Παρασκευή 21 Ὀκτωβρίου 2011 Κολ. γ´9

                                                                                                                   ag_stavros

KEIMENO

« Μὴ ψεύδεσθε εἰς ἀλλήλους, ἀπεκδυσάμενοι τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον σὺν ταῖς πράξεσιν αὐτοῦ »

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

« Μή λέτε ψέματα ὁ ἕνας στόν ἄλλο, ἀφοῦ πλέον γδυθήκατε τόν παλαιό διεφθαρμένο ἄνθρωπο μαζί μέ τίς πράξεις του»  (Ἀπό τήν «ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ» μέ σύντομη Ἑρμηνεία, ἔκδοση «Ο ΣΩΤΗΡ»)

ΣΧΟΛΙΟ Γ´  (συνέχεια ἀπό τό προηγούμενο)

Μακάριος καὶ πανευτυχὴς εἶναι ὁ ἄνθρωπος ποὺ λέει τὴν ἀλήθεια, διότι μιμεῖται τὸν Θεὸ τῆς ἀληθείας, ποὺ διακηρύσσει: «Ἐγώ εἰμι ἡ ἀλήθεια» (Ἰω. ιδ΄ 6). Ὁ ἄνθρωπος ποὺ λέει τὴν ἀλήθεια εἶναι εὐάρεστος στὸν Θεὸ καὶ ὠφέλιμος στοὺς ἀνθρώπους. •“υνεπὴς στὶς ὑποχρεώσεις του, τίμιος σὲ κάθε δοσοληψία του, προσεκτικὸς στὴν ἐργασία του. Δὲν γνωρίζει τὴν ἀπάτη, δὲν ἀγαπᾷ τὴν ὑποκρισία, εἶναι στολισμένος μὲ κάθε καλὸ ἔργο καὶ ζῇ μὲ κάθε ἀρετή, γράφει ὁ ὅσιος Ἐφραὶμ ὁ •“ῦρος. Ἐπὶ πλέον ἑλκύει πλουσία τὴν Χάρι καὶ τὴν εὐλογία τοῦ Θεοῦ, ἔχει εἰρήνη στὴν ψυχή του καὶ εἶναι ἀναπαυμένος.
Ὁ Κύριος στὴν «ἐπὶ τοῦ ὄρους ὁμιλία» του διδάσκει σαφέστατα νὰ εἶναι ὁ λόγος μας «ναὶ» ὅταν πράγματι εἶναι «ναί», καὶ «ὄχι» ὅταν πράγματι εἶναι «ὄχι». «Ἔστω ὁ λόγος ὑμῶν ναὶ ναί, οὒ οὔ». Τὸ ἐπὶ πλέον ἀπὸ αὐτὰ εἶναι ἀπὸ τὸν πονηρὸ διάβολο, τὸν πρῶτο ἐπινοητὴ καὶ πατέρα τοῦ ψεύδους. «Τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ πονηροῦ ἐστιν» (Ματθ. ε΄ 37). Ἡ ἀλήθεια μᾶς καλύπτει καὶ μᾶς ἀσφαλίζει πλήρως. Δὲν χρειάζεται νὰ λέμε ἢ νὰ κάνουμε κάτι περισσότερο. Μὴ θολώνουμε τὰ νερά.
Ποτὲ λοιπὸν ψέματα, ἀλλὰ νὰ ἔχουμε τὴν ἀλήθεια ὁδηγὸ στὴ ζωή μας! Ἐπίσης νὰ μάθουμε καὶ στὰ παιδιά μας νὰ λένε πάντα τὴν ἀλήθεια, δίνοντας ἐμεῖς πρῶτοι τὸ καλὸ παράδειγμα. «Ἀεὶ δεῖ ἐθίζειν τοὺς παῖδας  τ’ ἀληθῆ λέγειν», διδάσκει ὁ Πλούταρχος, ὁ ὁποῖος, παρ’ ὅλο ποὺ δὲν ἦταν Χριστιανός, θεωρεῖται ἄριστος παιδαγωγός.
Μάθε μας, Κύριε, νὰ λέμε πάντοτε τὴν ἀλήθεια, Σὺ ποὺ εἶσαι ἡ Ἀλήθεια καὶ γιὰ τὴν ἀλήθεια ἐθυσιάσθης. (Ἀπό τό περιοδικό «Ο ΣΩΤΗΡ» τ.1934 27.5.2007, σ.259-260)