Βλασφήμηση τοῦ Μοναχισμοῦ ἀπὸ τὴν τηλεόραση

Βάναυση προσβολὴ τοῦ Ὀρθόδοξου Μοναχισμοῦ ἀποτελεῖ ἡ νέα κωμικὴ σειρὰ «Φόνοι στὸ καμπαναριό», ποὺ προβάλλεται ἀπὸ τὸν τηλεοπτικὸ σταθμὸ «Alpha». Τὸ γεγονὸς καταγγέλλει τὸ πολιτικὸ κόμμα «Νίκη» μὲ ἀνακοίνωσή του, στὴν ὁποία μεταξὺ ἄλλων διαλαμβάνονται καὶ τὰ ἑξῆς:

«Θλίψη καὶ ἀγανάκτηση προκαλεῖ ἡ ἔναρξη προβολῆς τῆς τηλεοπτικῆς σειρᾶς “Φόνοι στὸ καμπαναριό”. Μὲ τὴν ἐπίφαση μιᾶς δῆθεν ἐλευθερίας ἔκφρασης, ἀπροκάλυπτα προσβάλλεται, ὑβρίζεται καὶ διαπομπεύεται ὁ μοναστικὸς βίος.

Ἡ μοναστική μας παράδοση δὲν εἶναι ἁπλῶς ἕνα κόσμημα τοῦ ἑλληνορθόδοξου πολιτισμοῦ μας. Ἀποτελεῖ τὴ δοκιμασμένη ἀνὰ τοὺς αἰῶνες παλαίστρα, ἀπὸ τὴν ὁποία ἀναδεικνύονται Ἅγιοι σὲ κάθε ἐποχή. Στέκεται πηγὴ γιὰ τὸ πνευματικὸ ξεδίψασμα ἑκατομμυρίων Ἑλλήνων, ποὺ ἐκεῖ βρίσκουν ἀποκούμπι, παρηγοριά, δύναμη, πίστη, τὸν ἴδιο τὸν ἑαυτό τους, ὥστε νὰ ἐπιβιώσουν καὶ νὰ σταθοῦν ὡς ἄνθρωποι, ὡς οἰκογενειάρχες καὶ ὡς πολίτες μέσα στὸν κόσμο. (…) Ἐνῶ ἡ νεολαία ἀγρίεψε καὶ ἡ οἰκογένεια διαλύεται, ὁ δῆθεν πνευματικὸς καὶ καλλιτεχνικὸς κόσμος, πλὴν ἐλάχιστων ἐξαιρέσεων, ἀντὶ νὰ διδάξει, ἀντὶ νὰ ἐμπνεύσει, ἀντὶ νὰ παρηγορήσει, φροντίζει νὰ πετροβολάει ὅ,τι ἔχει ἀπομείνει ὄρθιο».

Στὴ συνέχεια τῆς ἀνακοινώσεως ζητεῖται ἀπὸ τὸ «Ἐθνικὸ Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης» νὰ παρέμβει κατασταλτικά, σύμφωνα καὶ μὲ τὸ Σύνταγμα τῆς χώρας, τὸ ὁποῖο προβλέπει τὸν ἔλεγχο τοῦ κράτους ἐπὶ τῶν τηλεοπτικῶν προγραμμάτων.

Ἡ ἀνακοίνωση ἀναφέρεται ἐπιπλέον στὴ μὴ ἀνοχὴ ἐκ μέρους τῆς Πολιτείας, ὅσον ἀφορᾶ στὴν ὑποτίμηση ἢ εἰρωνεία τῆς ἰουδαϊκῆς καὶ τῆς μουσουλμανικῆς θρησκείας, καὶ ζητεῖ τὴν ἴδια μεταχείριση καὶ γιὰ τὴν πίστη τῶν Ἑλλήνων: «Μὲ τὸν ἴδιο τρόπο (…) ὀφείλεται ἀμέριστος καὶ ἀδιαπραγμάτευτος σεβασμὸς στὶς παραδόσεις καὶ τὰ σεβάσματα τῆς Ὀρθόδοξης πίστης» («iefimerida.gr» 23-10-2023).

Δυστυχῶς ἐδῶ ἔχουμε φθάσει τὰ τελευταῖα χρόνια: νὰ ὑπηρετοῦνται ἐκ μέρους τῆς Πολιτείας μὲ κάθε τρόπο τὰ συμφέροντα τῶν ὁποιωνδήποτε μειονοτήτων καὶ τὴν ἴδια στιγμὴ νὰ χλευάζονται τὰ ἱερὰ καὶ ὅσια καὶ νὰ ποδοπατοῦνται βασικὰ δικαιώματα τῆς συν­τριπτικῆς πλειονότητας τοῦ γηγενοῦς πληθυσμοῦ τῆς χώρας.

Ποιός Ἕλληνας πολίτης δὲν θὰ ἀγανακτήσει μὲ αὐτὴ τὴν τακτική; Ποῦ εἶναι ἐδῶ εἰσαγγελέας νὰ παρέμβει γιὰ τὸ δημόσιο αὐτὸ ἀνοσιούργημα κατὰ τῆς ἐπικρατούσας θρησκείας τοῦ ἑλληνικοῦ ἔθνους; Μόνο ὅταν ἀκούγεται ἕνας λόγος κατὰ τῆς κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ ἐμφανίζεται ἡ σπουδὴ γιὰ παραπομπὴ στὴ Δικαιοσύνη; Ἐπιτέλους, ὅσοι θέλουν νὰ ὑβρίζουν τὰ ἱερά μας σεβάσματα, μποροῦν νὰ μετοικήσουν ἀπὸ αὐτὸ τὸν τόπο γιὰ ὅπου ἐπιθυμοῦν. Ἐδῶ, κύριοι, εἶναι Ἑλλάδα, μὲ ὅ,τι βάρος φέρει αὐτὴ ἡ λέξη. «“Ὅταν μοῦ πειράζουν τὴν Πατρίδα μου καὶ Θρησκεία μου, θὰ μιλήσω, θὰ ᾿νεργήσω κι ὅ,τι θέλουν ἂς μοῦ κάμουν”, βροντοφωνάζει ἡ ἀκοίμητη συνείδηση τοῦ ἔθνους, ὁ στρατηγὸς Μακρυγιάννης». Τὰ λόγια αὐτὰ περιλαμβάνονται καὶ στὴν παραπάνω ἀνακοίνωση. Ἑνώνουμε λοιπὸν τώρα καὶ τὴ δική μας φωνὴ μὲ τὴ στεντόρεια φωνὴ τοῦ μεγάλου ἀγωνιστῆ καὶ ὁραματιστῆ τοῦ Γένους.