Ιακώβου γ΄ 13

ΚΕΙΜΕΝΟ

   "Τίς σοφός καί ἐπιστήμων ἐν ὑμῖν; δειξάτω ἐκ τῆς καλῆς ἀναστροφῆς τά ἔργα αὐτοῦ ἐν πραότητι σοφίας".

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

   "Σπεύδετε νά πάρετε τήν θέσιν τοῦ διδασκάλου διά νά ἐμφανίζεσθε ὡς σοφοί. Ἀλλά ποῖος εἶναι μεταξύ σας ἀληθινά καί κατά Θεόν σοφός καί φωτισμένος; Ἄς δείξῃ, ὄχι μέ λόγια, ἀλλά διά τοῦ καλοῦ του βίου τά ἔργα του·  ἄς δείξῃ δέ ταῦτα μέ πραότητα, τήν ὁποίαν δίδει εἰς τόν ἄνθρωπον ἡ ἀληθής σοφία" ( Ἀπό τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα,  ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").

ΣΧΟΛΙΟ

    Εἶναι δυνατό καί ὁ πιό σοφός ἄνθρωπος, πού ἔχει θησαυρίσει γνώσεις πολλές, νά παρουσιάζει ἐλαττώματα καί παρεκτροπές, πού ἀφαιροῦν κάθε ἀξία ἀπό τή νομιζόμενη σοφία του. Ἀληθινά σοφός εἶναι μόνο ἐκεῖνος πού συνδυάζει ἁρμονικά γνώσεις χρήσιμες μέ συμπεριφορά ἀνεπίληπτη, τήν ὁποία χαρακτηρίζει ἡ εἰλικρίνεια, ἡ πραότητα, ἡ ταπεινοφροσύνη καί ἡ ἀγάπη. Οἱ χριστιανικές ἀρετές εἶναι τό ὡραιότερο πλαίσιο τῆς ἀνθρώπινης σοφίας. Εἶναι μιά σοφία ἀξιοθαύμαστη, ἀνώτερη ἀπό τή σοφία τῶν ἐπιστημονικῶν γνώσεων καί ἀνακαλύψεων. Ἐάν αὐτές λείπουν, καί ἄν τή θέση τους κατέχουν κακίες καί μικρότητες καί ἐμπάθειες καί ἐγωϊσμοί, τότε οἱ γνώσεις οἱ πολλές ὄχι μόνο χάνουν κάθε ἀξία, ἀλλά καί ἐπιβαρύνουν τόν ἄνθρωπο περισσότερο. Διότι, ἐνῶ ἐκοπίασε γιά νά θησαυρίσει γνώσεις πολλές, δέν ἐφρόντισε συγχρόνως νά ἐξωραῒσει τό χαρακτήρα του καί τή ζωή του μέ διαγωγή πού ἁρμόζει σέ σοφούς. (Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας",  ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ").