Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα (23/7)

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Παρ. ε΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Ῥωμ. ις΄ 1-16)

Συνίστημι δὲ ὑμῖν Φοίβην τὴν ἀδελφὴν ἡ­μῶν, οὖσαν διάκονον τῆς ἐκ­κλη­σίας τῆς ἐν Κεγ­χρεαῖς, 2 ἵνα αὐτὴν προσδέξησθε ἐν Κυρίῳ ἀξίως τῶν ἁγίων καὶ παραστῆτε αὐτῇ ἐν ᾧ ἂν ὑμῶν χρῄζῃ πράγματι· καὶ γὰρ αὕτη προστάτις πολ­­­λῶν ἐγενήθη καὶ αὐτοῦ ἐ­μοῦ. 3 Ἀσπάσασθε Πρίσκιλλαν καὶ Ἀκύλαν τοὺς συνεργούς μου ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ, 4 οἵτινες ὑπὲρ τῆς ψυχῆς μου τὸν ἑαυτῶν τράχηλον ὑπέθηκαν, οἷς οὐκ ἐγὼ μό­νος εὐχαριστῶ, ἀλλὰ καὶ πᾶσαι αἱ ἐκκλησίαι τῶν ἐ­θ­νῶν, καὶ τὴν κατ᾿ οἶκον αὐτῶν ἐκκλησίαν. 5 ἀσπάσασθε Ἐπαίνετον τὸν ἀγαπητόν μου, ὅς ἐστιν ἀπαρχὴ τῆς Ἀχαΐας εἰς Χριστόν. 6 ἀσπάσασθε Μαριάμ, ἥτις πολλὰ ἐκοπίασεν εἰς ἡμᾶς. 7 ἀσπάσασθε Ἀνδρόνικον καὶ Ἰουνίαν τοὺς συγγενεῖς μου καὶ συναιχμαλώτους μου, οἵτινές εἰσιν ἐπίσημοι ἐν τοῖς ἀποστόλοις, οἳ καὶ πρὸ ἐμοῦ γεγόνασιν ἐν Χρι­στῷ. 8 ἀσπάσασθε Ἀμπλίαν τὸν ἀγαπητόν μου ἐν Κυρίῳ. 9 ἀσπάσασθε Οὐρβανὸν τὸν συνεργὸν ἡμῶν ἐν Χρι­στῷ καὶ Στάχυν τὸν ἀγα­πητόν μου. 10 ἀσπάσασθε Ἀπελλῆν τὸν δόκιμον ἐν Χριστῷ. ἀ­σ­πά­σασθε τοὺς ἐκ τῶν Ἀριστοβούλου. 11 ἀσπάσασθε Ἡρῳδίωνα τὸν συγγενῆ μου. ἀσπάσα­σθε τοὺς ἐκ τῶν Ναρκίσσου τοὺς ὄντας ἐν Κυρίῳ. 12 ἀσπάσασθε Τρύφαιναν καὶ Τρυφῶσαν τὰς κοπιώσας ἐν Κυρίῳ. ἀσπάσασθε Περσίδα τὴν ἀγαπητήν, ἥτις πολλὰ ἐκοπίασεν ἐν Κυ­­ρίῳ. 13 ἀσπάσασθε Ροῦφον τὸν ἐκλεκτὸν ἐν Κυρίῳ καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ καὶ ἐμοῦ. 14 ἀσπάσασθε Ἀσύγκριτον, Φλέγοντα, Ἑρμᾶν, Πατρόβαν, Ἑρμῆν καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς ἀδελφούς. 15 ἀσπάσασθε Φιλόλογον καὶ Ἰουλίαν, Νηρέα καὶ τὴν ἀδελφὴν αὐτοῦ, καὶ Ὀλυ­μπᾶν καὶ τοὺς σὺν αὐ­τοῖς πάντας ἁγίους. 16 ἀσπάσασθε ἀλλήλους ἐν φιλήματι ἁγίῳ. ἀσπά­ζονται ὑμᾶς αἱ ἐκκλησίαι τοῦ Χρι­στοῦ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

