«Ἡ Δύση βρίσκεται σὲ λάθος δρόμο»

Μὲ αὐτὸ τὸν τίτλο προβλήθηκαν ἀπὸ ἱστοσελίδα ἐκκλησιαστικῶν εἰδήσεων δηλώσεις τοῦ σημερινοῦ πάπα τῆς Ρώμης σὲ ἰταλικὴ ἐφημερίδα. Εἰδικότερα:

«Ἡ Δύση δὲν μπορεῖ νὰ χαρακτηρισθεῖ ὡς “παράδειγμα πρὸς μίμηση”, ἐπειδὴ ἔχει ἀκολουθήσει λάθος δρόμο, δήλωσε ὁ πάπας Φραγκίσκος σὲ συνέντευξή του στὴν “Corriere della Sera”. Σὲ ἄλλο σημεῖο ὁ πάπας Φραγκίσκος ἀποκάλεσε τὴ Δύση ὡς τὸ μεγαλύτερο νεκροταφεῖο τῆς ἀνθρωπότητας. Ἐπίσης ἐπισήμανε τὰ δημογραφικὰ προβλήματα τῆς Εὐρώπης, σημειώνοντας ὅτι “ὑπὸ αὐτὲς τὶς συνθῆκες οἱ Βρυξέλλες ἀκολουθοῦν λάθος μεταναστευτικὴ πολιτική”. Τέλος ὁ Ποντίφικας ἐξέφρασε τὴν ἄποψη ὅτι ἡ Δύση “δὲν εἶναι πλέον στὸ ὑψηλότερο ἐπίπεδο”, γι᾿ αὐτὸ καὶ δὲν μπορεῖ νὰ βοηθήσει ἄλλα ἔθνη» («Ρομφαία» 16-9-2022).

Πολὺ παράδοξο φαίνεται τὸ ὅτι ὁ ἡγεμόνας τοῦ Βατικανοῦ τόλμησε νὰ διατυπώσει τόσο σκληρὲς ἀλήθειες γιὰ τὴν πνευματικὴ κατάσταση ποὺ ἐπικρατεῖ σήμερα στὶς χῶρες τῆς Δύσεως καὶ ἡ ὁποία ὀφείλεται στὴ σταδιακὴ ἀπομάκρυνση τῶν λαῶν της ἀπὸ τὴν πατροπαράδοτη ἀλήθεια τῆς πίστεως καὶ στὴν ἐκκοσμίκευση τοῦ ἤθους κατὰ τοὺς τελευταίους ἰδίως αἰῶνες. Ἐνῶ δὲ ὁ πάπας Φραγκίσκος ἐκφράζει ἐδῶ σωστὲς ἀπόψεις, ἂς μὴν παραβλέψουμε τὸ ὅτι ὁ ἑκάστοτε πάπας Ρώμης δὲν εἶναι ἄμοιρος εὐθυνῶν ὡς ἕνας ἀπὸ τοὺς κυριότερους ἐκπροσώπους τῆς δυτικῆς νοοτροπίας καὶ φιλοσοφίας. Πάντως οἱ ἡγέτες τῆς Δύσεως ὀφείλουν νὰ δώσουν ἰδιαίτερη προσοχὴ στὶς σημαντικὲς αὐτὲς δηλώσεις, παρὰ τὸ ὅτι τὰ πλεῖστα δυτικὰ Μ.Μ.Ε. τὶς ἀγνόησαν, ἐπειδή ἀποκαλύπτουν τὴν πνευματικὴ «γύμνια» τοῦ δυτικοῦ κόσμου. Ἑπομένως οἱ σημερινοὶ Ἕλληνες ἔχουμε χρέος νὰ διαφυλάξουμε «ὡς κόρην ὀφθαλμοῦ» τὴν πολύτιμη παρακαταθήκη τῆς δισ­χιλιετοῦς Ἱερᾶς Παραδόσεως, ποὺ ἔχουμε κληρονομήσει ἀπὸ τοὺς πατέρες μας.