Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2011 Ματθ. α´1-17

ag_stavros

ΚΕΙΜΕΝΟ

 

        «Βίβλος γενέσεως ησο Χριστο, υο Δαυδ υο βραάμ. βραμ γέννησε τν σαάκ, σακ δ γέννησε τν ακώβ, ακβ δ γέν-νησε τν ούδαν κα τος δελφος ατο, ούδας δ γέννησε Φαρές κα τν Ζαρ κ τς Θάμαρ, Φαρς δ γέννη-σε τν σρώμ, σρμ δ γέννησε τν ράμ, ρμ δ γέννησε τν μιναδάβ, μιναδβ δ γέν-

νησε τν Ναασσών, Ναασ-σν δ γέννησε τν Σαλμών, Σαλμν δ γέννησε τν Βοζ κ τς Ραχάβ, Βοζ  δ γέννησε τν βδ κ τς Ρούθ, βδ δ γέννησε τν εσσαί, εσσα δ γέννησε τν Δαυδ τν βασιλέα. Δαυδ δ βασιλες γέννησε τν Σολομνα κ τς το Ο-ρίου, Σολομν δ γέννησε τν Ροβοάμ, Ροβομ δ -γέννησε τν βιά, βι δ γέννησε τν σά, σ δ γέννησε τν ω-σαφάτ, ωσαφτ δ γέν-νησε τν ωράμ, ωρμ δ γέννησε τν ζίαν, ζίας δ γέννησε τν ωάθαμ, ωάθαμ δ γέν-νησε τν χαζ, χαζ δ -γέννησε τν ζεκίαν, ζεκίας δ γέννησε τν Μανασσ, Μανασσς δ γέννησε τν μών, μν δ γέννησε τν ωσίαν, ωσίας δ γέννησε τν εχονίαν κα τος δελφος ατο π τς μετοικεσίας Βαβυλνος.  Μετ δ τν μετοικεσίαν Βαβυλνος εχονίας γέννησε τν Μαλαθιήλ, Μαλαθιλ δ γέννησε τν Ζοροβάβελ, Ζοροβάβελ δ γέννησε τν βιούδ, βιοδ δ γέννησε τν λιακείμ, λιακεμ δ γέννησε τν ζώρ,  ζρ δ γέννησε τν Σαδώκ, Σαδκ δ γέννησε τν χείμ, χεμ δ γέννησε τν λιούδ,  λιοδ δ γέννησε τν λεάζαρ, λεάζαρ δ γέννησε τν Ματθάν, Ματθν δ γέννησε τν ακώβ, ακβ δ γέννησε τν ωσφ τν νδρα Μαρίας, ξ ς γεννήθη ησος λεγόμενος Χριστός.Πσαι ον α γενεα π βραμ ως Δαυδ γενεα δεκατέσσαρες, κα π Δαυδ ως τς μετοικεσίας Βαβυλνος γενεα δεκατέσσαρες, κα π τς μετοικεσίας Βαβυλνος ως το Χριστο γενεα δεκατέσσαρες.»

 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

 

(‘Η ἐρμηνεία παραλείπεται γιά λόγους συντομίας, κυρίως ὅμως δύο τό κείμενο εἶναι  κατανοητό)

 

ΣΧΟΛΙΟ Α´

• Τὸ πρῶτο ποὺ πρέπει νὰ ἐξετάσουμε τώρα εἶναι νὰ δοῦμε: Ποιὸς εἶναι Αὐτὸς ποὺ γενεαλογεῖται καὶ γιατί;

