Σάββατο 8 Ὀκτωβρίου 2011 Ἑβρα.ιβ´14

                                                                                                                      ag_kathodos

KEIMENO

« Εἰρήνην διώκετε μετὰ πάντων, καὶ τὸν ἁγιασμόν, οὗ χωρὶς οὐδεὶς ὄψεται τὸν Κύριον»

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

« Ἐπιδιώκετε νά ἔχετε εἰρήνη μέ ὅλους. Ἐπιδιώκετε καί τόν ἁγιασμό καί τήν καθαρότητα τῆς καρδιᾶς ἀπό κάθε πάθος. Διότι χωρίς τόν ἁγιασμό κανείς δέν θά δεῖ τόν Κύριον» (Ἀπό τήν «ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ μέ σύντομη ἑρμηνεία» τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἀπόδοση στή δημοτική Μ.Δομουχτσῆ, ἔκδοση « Ο ΣΩΤΗΡ»)

ΣΧΟΛΙΟ Β´  (συνέχεια ἀπό τό προηγούμενο)

᾿Αλλὰ διὰ τοὺς ἰδίους λόγους ἀποδημητικὸ πτηνὸ εἶναι καὶ ὁ ἁγιασμός μας ἐν Χριστῷ. Διὰ τοῦτο παραλλήλως συμπληρώνει ὁ Ἀπόστολος: διώκετε «καὶ τὸν ἁγιασμόν». Νὰ ἀπαλλάσσεσθε ἀπὸ τὸν μολυσμὸ τῆς ἁμαρτίας καὶ νὰ ἀποκτᾶτε τὸν ἁγιασμὸ τοῦ Θεοῦ, τὶς ἐν Χριστῷ ἀρετές. Διότι χωρὶς τὸν ἁγιασμὸ αὐτὸ κανεὶς δὲν θὰ δεῖ τὸν ἀπείρως καθαρὸ Κύριο. ῾Επομένως, ἀληθινὴ εἰρήνη μὲ τοὺς ἄλλους, καὶ μάλιστα «μετὰ πάντων» – μὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους – καὶ ἁγιασμὸς συνδέονται ἀδιασπάστως καὶ ἀθραύστως. Δὲν εἶναι δυνατὸ νὰ ὑπάρξει ἀληθινὴ ἐν Χριστῷ εἰρήνη χωρὶς τὸν ἐν Χριστῷ ἁγιασμό.
Αὐτὸ ἐπάνω στήν πράξη σημαίνει: Δὲν ἐπιτρέπεται μὲ κανένα τρόπο, γιὰ νὰ ἔχουμε εἰρηνικὲς σχέσεις μὲ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους, νὰ γινόμεθα ἐλαστικοὶ καὶ νὰ προδίδουμε τὸ καθῆκον μας. Τὸ ἔχει ξεκαθαρίσει αὐτὸ ὁ ᾿Απόστολος σέ ἄλλη ἐπιστολή του: «Καὶ μὴ συγκοινωνεῖτε τοῖς ἔργοις τοῖς ἀκάρποις τοῦ σκότους, μᾶλλον δὲ καὶ ἐλέγχετε» (᾿Εφ. ε´ 11). Καὶ μὴ γίνεσθε μὲ τὴν ἀνοχή σας συγκοινωνοὶ καὶ συνένοχοι στὰ ἔργα τοῦ σκότους, τὰ ὁποῖα δὲν φέρνουν κανένα ὠφέλιμο καρπό. ᾿Αντὶ νὰ τὰ σκεπάζετε καὶ νὰ τὰ ἀνέχεσθε, ὀφείλετε μᾶλλον νὰ ἐλέγχετε τὰ ἔργα αὐτὰ καὶ νὰ τὰ βγάζετε εἰς τὸ φῶς, ἀποδεικνύοντες πόσον ὀλέθρια εἶναι.
Προσέξατε τὸ ρῆμα ποὺ χρησιμοποιεῖ ὁ ᾿Απόστολος; Δὲν λέγει «κατακρίνετε» ἀλλὰ «ἐλέγχετε». ῾Ο ἔλεγχος γίνεται γιὰ τὴ διόρθωση τοῦ ἄλλου καὶ ὄχι γιὰ τὸν ἐξευτελισμό του. Ὑποδεικνύετε δηλαδὴ μὲ συμπάθεια καὶ σύνεση τὶς πτώσεις εἰς τοὺς ἁμαρτάνοντας καὶ πείθετε αὐτοὺς διὰ τὰ ὀλέθρια ἀποτελέσματα τῆς ἁμαρτίας των. Καὶ τοῦτο, μὲ τὸν ἅγιο βίο σας, ἀλλὰ κατὰ τὶς περιστάσεις καὶ τὰ πρόσωπα καὶ μὲ τὰ λόγια σας. Χωρὶς νὰ ἐξεγείρεσθε φαρισαϊκῶς καὶ ὑποκριτικῶς κατὰ τῶν προσώπων, ἀλλὰ μὲ σαφῆ ἀπο-δοκιμασία κατὰ τῆς ἁμαρτωλῆς πράξεως.