Αποκ. ιδ΄6

Δευτέρα 4 Ἰανουαρίου 2010 
 

ΚΕΙΜΕΝΟ
«Καὶ εἶδον ἄλλον ἄγγελον πετόμενον ἐν μεσουρανήματι, ἔχοντα εὐαγγέλιον αἰώνιον εὐαγγελίσαι ἐπὶ τοὺς καθημένους ἐπὶ τῆς γῆς καὶ ἐπὶ πᾶν ἔθνος καὶ φυλὴν καὶ γλῶσσαν καὶ λαόν»

 ΕΡΜΗΝΕΙΑ

«Καί εἶδα ἄλλον ἄγγελον νά πετᾷ εἰς τό μέσον τοῦ οὐρανοῦ καί νά ἔχῃ χαρμόσυνον μήνυμα, πού ἀπό καταβολῆς τοῦ κόσμου περιείχετο εἰς τήν βουλήν τοῦ Θεοῦ καί ἀπό αἰώνων πολλῶν προεκηρύχθη ἀπό τούς προφήτας καί διελαλήθη ἀπό τούς Ἀποστόλους καί τό ὁποῖον ἀναφέρεται εἰς τήν διά τοῦ Χριστοῦ σωτηρίαν τῶν πιστῶν καί τήν κατάκρισιν τῶν ἀπίστων. Καί εἶχε τό εὐαγγέλιον αὐτό ὁ ἄγγελος διά νά τό ἀναγγείλῃ καί τό διακηρύξῃ εἰς ὅλην τήν γῆν καί εἰς κάθε ἔθνος καί φυλήν καί ξενογλώσσους ἀνθρώπους καί εἰς κάθε λαόν»
( Ἀπό τήν «ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ μετά συντόμου ἑρμηνείας» τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα)

