Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα (30/7)

Ἀπόστολος: ἀποστόλου Σίλα, Σαβ.  ε΄ ἑβδ. Πράξεων (Πραξ. ιε΄ 35-41)

35 Παῦλος δὲ καὶ Βαρνάβας διέτριβον ἐν Ἀντιοχείᾳ διδάσκοντες καὶ εὐαγγελιζόμενοι μετὰ καὶ ἑτέρων πολλῶν τὸν λόγον τοῦ Κυρίου. 36 Μετὰ δέ τινας ἡμέρας εἶπε Παῦλος πρὸς Βαρνάβαν· ἐπιστρέψαντες δὴ ἐπισκεψώμεθα τοὺς ἀδελ­φοὺς ἡμῶν κατὰ πᾶσαν πόλιν ἐν αἷς κατηγγείλαμεν τὸν λόγον τοῦ Κυρίου, πῶς ἔχουσι. 37 Βαρνάβας δὲ ἐβου­λεύ­σατο συμπαραλα­βεῖν τὸν Ἰωάννην τὸν ἐπικαλού­με­νον Μᾶρκον· 38 Παῦλος δὲ ἠξίου, τὸν ἀποστάντα ἀπ᾿ αὐτῶν ἀπὸ Παμφυλίας καὶ μὴ συνελ­θόντα αὐτοῖς εἰς τὸ ἔργον, μὴ συμπαραλαβεῖν τοῦτον. 39 ἐγένετο οὖν παροξυσμός, ὥστε ἀποχωρισθῆ­­­­­ναι αὐτοὺς ἀπ᾿ ἀλλήλων, τόν τε Βαρνάβαν παραλα­βόντα τὸν Μᾶρκον ἐκπλεῦ­σαι εἰς Κύπρον. 40 Παῦλος δὲ ἐπιλεξάμε­­νος Σίλαν ἐξῆλθε, παραδοθεὶς τῇ χάριτι τοῦ Θεοῦ ὑπὸ τῶν ἀδελφῶν, 41 διήρχετο δὲ τὴν Συρίαν καὶ Κιλικίαν ἐπιστηρίζων τὰς ἐκκλησίας.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

35 Ὁ Παῦλος καί ὁ Βαρνάβας στό μεταξύ ἔμεναν ἀκό­μη στήν Ἀντιόχεια διδάσκοντας καί μέ πολλούς ἄλλους κή­­ρυκες τούς πιστούς. Καί κήρυτταν τό λόγο τοῦ Κυ­ρί­­ου καί σέ ὅσους ἄκουγαν γιά πρώτη φορά τό εὐαγγέ­­­­λιο. 36 Ὕστερα ἀπό μερικές ἡμέρες εἶπε ὁ Παῦλος στό Βαρ­νάβα: Ἐμπρός τώρα, ἄς ἐπιστρέψουμε νά ἐπι­σκε­φθοῦ­­­με τούς ἀδελφούς μας σέ κάθε πόλη, ὅπου στήν προ­η­γούμενη περιοδεία μας εἴχαμε κηρύξει τό λόγο τοῦ Κυ­­­­ρί­­­­­ου, κι ἄς δοῦμε πῶς πορεύονται στήν ἐν Χριστῷ ζωή. 37 Ὁ Βαρνάβας λοιπόν τότε θεώρησε καλό νά πάρει μαζί του καί τόν Ἰωάννη πού ὀνομαζόταν καί Μάρκος. 38 Ὁ Παῦλος ὅμως θεωροῦσε δίκαιο νά μήν πάρουν μα­ζί τους ἐκεῖνον πού τούς εἶχε ἐγκαταλείψει στήν Παμ­φυ­λία καί δέν θέλησε νά τούς ἀκολουθήσει, γιά νά ὑπη­ρε­τήσει τό ἔργο τῆς ἱεραποστολῆς. 39 Προκλήθηκε τότε ζωηρή διαφωνία, μέχρι τό σημεῖο οἱ δύο ἀπόστολοι νά ἀποχωρισθοῦν ὁ ἕνας τόν ἄλλο. Ἔτσι ὁ Βαρνάβας πῆρε μαζί του τόν Μάρκο κι ἔφυγε μέ πλοῖο γιά τήν Κύπρο. 40 Ἀπό τήν ἄλλη ὁ Παῦλος διάλεξε γιά συνοδό καί βοηθό του τόν Σίλα καί ἀναχώρησε, ἀφοῦ οἱ ἀδελφοί τῆς Ἀντιόχειας μέ κοινές προσευχές τόν παρέδωσαν καί τόν ἐμπιστεύθηκαν στή χάρη τοῦ Θεοῦ, στήν εὐερ­γε­τι­κή του πρόνοια καί προστασία. Ἔτσι ἄρχισε ἡ δεύτερη ἀπο­στολική περιοδεία τοῦ Παύλου. 41 Ἄρχισε λοιπόν ὁ Παῦλος νά περιοδεύει τίς χῶρες τῆς Συρίας καί τῆς Κιλικίας, στηρίζοντας στή χριστιανι­κή πίστη καί ἐλπί­δα καί ζωή τούς ἀδελφούς τῶν Ἐκκλησιῶν τῶν χωρῶν αὐτῶν.