Ἀγῶνες καὶ ἀγωνία τοῦ Ἀρχιεπισκόπου

Ἡ εἰσήγηση τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου κατὰ τὴν Τακτικὴ Συνέλευση τῆς Ἱεραρχίας τὴν 4η Ὀκτωβρίου 2022 εἶναι πολὺ σημαντική.

Ἔθεσε ὁ Μακαριώτατος μὲ ἀποδεικτικότητα τὸ θέμα τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας, ἡ ὁποία ἀπὸ τὴν ἀπελευθέρωση ἀκόμη ἔγινε λεία στὴν κρατικὴ ἁρπακτικότητα, μὲ ἀποτέλεσμα σήμερα νὰ ἔχει ἀπομείνει στὴν Ἐκκλησία μόνο τὸ 4% τῆς ἀρχικῆς της περιουσίας καὶ αὐτὸ νὰ εἶναι δεσμευμένο αὐθαίρετα ἀπὸ τὸ κράτος.

Ὁ Μακαριώτατος ἀναφέρθηκε σὲ ἐνέργειες καὶ δικαστικοὺς ἀγῶνες προκειμένου νὰ ἀπελευθερώσει ἡ Ἐκκλησία τὴν περιουσία της, ἰδιαίτερα στὴν πρόσφατη δικαίωσή της ἀπὸ τὸ Εὐρωπαϊκὸ Δικαστήριο, στὸ ὁποῖο ἀναγκάσθηκε νὰ προσφύγει γιὰ τὸ πολύπαθο ἀκίνητο τῆς Βουλιαγμένης.

Ἔκλεισε δὲ τὴν ἀναφορά του αὐτὴ μὲ τὰ λόγια προηγούμενου Ἀρχιεπισκόπου ποὺ εἶχε πεῖ: «Σεῖς οἱ νεώτεροι μὴ κοιτᾶτε τὸ 96% τῆς ἐκκλησιαστικῆς περιουσίας ποὺ χάθηκε. Ἀξιοποιῆστε τὸ 4%. Αὐτοὺς τοὺς βράχους, αὐτὲς τὶς πέτρες, αὐτὸ τὸ χῶμα νὰ τὸ κάνετε ΠΝΕΥΜΑ».

Ὅμως στὴν εἰσήγησή του ὁ Μακαριώτατος ἔθεσε καὶ ἄλλα πολὺ σημαντικὰ θέματα. Ἀναφέρθηκε π.χ. στὸν κίνδυνο ποὺ συνιστᾶ ὁ συγκρητισμός. «Δηλαδὴ ἡ διάχυση καὶ ὁ συνδυασμὸς θρησκευτικῶν ἰδεῶν καὶ πρακτικῶν σὲ πολλοὺς τομεῖς τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς καὶ δραστηριότητος. Θρησκευ­τικὲς ἰδέες διαφορετικῆς προέλευσης, ἐκλαϊκευμένες, διαχέονται παντοῦ μὲ τρόπο ἄναρχο καὶ ἀνοργάνωτο…

Σήμερα οἱ περισσότεροι δὲν ἀποδέχον­ται τὴν πίστη τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως διατυπώνεται σὲ αὐτήν. Ἀδιαφοροῦν. Ἀναμειγνύουν κάποια στοιχεῖα τῆς Ὀρθοδοξίας μὲ ἀτομικές τους ἢ ξενόφερτες πεποιθήσεις καὶ συνήθειες, ποὺ ἀλλοιώνουν τὴν παραδοσιακὴ νοοτροπία καὶ συνθέτουν μιὰ ἀτομικὴ θρησκευτικότητα».

Ἐξέφρασε ἐπίσης ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τὴν ἀγωνία του γιὰ τὴ ραγδαία ἀλλαγὴ τοῦ κόσμου, ποὺ ἐπέφερε καινούργια προβλήματα, ὅπως «τὸ αὐτόματο διαζύγιο, ὁ πολιτικὸς γάμος, ἡ κατάργηση τῆς ἀναγραφῆς τοῦ θρησκεύματος στὶς ταυτότητες, ἡ πολιτικὴ κηδεία, ἡ καύση τοῦ νεκροῦ, ὁ ὑποβοηθούμενος θάνατος…».

Ὅλα αὐτὰ καὶ τόσα ἄλλα, κατέληξε ὁ Μακαριώτατος, «ὁδηγοῦν στὴν ἀνάγκη ἐπαν­ευαγγελισμοῦ τοῦ λαοῦ μας. Πρὸς τὸν σκοπὸ αὐτὸ ἀπαιτοῦνται: 1. Συστράτευση κληρικῶν, πανεπιστημιακῶν διδασκάλων καὶ λαϊκῶν εὐσεβῶν. 2. Συνεργασία μὲ τοὺς καθηγητὲς τῶν Θεολογικῶν καὶ Ἐκκλησιαστικῶν Σχολῶν. 3. Προσφορὰ καὶ ἀξιοπρεπὴς ἐξυπηρέτηση σὲ ἀδελφούς μας πάσχοντες καὶ τοὺς ἐνδεεῖς».

Καίριες οἱ ἐπισημάνσεις τοῦ Μακαριωτάτου καὶ εἶναι εὐχῆς ἔργον νὰ γίνει πραγματικότητα αὐτὴ ἡ συστράτευση, στὴν ὁποία κάλεσε τοὺς διάφορους φορεῖς, ἀλλὰ καὶ ὅλους καὶ τὸν καθένα μας γιὰ τὸν ἐπανευαγγελισμὸ τοῦ λαοῦ.

Ὥστε οἱ βράχοι καὶ οἱ πέτρες τῶν ἀνθρώπινων καρδιῶν νὰ γίνουν πνεῦμα!