Γενεαλογεῖται ὁ ἀγενεαλόγητος, ὁ Θεός, τὸ δεύτερο Πρόσωπο τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ μας, ὁ Υἱός. Καὶ δὲν ὑπάρχει πιὸ παράδοξο πράγμα ἀπὸ αὐτό. Γενεαλογεῖται βέβαια ὡς ἄνθρωπος, διότι ἔγινε πραγματικὰ ἄνθρωπος, ἀλλὰ αὐτὸ ἀκριβῶς εἶναι τὸ πιὸ παράδοξο· ὅτι ὁ ὑπεράπειρος Θεὸς γίνεται ἄνθρωπος. Γι᾿ αὐτὸ καὶ στοὺς στίχους τοῦ συναξαρίου τῆς Γεννήσεως ὁ συναξαριστὴς ἔκθαμβος ρωτάει: «Θεὸς τὸ τεχθέν, ἡ δὲ Μήτηρ Παρθένος· τί μεῖζον ἄλλο καινὸν εἶδεν ἡ κτίσις;»· Αὐτὸ ποὺ γεννήθηκε εἶναι Θεός, καὶ ἡ Μητέρα Του εἶναι Παρθένος. Τί πιὸ μεγάλο καὶ πιὸ παράδοξο εἶδε ἡ κτίση;

Εἶναι πραγματικὰ τὸ πιὸ παράδοξο γεγονός, ὅπως λέει ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός· «ἐπιτελεῖται τὸ πάντων καινῶν καινότατον, τὸ μόνον καινὸν ὑπὸ τὸν ἥλιον»· πραγματοποιεῖται ἀπὸ ὅλα τὰ νέα τὸ πιὸ νέο, τὸ μόνο ποὺ εἶναι πραγματικὰ νέο μέσα στὸν κόσμο αὐτὸ ποὺ φωτίζεται ἀπὸ τὸν ἥλιο!

Μέσα σ’ αὐτὸν τὸν κατάλογο παρατηροῦμε ὅτι ὑπάρχουν ὀνόματα ἁγίων ἀνθρώπων ἀλλὰ καὶ ἀσεβῶν καὶ ἁμαρτωλῶν· πῶς ἐξηγεῖται αὐτὸ τὸ πράγμα;

Δείχνει τὴν ἄπειρη συγκατάβαση τοῦ Χριστοῦ μας. Πραγματικά, μέσα στὸν κατάλογο ἐμφανίζονται ὀνόματα ἁγίων, ὅπως ὁ Ἀβραάμ, ὁ Ἰσαάκ, ὁ Ἰακώβ, ὁ Δαβίδ, ἀλλὰ καὶ ἁμαρτωλῶν καὶ ἀσεβῶν, ὅπως ὁ βασιλιὰς Ἄχαζ. Μάλιστα στὸν κατάλογο ἀναφέρονται διευκρινιστικὰ καὶ 4 γυναῖκες ἀπὸ τὶς ὁποῖες ἡ μὲν μία, ἡ Ρούθ, δὲν ἦταν Ἑβραία, οἱ δὲ ἄλλες 3 βαρύνονται μὲ βαριὰ ἁμαρτήματα. Ὅλα αὐτὰ δείχνουν τὴ μεγάλη συγκατάβαση τοῦ Κυρίου. Δὲν θέλησε νὰ ἔρθει μέσα ἀπὸ μιὰ γενιὰ ἁγίων μόνον προγόνων, ἀλλὰ ἦρθε ὅπως ἐρχόμαστε ὅλοι μας, ἔχοντας καὶ δίκαιους καὶ ἀσεβεῖς προγόνους. «Οὐδὲν ἐπαισχύνεται τῶν ἡμετέρων»· τίποτε ἀπὸ τὰ δικά μας δὲν ντρέπεται, τονίζει ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος. Διότι δὲν ἦρθε γιὰ νὰ ἀποφύγει τὴν κακία μας ἀλλὰ γιὰ νὰ τὴν ἀφανίσει: «Διὰ γὰρ τοῦτο ἦλθεν, οὐχ ἵνα φύγῃ τὰ ἡμέτερα, ἀλλ᾿ ἵνα αὐτὰ ἀνέλῃ» (P.G. 57, 33), «Ὡς γὰρ ἰατρός, οὐχ ὡς δικαστὴς παραγέγονεν»· ἦρθε ὄχι ὡς δικαστὴς γιὰ νὰ μᾶς καταδικάσει, ἀλλὰ ὡς γιατρὸς γιὰ νὰ μᾶς θεραπεύσει (P.G. 57, 35).