Παρασκευή 7 Ὀκτωβρίου 2011 Ἑβρα.ιβ´14

                                                                                                                             ag_stavros

                                                                                                                  KEIMENO

« Εἰρήνην διώκετε μετὰ πάντων, καὶ τὸν ἁγιασμόν, οὗ χωρὶς οὐδεὶς ὄψεται τὸν Κύριον»

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

« Ἐπιδιώκετε νά ἔχετε εἰρήνη μέ ὅλους. Ἐπιδιώκετε καί τόν ἁγιασμό καί τήν καθαρότητα τῆς καρδιᾶς ἀπό κάθε πάθος. Διότι χωρίς τόν ἁγιασμό κανείς δέν θά δεῖ τόν Κύριον» (Ἀπό τήν «ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ μέ σύντομη ἑρμηνεία» τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἀπόδοση στή δημοτική Μ.Δομουχτσῆ, ἔκδοση « Ο ΣΩΤΗΡ»)

ΣΧΟΛΙΟ A´ 

Ἡ εἰρήνη μὲ τὸν πλησίον εἶναι μία ἀρετή, τὴν ὁποία συνιστᾶ ἰδιαιτέρως ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ, καὶ τῆς Παλαιᾶς καὶ τῆς Καινῆς Διαθήκης. ᾿Αρκεῖ ἡ εἰρήνη αὐτὴ νὰ εἶναι συνδεδεμένη μὲ τὸν ἁγιασμὸν ἀδιασπάστως. Αὐτό μᾶς λέει τό χωρίο τῆς πρός Ἑβραίους ἐπιστολῆς πού προτάξαμε.
Πρωτίστως, κάνει ἐντύπωση τὸ ρῆμα «διώκετε» ποὺ χρησιμοποιεῖ ἡ Ἁγία Γραφή· δηλαδή, ἐκζητεῖτε· ποθεῖτε, ψάχνετε νὰ βρῆτε ἐκεῖνο ποὺ σᾶς λείπει· ἐπιδιώκετε· καὶ μάλιστα εἰς ἐνεστῶτα, χρόνον διαρκείας. «Ζήτησον εἰρήνην καὶ δίωξον αὐτήν»  παρα-κινεῖ καὶ ὁ Ψαλμωδός (Ψαλ. λγ´ [33] 15)· ζήτησε νὰ ἔχεις εἰρήνη μὲ τὸν πλησίον καὶ ἐπιδίωξε μὲ συνεχεῖς προσπάθειες, ποὺ συνεχῶς θὰ καταβάλλεις, νὰ τήν ἐπιτύχεις. Καὶ ἄλλος Ψαλμός συμπληρώνει: ᾿Ακόμη καὶ «μετὰ τῶν μισούντων τὴν εἰρήνην ἤμην εἰρηνικός» (Ψαλ. ριθ´ [119] 7)· ἀκόμη καὶ μὲ αὐτοὺς ποὺ μισοῦν τὴν εἰρήνην, προσπα-θοῦσα νὰ εἶμαι εἰρηνικός.
᾿Ακολουθεῖτε λοιπὸν κατὰ πόδας τὴν εἰρήνη μὲ τοὺς ἄλλους, διότι αὐτὴ ἡ εἰρήνη εἶναι ἀποδημητικὸ πτηνό· εὔκολα ἀλλάζει διαμονή. Διὰ τοῦτο καὶ ὁ σοφὸς ἀρχαῖος ἑρμη-νευτὴς Οἰκουμένιος συμβουλεύει: «Καὶ πόρρω οὖσαν τὴν εἰρήνην σπουδάζετε κα-ταλαβεῖν, πρὸς ἑαυτοὺς ἐφέλκοντες αὐτήν»· καὶ ὅταν ἡ εἰρήνη εἶναι μακριά σας, νὰ ἀσχολῆσθε μὲ προθυμίαν καὶ ἐπιμέλειαν νὰ τὴν κατακτήσετε, νὰ τὴν ἑλκύσετε κοντά σας. Καὶ ὁ Μέγας Βασίλειος δικαιολογεῖ αὐτὴν τὴν σπουδὴν τῶν εὐσεβῶν: «Διώκουσι τοίνυν τὸ δίκαιον, ἵνα εὑρόντες ἁρπάσωσιν αὐτό»· καταδιώκουν τὸ δίκαιον λοιπὸν καί, μόλις τὸ συναντήσουν, τὸ ἁρπάζουν στὰ γρήγορα καὶ τὸ κάνουν ἰδικόν τους.