Σάββατο 22 Ὀκτωβρίου 2011 Β´Κορ. στ´12-13

                                                                                                                    ag_kathodos

KEIMENO

« οὐ στενοχωρεῖσθε ἐν ἡμῖν, στενοχωρεῖσθε δὲ ἐν τοῖς σπλάγχνοις ὑμῶν· τὴν δὲ αὐτὴν ἀντιμισθίαν, ὡς τέκνοις λέγω, πλατύνθητε καὶ ὑμεῖς. »

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

« Δέν αἰσθάνεσθε σφίξιμο καθώς εἶστε μέσα στήν εὐρύχωρη ἀπό ἀγάπη καρδιά μας. Πιέζεστε ὅμως μέσα στά δικά σας σπλάχνα, πού εἶναι στενά, διότι σᾶς λείπει ἡ ἀγάπη. Δεῖξτε κι ἐσεῖς τήν ἴδια ἀγαθή διάθεση γιά νά ἀνταμείψετε τήν ἀγάπη μας. Σᾶς μιλῶ σάν παιδιά μου. Ἀνοῖξτε κι ἐσεῖς διάπλατα τίς καρδιές σας μέ τήν ἀγάπη.»  (Ἀπό τήν «ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ» μέ σύντομη Ἑρμηνεία, ἔκδοση «Ο ΣΩΤΗΡ»)

ΣΧΟΛΙΟ Α´

Ἀρκετοὶ ἄνθρωποι μοιάζουν καὶ συμπεριφέρονται σὰν νὰ ἔχουν κλειστὴ τὴν καρδιά τους. Δύσκολα χαμογελοῦν. Σπάνια νιώθουν χαρὰ καὶ εὐφροσύνη μὲ τὴν ἐπικοινωνία τους μὲ τοὺς ἄλλους. Προτιμοῦν νὰ μένουν κλεισμένοι στὸν ἑαυτό τους, ἐγκλωβισμένοι στὰ πολυποίκιλα προβλήματά τους. Δὲν ἔχουν γευθῆ τὴν γλυκύτητα τῆς φιλίας καὶ τὴν ὡραιότητα τῶν κοινωνικῶν σχέσεων.
Μιὰ τέτοια κατάστασι εἶναι φυσικὸ νὰ κάμνῃ τὴν ζωή τους ἄχαρη καὶ κουραστική. Δὲν ἔχουν ποῦ νὰ ἀκουμπήσουν καὶ νὰ στηριχθοῦν. Δὲν ἔχουν αὐτοὺς μὲ τοὺς ὁποίους θὰ μοιρασθοῦν τὶς χαρὲς καὶ τὶς λύπες τους. Καὶ αὐτὸ ὄχι ἐπειδὴ λείπουν οἱ ἄλλοι, ἀλλὰ διότι δὲν ἔμαθαν νὰ ζοῦν μὲ τοὺς ἄλλους. Δὲν ἔμαθαν νὰ ἀγαποῦν ἀληθινὰ καὶ νὰ βλέπουν τοὺς ἄλλους σὰν παιδιὰ τοῦ ἴδιου μεγάλου οὐράνιου Πατέρα.
Ὑπάρχει ἆραγε τρόπος ἐξόδου ἀπὸ τὸν ἀσφυκτικὸ αὐτὸ κλοιό; Ὑπάρχει τρόπος μιᾶς πνευματικῆς διασπάσεως τοῦ ἀτόμου καὶ ἀνοίγματος τῆς καρδιᾶς; Ὑπάρχει τρόπος ἀπαλλαγῆς ἀπὸ τὴν στενόχωρη αὐτὴ κατάστασι, ποὺ πιέζει καὶ ταλαιπωρεῖ τὴν ψυχή;
Ἀσφαλῶς ὑπάρχει. Μᾶς τὸν ὑποδεικνύει ὁ θεοκίνητος Ἀπόστολος τῶν Ἐθνῶν. Ἐγώ, γράφει στοὺς Κορινθίους, σᾶς ἔχω ὅλους μέσα στὴν καρδιά μου. Εἶναι εὐρύχωρη ἡ καρδιά μου καὶ εἶσθε ἐκεῖ μέσα ὅλοι σας, χωρὶς νὰ νιώθετε στενὰ καὶ πιεστικά. Τὸ ἴδιο φροντίστε νὰ κάνετε καὶ σεῖς. Ἀνοῖξτε τὶς καρδιές σας. «Πλατύνθητε καὶ ὑμεῖς». Κάντε εὐρύχωρες τὶς καρδιές σας. Κι ἂν ἐγὼ σᾶς χωρῶ ὅλους μέσα μου, φροντίστε ἐσεῖς νὰ χωρέσετε μέσα σας τοὐλάχιστον ἕναν, ἐμένα τὸν διδάσκαλό σας (Β΄ Κορ. ς΄ 12- 13).
Ἡ θεόπνευστη παραγγελία «πλατύνθητε» εἶναι ἡ καλύτερη καὶ πλέον ἀποτελεσματικὴ ἰαματικὴ συνταγὴ κατὰ τῆς στενοκαρδίας καὶ στενοχωρίας, ποὺ προκαλεῖται ἀπὸ τὸ κλείσιμο τῆς καρδιᾶς ἀπέναντι στοὺς ἄλλους. Συνταγὴ δοκιμασμένη ποὺ ἐθεράπευσε ἀμέτρητα πλήθη ἀνθρώπων μέσα στοὺς αἰῶνες καὶ ἐγλύκανε τὴν ζωὴ τους. Συνταγὴ θεόσδοτη καὶ σωτήρια.