Δευτέρα 10 Δεκεμβρίου 2012

aggeloi

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Δευτ. κη΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Β΄ Τιμ. β΄
20-26)·

20 ἐν
μεγάλῃ δὲ οἰκίᾳ οὐκ ἔστι μόνον σκεύη χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ, ἀλλὰ καὶ ξύλινα καὶ
ὀστράκινα, καὶ ἃ μὲν εἰς τιμήν, ἃ δὲ εἰς ἀτιμίαν.

21 ἐὰν
οὖν τις ἐκκαθάρῃ ἑαυτὸν ἀπὸ τούτων, ἔσται σκεῦος εἰς τιμήν, ἡγιασμένον καὶ
εὔχρηστον τῷ δεσπότῃ, εἰς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἡτοιμασμένον.

22 τὰς
δὲ νεωτερικὰς ἐπιθυμίας φεῦγε, δίωκε δὲ δικαιοσύνην, πίστιν, ἀγάπην, εἰρήνην
μετὰ τῶν ἐπικαλουμένων τὸν Κύριον ἐκ καθαρᾶς καρδίας.

23 τὰς
δὲ μωρὰς καὶ ἀπαιδεύτους ζητήσεις παραιτοῦ, εἰδὼς ὅτι γεννῶσι μάχας·

24
δοῦλον δὲ Κυρίου οὐ δεῖ μάχεσθαι, ἀλλ’ ἤπιον εἶναι πρὸς πάντας, διδακτικόν,
ἀνεξίκακον,

25 ἐν
πρᾳότητι παιδεύοντα τοὺς ἀντιδιατιθεμένους, μήποτε δῷ αὐτοῖς ὁ Θεὸς μετάνοιαν
εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας,

26 καὶ
ἀνανήψωσιν ἐκ τῆς τοῦ διαβόλου παγίδος, ἐζωγρημένοι ὑπ’ αὐτοῦ εἰς τὸ ἐκείνου
θέλημα.

Ἑρμηνεία Π.Ν. Τρεμπέλα

20 Σ’ ἕνα μεγάλο σπίτι μάλιστα, ὅπως εἶναι ἡ Ἐκκλησία, δέν ὑπάρχουν μόνο
σκεύη χρυσά καί ἀσημένια, ἀλλά καί ξύλινα καί πήλινα. Καί ἄλλα εἶναι γιά χρήση
τιμητική, ἐνῶ ἄλλα γιά χρήση ἐξευτελισμένη.

21 Ἐάν λοιπόν κανείς καθαρίσει τόν ἑαυτό του καί τόν ξεχωρίσει ἀπό τά
ἄτιμα αὐτά σκεύη, θά εἶναι σκεῦος πού θά χρησιμοποιηθεῖ γιά τιμητικό σκοπό,
ἁγιασμένο καί εὔχρηστο στόν οἰκοδεσπότη, ἑτοιμασμένο γιά κάθε καλό ἔργο.

22 Φεῦγε μακριά ἀπό τίς ἐπιθυμίες πού ἐπικρατοῦν κυρίως στούς νεότερους
στήν ἡλικία. Καί ἐπιδίωκε τή δικαιοσύνη, τήν πίστη, τήν ἀγάπη, τήν εἰρήνη μαζί
μ’ ἐκείνους πού ἐπικαλοῦνται τόν Κύριο μέ καθαρή καρδιά καί ἀνυπόκριτη
εὐλάβεια.

23 Ἀπόφευγε τίς ἀνόητες ἔρευνες καί συζητήσεις πού δέν συντελοῦν στή
χριστιανική παιδαγωγία. Μάθε ὅτι αὐτές προκαλοῦν φιλονικίες καί ἐχθρότητες.

24 Ὁ δοῦλος ὅμως τοῦ Κυρίου δέν πρέπει νά φιλονικεῖ, ἀλλά ἔχει χρέος νά
εἶναι ἤπιος καί γλυκύς πρός ὅλους, ἱκανός νά διδάσκει, ἀνεξίκακος,

25 νά παιδαγωγεῖ καί νά συνετίζει μέ πραότητα ἐκείνους πού ἔχουν ἀντίθετα
φρονήματα. Ποιός ξέρει μήπως καμιά φορά τούς δώσει ὁ Θεός μετάνοια, καί
ὁδηγηθοῦν στήν πλήρη καί ὀρθή γνώση τῆς ἀλήθειας

26 καί συνέλθουν ἀπό τή μέθη ὅπου τούς ἔχει φέρει ἡ παγίδα τῆς πλάνης,
στήν ὁποία τούς ἔπιασε ὁ διάβολος, καί τούς συλλάβει τώρα ὡς αἰχμαλώτους ὁ
δοῦλος τοῦ Θεοῦ, ἔτσι ὥστε νά ἐφαρμόζουν τό θέλημα Ἐκείνου!