ΣΧΟΛΙΟ

       «Μετά τό πλῆθος τῶν 144.000 πιστῶν, συνεχίζει ὁ ῞Αγιος, εἶδα νά πετᾷ στό μέσον τοῦ οὐρανοῦ ἕνας ἄλλος ἄγγελος. ᾿Αποστολή του εἶχε νά «εὐαγγελίσῃ», νά μεταφέρῃ δηλαδή σ’ ὅλους τούς κατοίκους τῆς γῆς, σέ κάθε «ἔθνος καί φυλήν καί γλῶσσαν καί λαόν», ἕνα χαρμόσυνο μήνυμα. Νά ἀναγγείλῃ «εὐαγγέλιον αἰώνιον», τήν προαιώνια δηλαδή βουλή τοῦ Θεοῦ γιά τόν κόσμο, πού διελαλήθη ἀπό τούς ἀπεσταλμένους Του διά μέσου τῶν αἰώνων.
      ᾿Εκήρυττε δέ μέ μεγάλη φωνή ὁ ἄγγελος καί ἔλεγε· Φοβηθῆτε καί δοξολογῆστε τόν Κύριο, διότι ἦλθε ἡ ὥρα πού θά κάμῃ τήν κρίσι Του. Προσκυνῆστε ᾿Εκεῖνον πού ἐδημιούργησε «τόν οὐρανόν καί τήν γῆν καί τήν θάλασσαν καί πηγάς ὑδάτων» (᾿Αποκ. ιδ´ 6-7).
      Ποιό εἶναι ἆρα γε τό «αἰώνιον» αὐτό «εὐαγγέλιον», τό ὁποῖο ἀνήγγειλε ὁ ἅγιος ἄγγελος; ῞Οπως σημειώνουν οἱ ἑρμηνευταί, πρόκειται γιά «τήν καθ’ ἅπασαν τήν οἰκουμένην ἀναγγελίαν τοῦ εὐαγγελίου, ὅπερ ἤδη ἐκηρύχθη ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ, καί τήν προσεγγίζουσαν κρίσιν» (ΠΤ). Μέ τό ὅραμα αὐτό ὁμιλεῖ τό Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ «περί τῆς κηρύξεως “τοῦ εὐαγγελίου ἐν ὅλῃ τῇ οἰκουμένῃ” συμφώνως πρός τήν παραγγελίαν αὐτοῦ (Ματθ. κδ´ 14, Μάρκ. ιγ´ 10) καί περί τῆς τελευταίας προσκλήσεως τῆς οἰκουμένης εἰς μετάνοιαν» (ΠΜ). Θά ἀναγγείλῃ δηλαδή ὁ ἄγγελος ὅτι ὡλοκληρώθη ἡ κήρυξις τοῦ Εὐαγγελίου σέ ὅλη τήν οἰκουμένη καί ἐγγίζει πλέον ἡ ὥρα τῆς Παγκοσμίου Κρίσεως.
      Εἶναι βασική ἀλήθεια τῆς Πίστεώς μας ὅτι λίγο πρίν ἀπό τήν Δευτέρα Παρουσία τοῦ Κυρίου θά διαδοθῇ τό Εὐαγγέλιο σ’ ὅλο τόν κόσμο. Δέν θά γίνῃ δηλαδή ἡ Κρίσις, πρίν κηρυχθῇ τό Εὐαγγέλιο σ’ ὅλα τά πλάτη καί μήκη τῆς γῆς. Τό διεκήρυξε ὁ Θεάνθρωπος, ὅταν ὡμιλοῦσε γιά τά σημεῖα πού θά προηγηθοῦν τῆς συντελείας τοῦ κόσμου. «…καί κηρυχθήσεται τοῦτο τό εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας ἐν ὅλῃ τῇ οἰκουμένῃ εἰς μαρτύριον πᾶσι τοῖς ἔθνεσι, καί τότε ἥξει τό τέλος», εἶπε (Ματθ. κδ´ 14). Θά κηρυχθῇ δηλαδή τό Εὐαγγέλιο αὐτό τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ σ’ ὅλη τήν οἰκουμένη, γιά νά εἶναι τό κήρυγμα αὐτό ἔλεγχος γιά ὅσα ἔθνη δέν θά πιστεύσουν, ὥστε νά μή μποροῦν νά προφασισθοῦν ὅτι δέν προσεφέρθη καί σ’ αὐτούς τό Εὐαγγέλιο. Καί τότε θά ἔλθῃ τό τέλος τοῦ κόσμου.
      ῾Ο ἅγιος ᾿Ιωάννης ὁ Χρυσόστομος, ἑρμηνεύοντας τά προφητικά αὐτά λόγια τοῦ Κυρίου, γράφει ὅτι θά κηρυχθῇ μέν παντοῦ τό Εὐαγγέλιο, ἀλλά δέν θά γίνῃ πιστευτό ἀπό ὅλους. Γι’ αὐτό καί εἶπε ὁ Κύριος «εἰς μαρτύριον πᾶσι τοῖς ἔθνεσι». Δηλαδή «εἰς ἔλεγχον, εἰς κατηγορίαν, εἰς μαρτυρίαν· οἱ γάρ πιστεύσαντες καταμαρτυρήσουσι τῶν μή πιστευσάντων, καί κατακρινοῦσιν αὐτούς» (ΕΠΕ 11, 850). ῞Οσοι θά πιστεύσουν θά εἶναι μάρτυρες κατηγορίας ἐναντίον τῶν ἀπίστων.
      Τά ἴδια προφητικά λόγια τοῦ Κυρίου γιά τήν διάδοσι τοῦ Εὐαγγελίου σ’ ὅλο τόν κόσμο πρίν ἀπό τό Παγκόσμιο Δικαστήριο, τά ἀναφέρει μέ κάποιες μικρές λεκτικές διαφορές καί ὁ ἅγιος Εὐαγγελιστής Μᾶρκος· «εἰς πάντα τά ἔθνη δεῖ πρῶτον κηρυχθῆναι τό εὐαγγέλιον», γράφει (Μάρκ. ιγ´ 10).
