Στὴ φυλακὴ γιὰ τὴν ἀντίθεσή του στὸν τρανσεξουαλισμὸ

Συνέβη στὴν Ἰρλανδία στὴν ἀρχὴ τοῦ τρέχοντος σχολικοῦ ἔτους. Δάσκαλος συν­ε­λήφθη καὶ ὁδηγήθηκε στὴ φυλακή, διότι ἀρνοῦνταν νὰ χρησιμοποιήσει τὴν ἀντωνυμία «αὐτὴ» καὶ ὄχι «αὐτὸς» σὲ μαθητὴ ποὺ δήλωνε τρανσέξουαλ (δηλαδὴ μὲ ἀλλαγὴ φύλου).

Ἀρχικὰ ὁ δάσκαλος ὁδηγήθηκε ἐνώπιον τῆς Δικαιοσύνης καὶ μὲ δικαστικὴ ἀπόφαση τοῦ ἀπαγορεύθηκε νὰ συνεχίσει νὰ διδάσκει στὸ ἐν λόγῳ σχολεῖο. Αὐτὸς παραβίασε τὴν ἀπόφαση, συνέχισε νὰ πηγαίνει στὸ σχολεῖο καὶ γι᾿ αὐτὸ συνελήφθη καὶ ὁδηγήθηκε σὲ προσωρινὴ φυλάκιση, μέχρι νὰ πραγματοποιηθεῖ ἡ δίκη του. Ὁ ἴδιος δήλωσε σχετικὰ μὲ τὸ γεγονός: «Εἶμαι δάσκαλος καὶ δὲν θέλω νὰ πάω στὴ φυλακή. Θέλω νὰ εἶμαι στὴν τάξη μου σήμερα, ἐκεῖ ἤμουν σήμερα τὸ πρωί, ὅταν μὲ συνέλαβαν. (…) Ἀγαπῶ τὸ σχολεῖο μου μὲ τὸ σύνθημά του “Res non Verba” (=πράξεις, ὄχι λόγια), ἀλλὰ εἶμαι ἐδῶ σήμερα, ἐπειδὴ εἶπα ὅτι δὲν θὰ ἀποκαλέσω ἕνα ἀγόρι “κορίτσι”. Τὰ τρὰνς ἄτομα εἶναι ἐνάντια στὶς χριστιανικές μου πεποιθήσεις. Εἶναι ἀντίθετα μὲ τὶς Γραφές, ἀντίθετα μὲ τὸ ἦθος τῆς Ἐκκλησίας. (…) Εἶναι ἐκπληκτικὸ καὶ καταδικαστέο τὸ ὅτι οἱ θρησκευτικὲς πεποιθήσεις κάποιου γιὰ τὸ θέμα αὐτὸ θὰ μποροῦσαν νὰ θεωρηθοῦν ὡς λόγος γιὰ τὴν κατηγορία τοῦ παραπτώματος. Οἱ θρησκευτικές μου πεποιθήσεις δὲν ἀποτελοῦν παράπτωμα. (…) Ποτὲ δὲν θὰ εἶναι. Εἶναι ἀγαπητὲς σὲ μένα. Ποτὲ δὲν θὰ τὶς ἀρνηθῶ καὶ ποτὲ δὲν θὰ τὶς προδώσω καὶ ποτὲ δὲν θὰ ὑποκύψω σὲ μιὰ διαταγὴ ποὺ θὰ μὲ ὑποχρέωνε νὰ τὸ κάνω. Ἁ­πλῶς δὲν εἶναι δυνατὸν νὰ τὸ κάνω αὐτό».

