Ιωάννου α΄ 29, 34

ΚΕΙΜΕΝΟ

   Τῇ ἐπαύριον βλέπει ὁ Ἰωάννης τόν Ἰησοῦν ἐρχόμενον πρός αὐτόν καί λέγει· ἴδε ὁ ἀμνός τοῦ Θεοῦ ὁ αἵρων τήν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου… κἀγώ ἑώρακα καί μεμαρτύρηκα ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱός τοῦ Θεοῦ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

   "Κατά τήν ἄλλην ἡμέραν εἶδεν ὁ Ἰωάννης τόν Ἰησοῦν νά ἔρχεται πρός αὐτόν καί εἶπεν· Ἰδού ἐκεῖνος, πού ἐπροφήτευσεν ὁ Ἡσαῒας καί τόν ὁποῖον μᾶς ἀπέστειλεν ὁ Θεός διά νά θυσιασθῇ ὡς ἀρνίον καί σηκώσῃ μέ τήν σφαγήν καί θυσίαν του ὁλόκληρον τήν ἁμαρτίαν καί ἐνοχήν τοῦ κόσμου ἐξαλείφων αὐτήν… Πράγματι δέ ἐγώ εἶδα τό Πνεῦμα νά κατεβαίνῃ καί νά μένῃ ἐπ’ αὐτόν. Καί ἔχω δώσει μαρτυρίαν, ὅτι αὐτός εἶναι ὁ ἐνανθρωπήσας Υἱός τοῦ Θεοῦ" (Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

ΣΧΟΛΙΟ

  Ἀμνός, δηλ. ἀρνί, καί Υἱός τοῦ Θεοῦ. Εἶναι δύο ὀνομασίες, μέ τίς ὁποῖες ὁ Ἰωάννης ὁ Βαπτιστής παρουσιάζει τόν Σωτήρα Χριστό. Ὁ Χριστός εἶναι ὁ Ἀμνός τοῦ Θεοῦ ὁ ἄμωμος καί ἀναμάρτητος, πού ἦλθε μέ ἡμερότητα καί πραότητα καί ἀγάπη γιά νά σώσει τήν ἀνθρωπότητα. Ἦλθε γιά νά γίνει αὐτός θυσία γιά τίς ἁμαρτίες τοῦ κόσμου καί νά πληρώσει τό χρέος τῶν ἁμαρτιῶν τῶν ἀνθρώπων. Εἶναι ὅμως καί ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ. Αὐτό φανερώνει τή σχέση του πρός τόν Θεό Πατέρα. Φανερώνει ὅτι ὁ Χριστός εἶναι Θεός ἀληθινός, τῆς αὐτῆς οὐσίας μέ τόν Πατέρα, ὅπως ἀκριβῶς μεταξύ τῶν ἀνθρώπων ὁ υἱός εἶναι τῆς αὐτῆς οὐσίας μέ τόν πατέρα του. Καί ἐπειδή ὁ Χριστός εἶναι ὁ Υἱός τοῦ Θεοῦ ὁ ἀγαπητός, γι’ αὐτό ἡ ἀποστολή του μᾶς δίνει τό μέτρο τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρός τόν κόσμο. Διά τοῦ Υἱοῦ του ὁ Θεός θέλει νά σκορπίσει σ’ ὅλο τόν κόσμο τά ἀγαθά τῆς ἀγάπης του, τά ἀγαθά τῆς σωτηρίας καί τῆς αἰωνίου ζωῆς, τῆς πραγματικῆς χαρᾶς καί εὐτυχίας (Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").