       Εἶναι μέσα στό πάνσοφο σχέδιο τῆς ἀνεκφράστου ἀγάπης τοῦ Θεοῦ νά κηρυχθῇ τό Εὐαγγέλιο τῆς διά τῆς σταυρικῆς θυσίας τοῦ Υἱοῦ Του σωτηρίας τῶν ἀνθρώπων σ’ ὅλη τήν οἰκουμένη. Δέν θά ὑπάρξῃ κανείς πού νά μπορῇ νά εἰπῇ· «Δέν ἄκουσα καί δέν ἤξερα τό Εὐαγγέλιο». ῾Η ἀγάπη τοῦ Θεοῦ βρῆκε τρόπο καί ἀνήγγειλε τό Εὐαγγέλιο ἀκόμη καί σ’ αὐτούς πού εἶχαν πεθάνει πρίν ἔλθῃ στήν γῆ ὁ Υἱός Του. Κατά τίς τρεῖς ἡμέρες πού εὑρίσκετο τό σῶμα Του στόν τάφο, ἡ ψυχή Του κατῆλθε στόν ῞Αδη καί «ἐκήρυξε τοῖς ἀπ’ αἰῶνος ἐκεῖ καθεύδουσι λύτρωσιν ἀψευδῆ», ὅπως ψάλλει ὁ ἱερός ὑμνωδός. ᾿Εκήρυξε σ’ ὅλους τούς νεκρούς τήν σωτηρία διά τοῦ σταυροῦ Του. Καί ὅσοι τόν ἐπίστευσαν, ἐσώθηκαν. Τόν ἐπίστευσαν δέ οἱ καλοδιάθετοι. ᾿Εκεῖνοι πού θά τόν ἐπίστευαν, ἄν ἐζοῦσαν στήν γῆ καί τόν ἄκουαν νά τούς ὁμιλῇ σωματικῶς. ῎Εδωσε λοιπόν σ᾿ ὅλους τούς πρό αὐτοῦ εὑρισκομένους στόν ῞Αδη εὐκαιρίαν μετανοίας.
       ῾Ο Θεός δέν θέλει νά χαθῇ κανείς ἄνθρωπος· «πάντας ἀνθρώπους θέλει σωθῆναι καί εἰς ἐπίγνωσιν ἀληθείας ἐλθεῖν», γράφει ὁ ἅγιος ἀπόστολος Παῦλος (Α´ Τιμ. β´ 4). Ποθεῖ νά γνωρίσουν τήν ἀλήθεια γιά τήν ἀγάπη Του, γιά τήν σωτηρία πού μᾶς ἐχάρισε μέ τήν σταυρική θυσία τοῦ ἐνανθρωπήσαντος μονογενοῦς Υἱοῦ Του καί γιά τήν αἰώνια Βασιλεία Του ὅλοι οἱ ἄνθρωποι. Γι’ αὐτό μέ ὅλους τούς τρόπους πού ἐφευρίσκει ἡ πολυμήχανη καί ἄπειρη ἀγάπη Του διαδίδει καί ἁπλώνει τό Εὐαγγέλιό Του σ’ ὅλο τόν κόσμο. Φωτίζει καί ἐμπνέει ἀνθρώπους νά γίνωνται κήρυκες καί μεταλαμπαδευταί τοῦ φωτός τοῦ Εὐαγγελίου Του στά πέρατα τοῦ κόσμου. Καί πράγματι φλογεροί καί ἡρωϊκοί ἱεραπόστολοι ἔφεραν καί ἐκήρυξαν, ἀλλά καί μέχρι σήμερα κηρύττουν τό Εὐαγγέλιο τῆς Βασιλείας τῆς ᾿Αγάπης σ’ ᾿Ανατολή καί Δύσι, στόν Βορρᾶ καί στόν Νότο.
     Μετά τήν ἐπινόησι μάλιστα τῆς Τυπογραφίας τό Εὐαγγέλιο διαδίδεται μέ μεγαλύτερη εὐκολία σ’ ὅλη τήν κτίσι. ῎Εχει δέ μεταφρασθῆ στίς ἡμέρες μας σέ ὅλες σχεδόν τίς γλῶσσες καί διαλέκτους καί καλύπτει σταδιακά καί ἀθόρυβα ὅλον τόν πλανήτη μας. Κυκλοφορεῖ μάλιστα καί σέ μή χριστιανικές χῶρες. ῞Οπως ἀναφέρουν οἱ  ἐπίσημες στατιστικές, ἔχει τήν πρώτη κυκλοφορία ἀπό ὅλα τά βιβλία τοῦ κόσμου. ῞Ολα μαζί τά ἄλλα βιβλία εἶναι πολύ λιγώτερα ἐμπρός στό πλῆθος τῶν Εὐαγγελίων πού κυκλοφοροῦν στόν κόσμο. Διότι τό Εὐαγγέλιο εἶναι τό Βιβλίο τῆς ᾿Αγάπης τοῦ Θεοῦ, τῆς ᾿Αγάπης πού ἀγκαλιάζει κάθε ἄνθρωπο χωρίς διάκρισι φυλῆς, γλώσσης, χρώματος καί κοινωνικῆς θέσεως.
      Πόσο σπουδαῖο ἀλήθεια τό μήνυμα αὐτό, ἀδελφέ μου! Τό Εὐαγγέλιο πού τό περιφρόνησαν καί τό περιφρονοῦν ἴσως ὡρισμένοι· τό Εὐαγγέλιο πού τό ἐπολέμησαν ἄλλοι καί ἐμπόδιζαν τήν κυκλοφορία του· τό Εὐαγγέλιο πού κατέχει κεντρική θέσι στήν λατρεία τῆς ᾿Εκκλησίας μας καί ἀποτελεῖ τήν πυξίδα τῆς ζωῆς μας, θά εἶναι τελικά ὁ ρυθμιστής τοῦ αἰωνίου μέλλοντός μας. ῞Οσοι τό πιστεύουν καί τό ἐφαρμόζουν, θά βρεθοῦν στά δεξιά τοῦ Κριτοῦ, γιά νά εὐτυχοῦν μαζί Του γιά πάντα. ῎Ας δώσῃ ὁ Θεός νά εἴμαστε κι ἐμεῖς ἀνάμεσά τους! ( Ἀπό τό βιβλίο τοῦ Γ.Ψαλτάκη «Μηνύματα ἀπό τό βιβλίον τῆς Ἀποκαλύψεως).