Ὑπουργεῖο ΛΟΑΤΚΙ στὴν Προεδρία τῆς Κυβερνήσεως

«Εἰδικὴ ὁμάδα ἐμπειρογνωμόνων συνέταξε πόρισμα μὲ ἀντικείμενο τὴν “Ἐθνικὴ Στρατηγικὴ γιὰ τὴν Ἰσότητα τῶν ΛΟΑΤΚΙ” (…) καὶ τὸ πόρισμα αὐτὸ δεσμεύεται ὅτι θὰ ἐφαρμόσει ἡ ΝΔ στη σελίδα 22 του προγράμματός της.

Τὸ πόρισμα αὐτό (…) ἤδη ἀπεστάλη ἀπὸ τὸ Ὑπουργεῖο Ἐσωτερικῶν σὲ ἄλλα ὑπουργεῖα, Νομικὰ Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου καὶ δημόσιους ὀργανισμούς, προκειμένου νὰ ἀρχίσει σιγά-σιγὰ ἡ προετοιμασία γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῆς τολμηρῆς μεταρρυθμιστικῆς πολιτικῆς τῆς Κυβερνήσεως (…) σέ σειρὰ τομέων τοῦ κυβερνητικοῦ ἔργου, ὅπως ἡ Ἐκπαίδευση, ἡ Ἐργασία, τό Μεταναστευτικό, τὸ Οἰκογενειακὸ Δίκαιο, τὰ Σώματα Ἀσφαλείας κ.ἄ.

Το πόρισμα αὐτὸ προτείνει “ἡ ἁρμόδια κυβερνητικὴ δομὴ ποὺ θὰ συσταθεῖ, νὰ ὑπάγεται τουλάχιστον κατὰ τὴν πρώτη φάση λειτουργίας της στὴν Προεδρία τῆς Κυβέρνησης”. (…)

Τὸ πόρισμα ὑπεισέρχεται σὲ ὅλους σχε­δὸν τοὺς τομεῖς τῆς κυβερνητικῆς πολιτι­κῆς (…) καὶ καταθέτει προτάσεις πρὸς ὑλοποίηση. Στὴν ἐκπαίδευση προτείνεται “ἡ ἔκδοση ἐξειδικευμένης ἐγκυκλίου γιὰ τὴ διαχείριση καθημερινῶν ζητημάτων σεξουαλικοῦ προσανατολισμοῦ, ἐκφράσεως ταυτότητας καὶ χαρακτηριστικῶν φύλου. Ἀναγκαία εἶναι καὶ ἡ ἀναδιατύπωση καὶ συμπλήρωση τῶν ἀναλυτικῶν προγραμμάτων σπουδῶν”. (…)

Στὸ πόρισμα ἀναφέρεται ἐπίσης τὸ ἑξῆς: “Τὸ σχολικὸ πρόγραμμα θὰ μποροῦσε νὰ συμπεριλάβει τὴν ἀνάμειξη σημαντικῶν λογοτεχνικῶν κειμένων ΛΟΑΤΚΙ+ συγγραφέων, ἱστορικῶν μορφῶν, ΛΟΑΤΚΙ+ προσώπων ποὺ προήγαγαν τὸν πολιτισμὸ καὶ τὶς ἐπιστῆμες ἢ τὴ συμμετοχὴ στὰ κοινὰ καὶ τὴν πολιτική. Ἀκόμη καὶ στὸ μάθημα τῆς Ἔκθεσης, σκόπιμη θὰ ἦταν ἡ ἀνάλυση θεμάτων ποὺ προάγουν τὴ διαφορετικότητα καὶ εἰδικότερα τὴ ΛΟΑΤΚΙ ὁρατότητα”» («Ἑστία» 12-6-2023).

Προκειμένου λοιπὸν νὰ τεθοῦν ἀμέσως σὲ ἐφαρμογὴ συγκεκριμένα μέτρα ὑπὲρ τῆς κοινότητος ΛΟΑΤΚΙ, ἡ ἐπιτροπὴ ἐμπειρογνωμόνων προτείνει ἄμεση δημιουργία σχετικοῦ Ὑπουργείου ἢ Γραμματείας. Ὑπὸ τὸ πρόσχημα τῆς προστασίας τῶν δικαιωμάτων τῶν ΛΟΑΤΚΙ, ἡ ἐπιτροπὴ αὐτὴ ἐπιδιώκει σαφῶς νὰ προπαγανδίζει μέσα στὶς σχολικὲς αἴθουσες τὶς διαστροφικὲς τάσεις τῶν ὁμοφυλοφίλων, «ἀναδιατυπώνοντας», δηλαδὴ παραμορφώνοντας, θεσμοὺς και ἀξίες αἰώνιες. Ποῦ φθάσαμε!

Ἂν ἐφαρμοσθοῦν αὐτὲς οἱ προτάσεις, θὰ εἶναι ἀναγκασμένα ὅλα τὰ παιδιά μας νὰ διαβάζουν καὶ νὰ ἀναλύουν λογοτεχνικὰ κείμενα ΛΟΑΤΚΙ συγγραφέων καὶ νὰ γράφουν ἐκθέσεις μὲ θέματα ποὺ θα ἐξυμνοῦν τὴ ΛΟΑΤΚΙ ὁπτική… Κι ἂν τολμήσει κάποιος μαθητὴς νὰ πεῖ κάτι ­διαφορετικό, θὰ ἔχει συνέπειες στὴ βαθμολογία του (!)

Ἡ ἐπιτροπὴ αὐτὴ οὐσιαστικὰ προτείνει μία ἰδεολογικὴ προπαγάνδα στὶς σχολικὲς τάξεις· μέχρι νὰ διαλύσουμε τελείως τὶς παιδικὲς ψυχὲς καὶ νὰ θρηνήσουμε κάποιες γενιὲς ποὺ θὰ ζήσουν σὲ συνθῆκες φρίκης!

Ἐλπίζουμε ἡ κυβέρνηση νὰ μὴ φθάσει στὸ σημεῖο νὰ πραγματοποιήσει αὐτὲς τὶς προτάσεις. Γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ ἀντιδράσουμε δυναμικὰ ὅλοι μας, γονεῖς, ἐκπαιδευτικοί, κλῆρος καὶ λαὸς τοῦ Θεοῦ. Ἔχουμε ἤδη ἀργήσει πολύ!