Σᾶς συστήνω τή Φοίβη, τήν ἐν Χριστῷ ἀδελφή μας, ἡ ὁποία εἶναι διακόνισσα τῆς Ἐκκλησίας τῶν Κεγ­χρεῶν, 2 γιά νά τή δεχθεῖτε ὅπως ὁ Κύριος θέλει, μέ τόν τρόπο πού πρέπει νά ὑποδέχεται κανείς Χριστιανούς, καί νά σταθεῖτε κοντά της γιά νά τήν συμπαρασταθεῖτε καί νά τή βο­ηθήσετε σ’ ὅ,τι σᾶς ἔχει ἀνάγκη· διότι κι αὐτή ἔγινε προ­στάτιδα πολλῶν Χριστιανῶν καί προστάτευσε καί μένα τόν ἴδιο. 3 Χαιρετῆστε ἐγκάρδια τήν Πρίσκιλλα καί τόν Ἀκύλα, οἱ ὁποῖοι εἶναι συνεργάτες μου ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ. 4 Αὐτοί, γιά νά σώσουν τή ζωή μου, ἔβαλαν τόν τράχη­λό τους κάτω ἀπό τό μαχαίρι καί κινδύνευσαν νά σφα­γοῦν. Σ’ αὐτούς δέν εἶμαι μόνο ἐγώ εὐγνώμων, ἀλλά καί ὅλες οἱ Ἐκκλησίες τῶν ἐθνῶν. Χαιρετῆστε καί τήν ἐκ­κλησιαστική κοινότητα τῆς Ρώμης πού συναθροίζεται στό σπίτι τους. 5 Χαιρετῆστε τόν ἀγαπητό μου Ἐπαίνετο, ὁ ὁποῖος ἀνά­με­σα στούς πρώτους ἀπό τήν Ἀχαΐα πίστεψε καί ἀφι­ε­ρώ­θηκε στό Χριστό. 6 Χαιρετῆστε τή Μαριάμ, πού ὑποβλήθηκε σέ πολλούς κόπους γιά μᾶς. 7 Χαιρετῆστε τούς συμ­πα­τρι­ῶτες μου Ἀνδρόνικο καί Ἰου­νία, οἱ ὁποῖοι καί καταδιώχθηκαν καί φυλακί­σθηκαν μαζί μου καί εἶναι διακεκριμένοι ἀνάμεσα σ’ ἐκεί­νους πού ἀσκοῦν τήν ἀποστολή τοῦ κηρύγματος, καί μάλιστα προσῆλθαν στό Χριστό πρίν ἀπό μένα. 8 Χαιρετῆστε τόν Ἀμπλία, πού μοῦ ἔγινε ἀγαπητός λό­γῳ τῆς ἀγάπης μέ τήν ὁποία ὁ Κύριος συνδέει αὐτούς πού εἶναι ἑνωμένοι μαζί του. 9 Χαιρετῆστε τόν Οὐρβανό, τό συνεργάτη μας στό ἔργο τοῦ Χριστοῦ, καί τόν ἀγαπητό μου Στάχυ. 10 Χαιρετῆστε τόν Ἀπελλῆ, ὁ ὁποῖος εἶναι δοκιμασμένος καί γνήσιος Χριστιανός. Χαιρετῆστε αὐτούς πού πίστεψαν ἀπό τό σπιτικό τοῦ Ἀριστόβουλου. 11 Χαιρετῆστε τόν συμπατριώτη μου Ἡρωδίωνα. Χαι­­ρε­τῆστε τούς πιστούς μαθητές τοῦ Κυρίου ἀπό τό σπιτικό τοῦ Νάρκισσου. 12 Χαιρετῆστε τήν Τρύφαινα καί τήν Τρυφώσα, οἱ ὁ­­­ποῖες κοπιάζουν στή διακονία τοῦ Κυρίου. Χαιρετῆστε τήν Περσίδα τήν ἀγαπητή, ἡ ὁποία ὑποβλήθηκε σέ πολλούς κόπους στή διακονία τοῦ Κυρίου. 13 Χαιρετῆστε τόν Ροῦφο, ὁ ὁποῖος εἶναι ἐκλεκτός Χριστιανός, καί τή μητέρα του, ἡ ὁποία εἶναι καί δική μου μητέρα. 14 Χαιρετῆστε τόν Ἀσύγκριτο, τόν Φλέγοντα, τόν Ἑρ­­­­­­­­μᾶ, τόν Πατρόβα, τόν Ἑρμῆ καί τούς ἀδελφούς πού εἶ­ναι μαζί τους. 15 Χαιρετῆστε τόν Φιλόλογο καί τήν Ἰουλία, τόν Νηρέα καί τήν ἀδελφή του, τόν Ὀλυμπᾶ καί ὅλους τούς πιστούς πού μένουν μαζί τους. 16 Χαιρετῆστε ὁ ἕνας τόν ἄλλον μέ φίλημα ἅγιο. Σᾶς χαιρετοῦν οἱ Ἐκκλησίες τοῦ Χριστοῦ.