Κυριακή 15 Ἰανουαρίου 2012

ag_anastasi

ΚΕΙΜΕΝΟ

  “ξαπόστειλον τό φς σου καί τήν λήθειάν σου· ατά με δήγησαν καί γαγόν με ες ρος γιόν σου καί ες τά σκηνώματά σου

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

    ” ξαπόστειλον τό χαρμόσυνον φς τς πισκέψεως καί βοηθείας σου, πού θά μέ βγάλ πό τό σκότος τς δυστυχίας μου. Δεξε γρήγορα καί τήν φιλαλήθειαν, ποία θά φανερωθ ψευδής διά τς τηρήσεως τν ποσχέσεών σου. Τό φς τς βοηθείας σου καί πιστότης σου καί φιλαλήθειά σου ν τας παγγελίαις σου, ατά θά μέ  δηγήσουν σφαλς καί θά μέ φέρουν ες τό γιον ρος σου Σιών καί ες τά π’ ατο σκηνώματά σου” (πό τήν  “Παλαιά Διαθήκη μετά συντόμου ρμηνείας”  τ.10ος, κδοση “Ο ΣΩΤΗΡ”).

ΣΧΟΛΙΟ

   Ἄχρηστα καί σκοτεινά καταντοῦν τά ἀνθρώπινα μάτια, ὅταν δέν ὑπάρχει ἀπ’ ἔξω τό φῶς·   ἄχρηστος καί σκοτεινός καί ὁ νοῦς, ὅταν δέν ἔχει τόν φωτισμό τοῦ Θεοῦ. Ὁ ἀνθρώπινος βίος εἶναι μιά πορεία σέ ἄγνωστα καί ἐπικίνδυνα μέρη, πορεία γεμάτη κόπους, ἀνησυχίες, πειρασμούς καί κινδύνους καί θλίψεις. Καί γιά νά βαδίσουμε μέ ἀσφάλεια, χρειαζόμαστε καθοδήγηση. Ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό ἀνάλογο φῶς. Τό φῶς λοιπόν αὐτό μόνο ὁ Θεός εἶναι σέ θέση νά μᾶς τό δώσει. Αὐτός εἶναι ὁ Πατέρας μας ὁ ἐπουράνιος, πού ἔχει θερμό τό ἐνδιαφέρον καί τήν ἀγάπη πρός τά πλάσματά του. Αὐτός εἶναι ὁ Πάνσοφος καί παντοδύναμος κυβερνήτης τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς. Αὐτός εἶναι ὁ φωτοδότης καί ὁδηγός μας. Πρέπει ὅμως νά θέλουμε καί νά ζητοῦμε τό φῶς καί τήν καθοδήγηση τοῦ Θεοῦ. Ὅπως μᾶς στέλλει καθημερινά τό φῶς τῆς ἡμέρας, κατά παρόμοιο τρόπο πρέπει νά τοῦ ζητοῦμε νά μᾶς στέλλει καί τό φωτισμό τοῦ Ἁγίου Πνεύματος· γιά νά γνωρίζουμε τό θέλημά του, γιά νά διακρίνουμε τό καλό καί τό κακό, γιά νά προφυλασσόμαστε ἀπό τήν ἁμαρτία, γιά νά κάμνουμε τό καλό ( Ἀπό τό βιβλίο “Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας”, ἔκδοση “Ο ΣΩΤΗΡ”).