν, σύμφωνα μέ τόν ἀπόστολο Παῦλο• διότι λέει ὁ Ἀπόστολος• Διαφθείρουν οἱ κακές συναναστροφές τούς καλούς χαρακτῆρες. Γί αὐτό πάλι λέει• Κανένας κακός λόγος νά μή βγαίνει ἀπό τό στόμα σας, ἀλλά μόνο καλός λόγος, γιά νά οἰκοδομήσει ἐκεῖ πού ὑπάρχει ἀνάγκη καί νά ὠφελήσει ἐκείνους πού τόν ἀκοῦν. Καί μή λυπεῖτε τό Πνεῦμα τό Ἅγιό του Θεοῦ μέ τό ὅποιο σφραγισθήκατε γιά τήν ἡμέρα τῆς ἀπολυτρώσεως.» (Τά κείμενα πού δημοσιεύουμε εἶναι παρμένα ἀπό τό ἔργο: «Ὁσίου Ἐφραίμ τοῦ Σύρου Ἔργα, τόμος 2ος τῶν ἐκδόσεων «Τό Περιβόλι τῆς Παναγίας, σελ. 79 κ.ἑ.)