Κίνηση μεγαλοσύνης πρὸς τὴ γείτονα

Ὁ φοβερὸς σεισμὸς τῆς 6ης Φεβρουαρίου στὰ σύνορα Τουρκίας – Συρίας, ποὺ στοίχισε τὴ ζωὴ σὲ δεκάδες χιλιάδες ἀνθρώπινες ὑπάρξεις, ἔγινε ἀφορμὴ νὰ φανοῦν τὰ συναισθήματα ποὺ τρέφει μέσα του ὁ ἑλληνικὸς λαός, ὄχι μόνο ὡς ἀποτέλεσμα τοῦ φυσικοῦ ἀνθρώπινου ἐνστίκτου, ποὺ ὠθεῖ τὸν ἄνθρωπο νὰ οἰκτίρει καὶ νὰ σπλαχνίζεται τὸν πονεμένο καὶ ἐμπερίστατο, ἀλλὰ κυρίως ὡς ἐπακόλουθο τῆς ὀρθόδοξης χριστιανικῆς του παιδείας, ποὺ διδάσκει τὴ θυσιαστικὴ ἀγάπη ἀκόμη καὶ πρὸς τὸν ἐχθρό.

Διότι πῶς ἀλλιῶς μποροῦμε νὰ χαρα­κτηρίσουμε τὶς ὑπεράνθρωπες προσπάθειες τῶν ἀνδρῶν τῆς Εἰδικῆς Μονάδας Ἀντιμετώπισης Καταστροφῶν (ΕΜΑΚ) οἱ ὁποῖοι στάλθηκαν στὴν Τουρκία γιὰ τὴ διά­σωση τῶν ἐγκλωβισμένων μέσα στὰ συν­τρίμμια ποὺ ἄφησε πίσω του ὁ τρομερὸς Ἐγκέλαδος τῶν 7,8 βαθμῶν τῆς κλίμακας Ρίχτερ, ἂν ὄχι αὐτοθυσία; Μὲ κίνδυνο τῆς ζωῆς τους, μαζὶ μὲ συν­αδέλφους τους ἄλλων χωρῶν, σὲ εἰκοσιτετράωρες ἐπιχειρήσεις ἐπὶ μία ἑβδομάδα, κατάφεραν τελικὰ νὰ βγάλουν μέσα ἀπὸ τόνους μπετὸν πάνω ἀπὸ 200 ζων­τανοὺς ἀνθρώπους.

Ἡ ἐξαίσια αὐτὴ συνδρομὴ τῆς ἑλληνικῆς ἀποστολῆς βοήθειας ὑπογραμμί­σθηκε καὶ ἀπὸ τὸν Τοῦρκο Ὑπουργὸ Ἐξωτερικῶν κ. Τσαβούσογλου σὲ κοινὲς δηλώσεις μὲ τὸν Ἕλληνα ὁμόλογό του κ. Δένδια, ὁ ὁποῖος ἐπισκέφθηκε τὶς πληγεῖσες περιοχὲς στὴν Τουρκία καὶ εἶχε θερμὸ ἐναγκαλισμὸ στὸ ἀεροδρόμιο τῶν Ἀδάνων μὲ τὸν Τοῦρκο Ὑπουργό. Ὁ κ. Τσαβούσογλου εἶπε τὰ ἑξῆς: «Ἡ σημερινὴ παρουσία τοῦ Νίκου Δένδια δείχνει τὴ συμπαράσταση καὶ τὴν ἀλληλεγγύη τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ πρὸς τοὺς Τούρκους. Ἡ Ἑλλάδα ἦταν μία ἀπὸ τὶς πρῶτες χῶρες ποὺ ἐπικοινώνησαν ἀμέσως μετὰ τὸν σεισμὸ μὲ τὶς τουρκικὲς ἀρχὲς γιὰ νὰ εὐχηθοῦν περαστικὰ καὶ νὰ δηλώσει ὅτι εἶναι ἕτοιμη γιὰ νὰ βοηθήσει. Ἀμέσως ἔστειλαν σωστικὰ συνεργεῖα καὶ πολλὰ ἀεροσκάφη μὲ ἀνθρωπιστικὴ βοήθεια στὶς σεισμόπληκτες περιοχές».

Στὴ συνέχεια ἀναφέρθηκε στὴ συμβο­λὴ τῶν ἀνδρῶν τῆς ΕΜΑΚ: «Ἐπιχείρησαν 7 ἡμέρες, 24 ὧρες τὸ εἰκοσιτετράωρο καὶ κατέβαλαν ὑπεράνθρωπες προσ­πάθειες καὶ τοὺς εὐχαριστοῦμε γιὰ τὶς προσπάθειες αὐτές. Εἴδαμε καὶ παρακο­λουθήσαμε ὅτι, μετὰ τὴ διάσωση τῆς κάθε ζωῆς, τοῦ κάθε ἀνθρώπου, δὲν χάρηκαν μόνοι οἱ Ἕλληνες ποὺ βρίσκον­ται στὶς ὁμάδες ἔρευνας καὶ διάσωσης, ἀλλὰ εἴδαμε ὅτι χάρηκαν ὅλοι οἱ Ἕλληνες». Κατέληξε δὲ μὲ τὴν ἔκφραση τῶν εὐχαριστιῶν του πρὸς τὴν ἑλληνικὴ Κυβέρνηση καὶ τὸν ἑλληνικὸ λαὸ «γιὰ τὴ συμπαράσταση καὶ τὴν ἀλληλεγγύη του στὶς δύσκολες αὐτὲς ἡμέρες».

Αὐτοὶ ἦταν καὶ εἶναι πάντοτε οἱ Ἕλληνες! Οἱ ἴδιοι ποὺ καὶ στὸν πόλεμο τοῦ 1940, ὡς πολεμιστές, διακινδύνευσαν τὴ ζωή τους γιὰ νὰ σώσουν Ἰταλοὺς αἰχμαλώτους καὶ μοιράζονταν τὸ σιτηρέσιο μαζί τους, ἐνῶ ἀργότερα ἔσωσαν χιλιάδες Ἑβραίους ἀπὸ τὸ ὁλοκαύτωμα τοῦ γερμανικοῦ ναζισμοῦ κρύβοντάς τους στὰ σπίτια τους καὶ πολλὰ παρόμοια ἔπραξαν στὸ διάβα τῆς ἱστορίας. Καὶ τώρα, μὲ πάνδημη κινητοποίηση, μέσα σὲ συνθῆκες οἰκονομικῆς κρίσεως καὶ ἀνέχειας, ζητοῦν νὰ ἀνταποκριθοῦν στὶς πολλὲς ἀνάγκες τῶν σεισ­μό­πληκτων τῆς Τουρκίας μὲ τὴν προσφορὰ καὶ ἀποστολὴ ποικίλων εἰδῶν βοήθειας.

Ἕνα ἦθος, ἕνας πολιτισμὸς ποὺ προβάλλει ἀπὸ τὴν Ὀρθόδοξη πατρίδα μας πρὸς χώρα ἀνέκαθεν ἐχθρική. Ἕνα ἦθος καὶ ἕνας πολιτισμὸς πού, στοιχώντας στὰ ἐντάλματα τοῦ Εὐαγγελίου καὶ στὴν παρακαταθήκη τῶν προγόνων μας, καλούμαστε νὰ διαφυλάξουμε κι ἐμεῖς καὶ νὰ διδάξουμε τὸ ἴδιο καὶ στὰ παιδιά μας.