Τρίτη 11 Δεκεμβρίου 2012

ag prodromos

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Τρ. κη΄ ἑβδ. ἐπιστ. (Β΄ Τιμ. γ΄
16-δ΄ 4)·

16 πᾶσα
γραφὴ θεόπνευστος καὶ ὠφέλιμος πρὸς διδασκαλίαν, πρὸς ἔλεγχον, πρὸς
ἐπανόρθωσιν, πρὸς παιδείαν τὴν ἐν δικαιοσύνῃ,

17 ἵνα
ἄρτιος ᾖ ὁ τοῦ Θεοῦ ἄνθρωπος, πρὸς πᾶν ἔργον ἀγαθὸν ἐξηρτισμένος.

1 Διαμαρτύρομαι
οὖν ἐγὼ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καὶ τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, τοῦ μέλλοντος κρίνειν
ζῶντας καὶ νεκροὺς κατὰ τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ καὶ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ,

2
κήρυξον τὸν λόγον, ἐπίστηθι εὐκαίρως ἀκαίρως, ἔλεγξον, ἐπιτίμησον, παρακάλεσον,
ἐν πάσῃ μακροθυμίᾳ καὶ διδαχῇ.

3 ἔσται
γὰρ καιρὸς ὅτε τῆς ὑγιαινούσης διδασκαλίας οὐκ ἀνέξονται, ἀλλὰ κατὰ τὰς
ἐπιθυμίας τὰς ἰδίας ἑαυτοῖς ἐπισωρεύσουσι διδασκάλους κνηθόμενοι τὴν ἀκοήν,

4 καὶ
ἀπὸ μὲν τῆς ἀληθείας τὴν ἀκοὴν ἀποστρέψουσιν, ἐπὶ δὲ τοὺς μύθους ἐκτραπήσονται.

Ἑρμηνεία Π.Ν. Τρεμπέλα

16 Ὅλη ἡ Ἁγία Γραφή εἶναι θεόπνευστη καί ἔχει συγγραφεῖ μέ τόν ἄμεσο
φωτισμό καί τήν καθοδήγηση τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Γι’ αὐτό λοιπόν εἶναι ὠφέλιμη
γιά νά διδάσκει τήν ἀλήθεια, γιά νά ἐλέγχει τίς πλάνες καί τίς παρεκτροπές, γιά
νά διορθώνει αὐτούς πού ἁμαρτάνουν, γιά νά παιδαγωγεῖ σ’ ὅλες τίς ἀρετές,

17 κι ἔτσι ὁ ἄνθρωπος τοῦ Θεοῦ νά εἶναι τέλειος, καταρτισμένος σέ κάθε
καλό ἔργο.

1 Σέ ἐξορκίζω λοιπόν ἐγώ ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ καί τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ
ὁποῖος πρόκειται νά κρίνει ζωντανούς καί νεκρούς κατά τή δεύτερη ἔνδοξη
φανέρωσή του καί τή βασιλεία του,

2 κήρυξε τό λόγο τοῦ Θεοῦ, στάσου ἐπιτηρητής καί καθοδηγός στούς ἀκροατές
σου ὄχι μόνο σέ περιστάσεις κατάλληλες ἀλλά καί σ’ ἐκεῖνες πού φαίνονται
ἀκατάλληλες, ἔλεγξε, ἐπίπληξε, παρηγόρησε μέ κάθε ὑπομονή καί κάθε μέθοδο
διδασκαλίας.

3 Κι ἔτσι ἀκούραστα νά ἐπιτελεῖς τό ἔργο σου· διότι θά ἔλθει καιρός πού
οἱ ἄνθρωποι δέν θά ἀνέχονται τή σωστή καί ἀληθινή διδασκαλία, ἀλλά σύμφωνα μέ
τίς προσωπικές τους ἐπιθυμίες καί συμπάθειες θά ἐκλέγουν γιά τούς ἑαυτούς τους
ἕνα σωρό, πλῆθος ὁλόκληρο ἀπό διδασκάλους. Καί θά προτιμοῦν ἐκείνους πού ἀπό τή
διδασκαλία τους θά αἰσθάνονται γαργαλισμό καί τέρψη στά αὐτιά τους.

4 Καί θά ἀποστρέψουν μέ δυσαρέσκεια τ’ αὐτιά τους ἀπό τήν ἀλήθεια, ἐνῶ θά
στραφοῦν καί θά παρεκτραποῦν μόνοι τους σέ μύθους.