Σάββατο 31 Δεκεμβρίου 2011 Ματθ. α´1-17

ag_kathodos

ΚΕΙΜΕΝΟ

 

        «Βίβλος γενέσεως ησο Χριστο, υο Δαυδ υο βραάμ. βραμ γέννησε τν σαάκ, σακ δ γέννησε τν ακώβ, ακβ δ γέν-νησε τν ούδαν κα τος δελφος ατο, ούδας δ γέννησε Φαρές κα τν Ζαρ κ τς Θάμαρ, Φαρς δ γέννη-σε τν σρώμ, σρμ δ γέννησε τν ράμ, ρμ δ γέννησε τν μιναδάβ, μιναδβ δ γέν-

νησε τν Ναασσών, Ναασ-σν δ γέννησε τν Σαλμών, Σαλμν δ γέννησε τν Βοζ κ τς Ραχάβ, Βοζ  δ γέννησε τν βδ κ τς Ρούθ, βδ δ γέννησε τν εσσαί, εσσα δ γέννησε τν Δαυδ τν βασιλέα. Δαυδ δ βασιλες γέννησε τν Σολομνα κ τς το Ο-ρίου, Σολομν δ γέννησε τν Ροβοάμ, Ροβομ δ -γέννησε τν βιά, βι δ γέννησε τν σά, σ δ γέννησε τν ω-σαφάτ, ωσαφτ δ γέν-νησε τν ωράμ, ωρμ δ γέννησε τν ζίαν, ζίας δ γέννησε τν ωάθαμ, ωάθαμ δ γέν-νησε τν χαζ, χαζ δ -γέννησε τν ζεκίαν, ζεκίας δ γέννησε τν Μανασσ, Μανασσς δ γέννησε τν μών, μν δ γέννησε τν ωσίαν, ωσίας δ γέννησε τν εχονίαν κα τος δελφος ατο π τς μετοικεσίας Βαβυλνος.  Μετ δ τν μετοικεσίαν Βαβυλνος εχονίας γέννησε τν Μαλαθιήλ, Μαλαθιλ δ γέννησε τν Ζοροβάβελ, Ζοροβάβελ δ γέννησε τν βιούδ, βιοδ δ γέννησε τν λιακείμ, λιακεμ δ γέννησε τν ζώρ,  ζρ δ γέννησε τν Σαδώκ, Σαδκ δ γέννησε τν χείμ, χεμ δ γέννησε τν λιούδ,  λιοδ δ γέννησε τν λεάζαρ, λεάζαρ δ γέννησε τν Ματθάν, Ματθν δ γέννησε τν ακώβ, ακβ δ γέννησε τν ωσφ τν νδρα Μαρίας, ξ ς γεννήθη ησος λεγόμενος Χριστός.Πσαι ον α γενεα π βραμ ως Δαυδ γενεα δεκατέσσαρες, κα π Δαυδ ως τς μετοικεσίας Βαβυλνος γενεα δεκατέσσαρες, κα π τς μετοικεσίας Βαβυλνος ως το Χριστο γενεα δεκατέσσαρες.»

 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

 

 

(‘Η ἐρμηνεία παραλείπεται γιά λόγους συντομίας, κυρίως ὅμως δύο τό κείμενο εἶναι  κατανοητό)

 

 

ΣΧΟΛΙΟ Β´

Τώρα, μελετώντας αὐτὸν τὸν κατάλογο, τί παρατηροῦμε; Τί περίμεναν ὅλοι αὐτοὶ οἱ πρόγονοι τοῦ Κυρίου μας;