Χαρακτήρισε τὴν ἀπόφαση παράλογη καὶ ἄδικη: «Εἶναι παράνοια νὰ ὁδηγηθῶ ἀπὸ αὐτὴ τὴν αἴθουσα σὲ μιὰ φυλακή, ὡστόσο δὲν θὰ ἐγκαταλείψω τὶς χριστιανικές μου πεποιθήσεις». Ὁ συγκεκριμένος δάσκαλος διδάσκει στοὺς μαθητές του Γερμανικά, Ἱστορία καὶ Πολιτική, οἱ δὲ σχέσεις μαζί τους ἦταν ἄριστες.
Τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τοῦ σχολείου, μέσῳ νομικῆς συμβούλου του, δήλωσε ὅτι δὲν εἶχε ἄλλη ἐπιλογὴ ἀπὸ τὸ νὰ ζητήσει ἀπὸ τὸ δικαστήριο νὰ στείλει τὸν Ἔνοχ Μπέρκ (τὸ ὄνομα τοῦ δασκάλου) στὴ φυλακὴ γιὰ παραβίαση δικαστικῆς ἀποφάσεως: «Εἶναι μιὰ ἀναγκαστικὴ ἐντολὴ ποὺ ζητᾶμε, ὄχι μιὰ τιμωρητικὴ ἐντολή. Ἁπλῶς ἐπιδιώκουμε νὰ συμμορφωθεῖ ὁ κ. Μπὲρκ μὲ τὴ διαταγή».

Δυστυχῶς ἡ παγκόσμια παράκρουση σχετικὰ μὲ τὸ ζήτημα αὐτὸ ἔχει ὁδηγηθεῖ σὲ τέτοιο σημεῖο, ὥστε νὰ κλείνεται πλέον στὴ φυλακὴ ὅποιος ὑποστηρίζει τὸ ­αὐτονόητο: ὅτι δὲν μπορεῖς νὰ ἀποκαλεῖς ἕνα ἀγόρι «κορίτσι» ἢ τὸ ἀντίθετο. Εἶναι πρόδηλο ὅτι βρισκόμαστε στὰ χρόνια ποὺ εἶχε προφητεύσει ὁ Μέγας Ἀντώνιος, ὅταν ἔλεγε: «Θὰ ἔρθει ἐποχὴ κατὰ τὴν ὁποία οἱ ἄνθρωποι θὰ τρελαθοῦν· κι ὅταν βλέπουν ἕνα λογικό, θὰ λένε: “Νά ἕνας τρελός”». Αὐτὸ τὸν ὀνειδισμὸ καὶ τὴν καταδίκη ἐπωμίζεται τώρα καὶ ὁ ἀξιέπαινος γιὰ τὴν ὁμολογία του δάσκαλος στὴν Ἰρλανδία. Ὑπόδειγμα γιὰ ὅλους: Ὅσο κι ἂν τὰ σχέδια γιὰ τὴν παγκόσμια δια­στροφὴ ὑπηρετοῦνται καὶ προωθοῦνται ἀπὸ τὶς μεγαλύτερες πλέον πολιτικὲς καὶ οἰκονομικὲς δυνάμεις τοῦ πλανήτη, ἐμεῖς νὰ μὴν πάψουμε νὰ βλέπουμε καὶ νὰ ὁμολογοῦμε τὸ σωστὸ ὡς σωστὸ καὶ τὸ λάθος ὡς λάθος, τὸ καλὸ καὶ τὸ κακό, τὸ ἀληθὲς καὶ τὸ ψευδές, τὸ ὑγιὲς καὶ τὸ ἄρρωστο. Κι ἂς μᾶς ρίξουν σὲ ὅσες φυλακὲς θέλουν. Τιμή μας. Ἐξάλλου ἔτσι θὰ δικαιώνουμε τὰ λόγια τοῦ Κυρίου Ἰησοῦ, ὁ Ὁποῖος προειδοποίησε γιὰ διωγμούς, φυλακίσεις καὶ χλευασμοὺς σὲ ὅσους θὰ ἐπιμένουν νὰ παραμένουν σταθεροὶ στὰ λόγια του, ποὺ συνιστοῦν τὴν αἰώνια Ἀλήθεια, Ζωὴ καὶ σωτηρία τοῦ κόσμου.