99. Ἡ αὐτοσχέδια προσευχή.

Μέ τήν εὐκαιρία συμπλήρωσης ὀγδόντα χρόνων ἀπό τήν ὁσιακή κοίμηση τοῦ ἀειμνήστου Ἀρχιμανδρίτου Εὐσεβίου Ματθοπούλου, Γέροντος τῆς Ἀδελφότητός μας, δημοσιεύουμε σέ συνέχειες κομμάτια ἀπό τό κλασικό βιβλίο του «Ο ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ». Τό κείμενο εἶναι παρμένο ἀπό τό ὁμώνυμο βιβλίο τῶν ἐκδόσεων τῆς Ἀδελφότητος «ΖΩΗ» σέ ἁπλούστερη γλωσσική μορφή.

99. Ἡ αὐτοσχέδια προσευχή.

    Ἡ προσευχή, ὅπως εἴπαμε, εἶναι ἀναγκαιότατη, διότι μὲ αὐτὴν ἐπικοινωνοῦμε μὲ τὸν Θεό. Μὲ αὐτή δοξολογοῦμε καὶ εὐχαριστοῦμε τὸ ἅγιο Ὄνομά Του. Μὲ αὐτὴν ἐπικαλούμεθα τὴ θειὰ Του βοήθεια, γιὰ ν’ ἀποκτήσουμε τὴν ἀρετὴ καὶ ν’ ἀποφύγουμε τὴν κακία.
    Ἐπειδὴ ὅλα αὐτὰ ἐφαρμόζονται πιὸ τέλεια, ὅταν χρησιμοποιοῦμε τὴν αὐτοσχέδια προσευχή, γι’ αὐτὸ τὸν λόγο εἶναι ἀνάγκη νὰ μιλήσουμε καὶ γι’ αὐτή τὴν προσευχή, δηλαδὴ γιὰ τὴν προσευχή, ποὺ γίνεται μὲ δικά μας λόγια, αὐτοσχέδια. Ὁ Χριστιανός, ἐκτός ἀπὸ τὶς διάφορες προσευχές, ποὺ εἶναι ὁρισμένες καὶ τυπωμένες στὰ ἱερὰ βιβλία τῆς Ἐκκλησίας, πρέπει νὰ προσεύχεται καὶ μὲ δικά του λόγια, αὐτοσχέδια.
    Εἶναι δὲ ἡ αὐτοσχέδια προσευχή, τὸ νὰ ἐκφράζη ὁ ἄνθρωπος τὰ αἰσθήματά του πρὸς τὸν Θεὸ καὶ νὰ ζητᾶ τὸ ἔλεος καὶ τὴ χάρη Του μὲ λέξεις δικές του. Τὴν προσευχὴ αὐτή τὴ δημιουργεῖ αὐτοσχέδια τὴν ὥρα ποὺ προσεύχεται.
    Ἐννοεῖται ὅμως ὅτι ἡ προσευχὴ αὐτή πρέπει νὰ γίνεται σύμφωνα μὲ τὶς προσευχὲς γενικὰ ποὺ ἔχει ἡ ἁγία μας Ἐκκλησία. Σύμφωνα μὲ τὸ πνεῦμα τοῦ ἱεροῦ Εὐαγγελίου καὶ μάλιστα τῆς Κυριακῆς προσευχῆς, τοῦ Πάτερ ἡμῶν. Διότι καὶ ὁ Κύριος, ὅταν παρέδωσε τὴν προσευχὴ Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς…, δὲν εἶπε νὰ λέμε μόνο αὐτή, περιοριζόμενοι στὶς λίγες της λέξεις, ἀλλὰ εἶπε: Οὕτως οὖν προσεύχεσθε ὑμεῖς. Δηλαδή ἡ προσευχὴ ποὺ θὰ κάνετε πρέπει νὰ γίνεται σύμφωνα μὲ τὸ πνεῦμα τῆς προσευχῆς αὐτῆς πού σᾶς δίνω.
    Γι’ αὐτὸ καὶ οἱ πρῶτοι Χριστιανοί, ἐκτός ἀπὸ τοὺς θεόπνευστους ψαλμοὺς τοῦ προφήτη καὶ βασιλιὰ Δαβὶδ καὶ μερικὲς ἄλλες προσευχές, προσεύχονταν ἀκόμη καὶ μὲ δικά τους λόγια.