Ὁ κατάλογος εἶναι συναρπαστικός, διότι ὅλοι αὐτοὶ περίμεναν τὸν ἐρχομὸ τοῦ Μεσσία, Ἐκείνου ὁ Ὁποῖος θὰ ἔφερνε τὴ λύτρωση στὸ λαό Του. Βλέπουμε πρῶτα-πρῶτα μὲ ποιοὺς τρόπους ὁ Θεὸς ὁδηγοῦσε τὴν ἱστορία προκειμένου νὰ δημιουργηθοῦν οἱ κατάλληλες συνθῆκες γιὰ τὸν ἐρχομό Του ὡς ἀνθρώπου στὴ γῆ. Ἀβραάμ, Ἰσαάκ, Ἰακώβ, Ἰούδας, Βοοὸζ «ἐκ τῆς Ραχάβ», Ὠβὴδ «ἐκ τῆς Ρούθ», Δαβίδ, Σολωμὼν «ἐκ τῆς τοῦ Οὐρίου», Ζοροβάβελ κατὰ τὴ βαβυλώνια αἰχμαλωσία… Πόσοι ἄνθρωποι, πόσα γεγονότα θαυμαστὰ μέσα στὶς σελίδες τῆς Ἁγίας Γραφῆς! Καὶ εἶναι κρίμα ποὺ πολλοὶ ἀπὸ μᾶς τὰ ἀγνοοῦμε αὐτά, γι᾿ αὐτὸ καὶ σὲ κάποιους ὁ κατάλογος φαίνεται ἀνιαρὸς καὶ πληκτικός. Δὲν εἶναι πληκτικὸς καὶ ἀνιαρὸς ὁ κατάλογος. Εἶναι γεμάτος συναρπαστικὰ γεγονότα, ποὺ θὰ ἔπρεπε νὰ μᾶς συγκινοῦν καὶ νὰ μᾶς συγκλονίζουν, καθὼς μᾶς τὰ ὑπενθυμίζουν τὰ ὀνόματα τοῦ καταλόγου. Νὰ μᾶς συγκινοῦν, διότι πίσω ἀπὸ τὴ σειρὰ αὐτὴ τῶν ὀνομάτων διακρίνουμε τὸν πόθο τῶν ἀνθρώπων ἐκείνων γιὰ τὴν ὥρα ποὺ θὰ ἔρθει στὸν κόσμο ὁ Λυτρωτής. Ὅλοι εἶχαν τὴν προσδοκία, δὲν γνώριζαν ὅμως παρὰ ἐλάχιστοι ὅτι ἀπόγονος δικός τους θὰ ἦταν ὁ ἀναμενόμενος Λυτρωτής! Ἂν τὸ γνώριζαν, πόσο διαφορετικὰ θὰ ζοῦσαν!

Τί ἄλλο διδάσκει ὁ γενεαλογικὸς κατάλογος σὲ μᾶς ποὺ ζοῦμε μετὰ τὸν ἐρχομὸ τοῦ Λυτρωτῆ;

Μᾶς διδάσκει νὰ ζοῦμε μὲ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν Λυτρωτή. •“ήμερα, αὐτὰ ποὺ ἐπιθυμοῦσαν νὰ δοῦν καὶ νὰ χαροῦν οἱ Προφῆτες καὶ οἱ μεγάλοι Πατριάρχες τῆς Παλαιᾶς Διαθήκης, ἐμεῖς τὰ ἀπολαμβάνουμε. Ἐκεῖνοι ἔψαχναν μὲ πόθο καὶ λαχτάρα στὴν ὀμίχλη περιμένοντας νὰ ἀντικρίσουν κάποια μέρα τὸν Λυτρωτή. Ἐμεῖς δὲν ψάχνουμε στὸ σκοτάδι. Ὁ Λυτρωτὴς ἦρθε ἐδῶ καὶ 20 αἰῶνες. Γιορτάζουμε Χριστούγεννα! Γιορτάζουμε 2009 χρόνια μετὰ τὸ μεγάλο γεγονός. Ἀλήθεια, ἔχουμε ἐκτιμήσει τὴ μεγάλη δωρεὰ τοῦ Θεοῦ;

Ἀπὸ τότε ποὺ ἦρθε ἔχει ἀρχίσει νὰ συντάσσεται ἕνας ἄλλος κατάλογος. Ὄχι κατάλογος προγόνων, ἀλλὰ κατάλογος πνευματικῶν ἀπογόνων τοῦ Μεσσία. Ἀπογόνων οἱ ὁποῖοι καλοῦνται νὰ γίνουν πολίτες τῆς αἰώνιας Βασιλείας Του, νὰ συμβασιλεύσουν μαζί Του στὴν αἰωνιότητα. Θὰ εἶναι τραγικὸ νὰ μὴν εἶναι γραμμένο τὸ ὄνομά μας στὸν λυτρωτικὸ αὐτὸ κατάλογο ἢ νὰ εἶναι γραμμένο σὰν κάποιο ἀπὸ τὰ ὀνόματα τῶν ἀσεβῶν ποὺ διαβάσαμε. Καὶ πῶς γράφεται τὸ ὄνομά μας στὸν κατάλογο αὐτὸ λυτρωτικά; Γράφεται ὅταν φροντίζουμε νὰ μετέχουμε στὴ λύτρωση· νὰ μετανοοῦμε, νὰ ἐξομολογούμαστε, νὰ ἀγωνιζόμαστε νὰ ζοῦμε σύμφωνα μὲ τὸ θέλημα τοῦ Θεοῦ μας, ὁ Ὁποῖος ἀπὸ ἄπειρη ἀγάπη γιὰ μᾶς ἦρθε κοντά μας, γεννήθηκε ὡς Βρέφος στὴ Φάτνη τῆς Βηθλεέμ.