Ἐλπίδα μας ἡ Θεοτόκος

Ρίγη συγκινήσεως καὶ αἰσθήματα βαθειᾶς εὐλάβειας καὶ κατανύξεως προκάλεσε στὸ πανελλήνιο ὁ φετινὸς ἑορτασμὸς τῆς Κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου. Ἔπειτα ἀπὸ τρία χρόνια πανδημίας, ὁπότε οἱ λιτανεῖες καὶ ἡ συμμετοχὴ τοῦ κόσμου στὶς μεγάλες ἑορτὲς τῆς Ὀρθοδοξίας ἦταν ἀπαγορευμένα, φέτος τιμήθηκε ἡ πανσεβάσμια ἑορτὴ τῆς πανάγνου Μητέρας τοῦ Κυρίου μὲ ξεχωριστὴ λαμπρότητα καὶ πρωτοφανὴ συμμετοχὴ κόσμου. Χιλιάδες εὐλαβεῖς προσκυνητὲς ἔσπευσαν νὰ κατακλύσουν τὰ ἱερὰ σκηνώματα τῆς Παναγίας σὲ ὅλο τὸ εὖρος τῆς Ἑλληνικῆς ἐπικράτειας. Κάθε νησί, κάμπος, βουνὸ τῆς πατρίδας μας, πόλεις καὶ χωριά, ὅπου ὑπάρχει ἱερὸς ναὸς πρὸς τιμήν της, ἀπέδωσαν ξεχωριστὴ τιμὴ στὴν ἱερή της μνήμη. Ὁπωσδήποτε κέν­τρο τοῦ ἑορτασμοῦ ὑπῆρξε τὸ ἱερὸ νησὶ τῆς Τήνου μὲ τὸ χαριτόβρυτο εἰκόνισμά της στὸν πανίερο ναὸ τῆς Εὐαγγελίστριας. Παρόντες στὸν λαμπρὸ ἑορτασμὸ ὁ Πρωθυπουργὸς τῆς χώρας, ὁ Ὑπουργὸς Ἐθνικῆς Ἅμυνας, οἱ Ἀρχηγοὶ ΓΕΕΘΑ, Πολεμικοῦ Ναυτικοῦ καὶ Λιμενικοῦ Σώματος, Βουλευτές, Ἀξιωματικοὶ τοῦ Στρατοῦ καὶ ἄλλοι ἐκπρόσωποι τῶν πολιτικῶν καὶ πολιτειακῶν Ἀρχῶν τῆς Χώρας. Ἡ συμμετοχὴ τοῦ κόσμου στὴ λιτάνευση τῆς ἱερῆς εἰκόνας ξεπέρασε κάθε προσδοκία.

Ἄλλη μιὰ ἀπόδειξη ὅτι αὐτὸς ὁ λαὸς δὲν ξεχνᾶ τὶς ρίζες του. Μπορεῖ νὰ βάλλεται ἀπὸ κάθε εἴδους ἀντιχριστιανικὴ προπαγάνδα, ἀπὸ νόμους καὶ διατάξεις ποὺ πλήττουν αὐτὰ τὰ θεμέλια τῆς ὑποστάσεώς του καὶ τῆς ἰδιαίτερης ἐθνικῆς φυσιογνωμίας καὶ ταυτότητάς του, ἀλλὰ ἐντούτοις κρατεῖ ἀκόμα καὶ κρατεῖται ἀπὸ τὰ ἀδιάσειστα αὐτὰ θεμέλια. Ὑπάρχουν ἀκόμα στὴν πατρίδα μας πολὺ ἰσχυροὶ θύλακες ἀντιστάσεως, πράγμα ποὺ μᾶς γεμίζει μὲ αἰσιοδοξία καὶ δημιουργεῖ ἐλπίδα δυνατὴ γιὰ τὸ μέλλον αὐτοῦ τοῦ τόπου.

Ἄς πάρουν τὸ μήνυμα αὐτὸ πρωτίστως οἱ κατέχοντες τὰ ἡνία τῆς ἐξουσίας αὐτῆς τῆς χώρας, ὥστε ὄχι μόνο νὰ εἶναι πα­ρόντες στοὺς πάνδημους θρησκευτικοὺς ἑορτασμούς, ἀλλὰ καὶ ἡ ὅλη ζωὴ καὶ διακυβέρνησή τους νὰ εἶναι σύμφωνη μὲ τὶς ἀσάλευτες παραδόσεις καὶ τὰ ἱερὰ θέσμια τοῦ ἔθνους αὐτοῦ, τὸ ὁποῖο ὡς τροφὸ καὶ κηδεμόνα του κατέχει τὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Ἀπὸ τὴν ἄλλη, ἄς συμμορφώνουμε ὅλοι τὸν βίο μας πρὸς τὰ ἐντάλματα τοῦ Εὐαγγελίου, ὥστε νὰ μποροῦμε νὰ κρατοῦμε ἀδιάσειστες τὶς ἐλπίδες μας ὅτι δὲν θὰ μᾶς ἐγκαταλείψει ποτὲ ἡ θεία σκέπη καὶ ἰσχυρὴ προστασία τῆς ὑπερευλογημένης Μητέρας τοῦ Κυρίου μας.