Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα (29/7)

Ἀπόστολος: τῆς ἡμέρας, Πέμ. ς΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Α΄ Κορ. γ΄ 18-23)

18 Μηδεὶς ἑαυτὸν ἐξαπατά­τω· εἴ τις δοκεῖ σοφὸς εἶναι ἐν ὑμῖν ἐν τῷ αἰῶνι τούτῳ, μωρὸς γενέσθω, ἵνα γένηται σοφός. 19 ἡ γὰρ σοφία τοῦ κόσμου τούτου μωρία παρὰ τῷ Θεῷ ἐστι. γέγραπται γάρ· ὁ δρασ­σόμενος τοὺς σοφοὺς ἐν τῇ πανουργίᾳ αὐτῶν· 20 καὶ πάλιν· Κύριος γινώσκει τοὺς διαλογισμοὺς τῶν σοφῶν, ὅτι εἰσὶ μάταιοι. 21 ὥστε μηδεὶς καυχάσθω ἐν ἀνθρώποις· πάντα γὰρ ὑμῶν ἐστιν, 22 εἴτε Παῦλος εἴτε Ἀπολ­λὼς εἴτε Κηφᾶς εἴτε κόσμος εἴτε ζωὴ εἴτε θάνατος εἴτε ἐνεστῶτα εἴτε μέλλοντα, πά­ντα ὑμῶν ἐστιν, 23 ὑμεῖς δὲ Χριστοῦ, Χρι­στὸς δὲ Θεοῦ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

18 Ἄς μήν ἐξαπατᾶ κανείς τόν ἑαυτό του νομίζοντας ὅτι δέν θά τόν φθείρει ὁ Θεός, ὅταν αὐτός φθείρει τό ναό τοῦ Θεοῦ μέ τά σχίσματά του. Κι ἐπειδή τά κόμματα αὐτά γίνονται ἀπό τήν ἰδέα ὅτι ὁ ἀρχηγός τοῦ ἑνός εἶναι σοφότερος ἀπό τόν ἀρχηγό τοῦ ἄλλου, σᾶς προσθέτω ὅτι, ἄν κανείς μεταξύ σας νομίζει ὅτι εἶναι σοφός ἐπειδή ἔχει τή σοφία τοῦ κόσμου πού βρίσκεται μακριά ἀπό τόν Θεό, αὐτός ἄς γίνει μωρός μέ τό νά ἀποδεχθεῖ τό κήρυγμα πού ὁ κόσμος τό θεωρεῖ κουταμάρα· κι ἄς σταματήσει νά ἔχει ἐμπιστοσύνη στή σοφία του καί τήν κρίση του, γιά νά γίνει πραγματικά σοφός. 19 Διότι ἡ σοφία τοῦ κόσμου αὐτοῦ εἶναι κουταμάρα ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ. Κι αὐτό ἀποδεικνύεται ἀπό ἐκεῖνο πού ἔχει γραφεῖ στό θεόπνευστο βιβλίο τοῦ Ἰώβ: Ὁ Θεός πιάνει σφιχτοδεμένους ἐκείνους πού κάνουν τόν σοφό καί τούς ἐξευτελίζει μέ τήν ἴδια τους τή σοφιστική ἐξυπνάδα καί δεξιότητα. 20 Καί πάλι στούς ψαλμούς ἔχει γραφεῖ: Ὁ Κύριος γνωρίζει καλά τίς σκέψεις καί τούς συλλογισμούς τῶν σοφῶν, γνωρίζει ὅτι εἶναι μάταιοι καί δέν φέρνουν καμία πραγματική ὠφέλεια. 21 Συνεπῶς ἄς μήν καυχιέται κανείς ἐπειδή ἀνήκει σέ ἀνθρώπους καί ἔχει ὡς ἀρχηγό καί διδάσκαλό του αὐτόν ἤ ἐκεῖνον τόν ἄνθρωπο. Διότι ὅλα εἶναι δικά σας. 22 Εἴτε ὁ Παῦλος, εἴτε ὁ Ἀπολλώς, εἴτε ὁ Κηφᾶς, εἴτε ὁλόκληρος ὁ κόσμος, εἴτε ἡ ζωή, εἴτε ὁ θάνατος, εἴτε ὅσα ὑπάρχουν τώρα, εἴτε ὅσα θά ὑπάρχουν στό μέλλον, ὅλα εἶναι δικά σας καί ὑπηρετοῦν τή σωτηρία σας. 23 Κι ἐσεῖς δέν εἶστε οὔτε τοῦ Παύλου οὔτε τοῦ Ἀ­­πολ­λώ, ἀλλά ἀνήκετε στό Χριστό· καί ὁ Χριστός εἶναι τοῦ Θεοῦ γνήσιος Υἱός.