Λουκά γ΄ 8

Λουκᾶ γ΄28 

ΚΕΙΜΕΝΟ

   "Ποιήσατε οὖν καρπούς ἀξίους τῆς μετανοίας, καί μή ἄρξησθε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, πατέρα ἔχομεν τόν Ἀβραάμ· λέγω γάρ ὑμῖν ὅτι δύναται ὁ Θεός ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ Ἀβραάμ".

ΕΡΜΗΝΕΙΑ

      "Μόνον τό βάπτισμα δέν σᾶς ὠφελεῖ. Ἐάν λοιπόν θέλετε νά σωθῆτε ἀπό τήν ὀργήν, κάμετε ἔργα ἀγαθά, τά ὁποῖα εἶναι καρποί ἄξιοι τῆς ἀληθοῦς μετανοίας, καί δείξατε μέ πράξεις ἐναρέτους τήν εἰλικρινή μετάνοιάν σας καί μήν ἀρχίσετε νά λέγετε μέσα σας· Πατέρα ἔχομεν τόν Ἀβραάμ· διότι σᾶς λέγω, ὅτι ὁ Θεός ἔχει τήν δύναμιν ἀπό τό πλέον ἀκατάλληλον ὑλικόν, ἀκόμη καί ἀπό τούς λίθους αὐτούς νά ἀναστήσῃ ἀπογόνους εἰς τόν Ἀβραάμ" (”Από τήν "Καινή Διαθήκη μετά συντόμου ἑρμηνείας" τοῦ Π.Ν.Τρεμπέλα, ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ".

ΣΧΟΛΙΟ

     Τό δένδρο ἀποκτᾶ ἰδιαίτερη ἀξία, ὅταν παράγει καρπούς χρήσιμους. Καί ἡ μετάνοια τοῦ ἀνθρώπου, πού ἀποφασίζει νά ἀφήσει τή ζωή τῆς ἁμαρτίας καί νά ἀκολουθήσει τό δρόμο τῆς ἀρετῆς, πρέπει νά παρουσιάσει ἀνάλογους καρπούς. Ὑπάρχει μετάνοια ἄκαρπη καί μετάνοια καρποφόρα. Ἡ πρώτη περιορίζεται σέ ἕνα προσωρινό ἐνθουσιασμό, σέ μιά παροδική διάθεση γιά τήν ἀλλαγή ζωῆς, ἔστω ἀκόμη καί λόγια καλά, πού ἐκφράζουν ἐκτίμηση πρός τή ζωή τῆς ἀρετῆς, χωρίς καμμιά ἄλλη συνέχεια καί συνέπεια. Μετάνοια τώρα καρποφόρα, καί ἑπομένως ἡ μόνη σωστική καί ὠφέλιμη, εἶναι ἐκείνη πού δέν στέκει μόνο σέ ἀποφάσεις, ἀλλά προχωρεῖ καί σέ ἔργα καί σέ νέα ζωή, πού δέν ἔχει καμμιά σχέση καί ὁμοιότητα μέ τήν μέχρι τώρα ζωή. Καρποί λοιπόν τῆς ἀληθινῆς μετάνοιας εἶναι οἱ ἀρετές, πού στολίζουν τή ζωή τοῦ χριστιανοῦ καί φέρνουν σ’ αὐτόν καί τήν οἰκογένειά του τήν πλούσια εὐλογία τοῦ Θεοῦ. Οἱ καρποί τῶν ἀγαθῶν ἔργων εἶναι ἡ ἀσφαλέστερη ἀπόδειξη καί ἐγγύηση, ὅτι ἡ μετάνοιά μας εἶναι εἰλικρινής καί πραγματική καί σωτήρια (Ἀπό τό βιβλίο "Ἀπό τήν πηγήν τῆς ἀληθείας", ἔκδοση "Ο ΣΩΤΗΡ".