Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα (22/7)

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Πέμ. ε΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Ῥωμ. ιε΄ 17-29)

17 ἔχω οὖν καύχησιν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τὰ πρὸς τὸν Θεόν· 18 οὐ γὰρ τολμήσω λαλεῖν τι ὧν οὐ κατειργάσατο Χριστὸς δι᾿ ἐμοῦ εἰς ὑπα­κοὴν ἐθνῶν λόγῳ καὶ ἔρ­γῳ, 19 ἐν δυνάμει σημείων καὶ τεράτων, ἐν δυνάμει Πνεύματος Θεοῦ, ὥστε με ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ καὶ κύκλῳ μέχρι τοῦ Ἰλλυρικοῦ πεπληρωκέναι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ, 20 οὕτω δὲ φιλοτιμούμενον εὐαγγελίζεσθαι οὐχ ὅπου ὠνομάσθη Χριστός, ἵνα μὴ ἐπ᾿ ἀλλότριον θεμέλιον οἰκοδομῶ, 21 ἀλλὰ καθὼς γέγραπται, οἷς οὐκ ἀνηγγέλη περὶ αὐ-τοῦ ὄψονται, καὶ οἳ οὐκ ἀκηκόασι συνήσουσι. 22 Διὸ καὶ ἐνεκοπτόμην τὰ πολλὰ τοῦ ἐλθεῖν πρὸς ὑμᾶς· 23 νυνὶ δὲ μηκέτι τόπον ἔχων ἐν τοῖς κλίμασι τούτοις, ἐπιποθίαν δὲ ἔχων τοῦ ἐλ­θεῖν πρὸς ὑμᾶς ἀπὸ πολ­λῶν ἐτῶν, 24 ὡς ἐὰν πορεύωμαι εἰς τὴν Σπανίαν, ἐλεύσομαι πρὸς ὑμᾶς· ἐλπίζω γὰρ διαπορευόμενος θεάσασθαι ὑμᾶς καὶ ὑφ᾿ ὑμῶν προπεμφθῆναι ἐκεῖ, ἐὰν ὑμῶν πρῶτον ἀπὸ μέρους ἐμπλησθῶ. 25 νυνὶ δὲ πορεύομαι εἰς Ἱερουσαλὴμ διακονῶν τοῖς ἁγίοις. 26 εὐδόκησαν γὰρ Μακεδονία καὶ Ἀχαΐα κοινωνίαν τινὰ ποιήσασθαι εἰς τοὺς πτωχοὺς τῶν ἁγίων τῶν ἐν Ἱερουσαλήμ. 27 εὐδόκησαν γὰρ καὶ ὀφειλέται αὐτῶν εἰσιν· εἰ γὰρ τοῖς πνευματικοῖς αὐ­τῶν ἐκοινώνησαν τὰ ἔθνη, ὀφείλουσι καὶ ἐν τοῖς σαρκικοῖς λειτουργῆσαι αὐ­τοῖς. 28 τοῦτο οὖν ἐπιτελέσας, καὶ σφραγισάμενος αὐτοῖς τὸν καρπὸν τοῦτον, ἀπελεύσομαι δι᾿ ὑμῶν εἰς τὴν Σπανίαν. 29 οἶδα δὲ ὅτι ἐρχόμενος πρὸς ὑμᾶς ἐν πληρώματι εὐλογίας τοῦ εὐαγγελίου τοῦ Χριστοῦ ἐλεύσομαι.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

17 Λοιπόν, ἀφοῦ εἶμαι λειτουργός τοῦ Εὐαγγελίου τοῦ Θεοῦ στά ἔθνη, ἔχω καί καύχηση, μέ τή δύναμη καί ἐνί­σχυση τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, γιά τήν καρποφόρα δράση μου στά ἔργα πού ἀναφέρονται καί ἀνήκουν στό Θεό. 18 Ναί· μέ τή δύναμη τοῦ Χριστοῦ ἔγιναν ὅλα αὐτά κι ὄχι ἀπό τή δική μου δῆθεν ἱκανότητα. Διότι δέν θά τολμήσω ποτέ νά πῶ ἀλαζονικά ὅτι ὑπάρχει κάτι πού νά μήν τό ἔκανε καί νά μήν τό ὁλοκλήρωσε ὁ Χριστός, χρησιμοποιώντας ὡς ὄργανό του ἐμένα, μέ σκοπό νά πιστέψουν καί νά ὑπακούσουν στό Εὐαγγέλιο οἱ ἐθνικοί. Αὐτός μοῦ ἔδινε φωτισμό καί λόγο καί μέ ἐνίσχυε στούς κόπους τῆς ἀποστολικῆς διακονίας, ὥστε ὄχι μόνο μέ λόγους ἀλλά καί μέ ζωή ἁγία καί ἐνάρετη νά κηρύττω τό Εὐαγγέλιό του. 19 Αὐτός συνόδευε τό κήρυγμά μου μέ δύναμη σημείων καί καταπληκτικῶν θαυμάτων, μέ τήν ὑπερφυσική δύναμη τοῦ Πνεύματος τοῦ Θεοῦ. Κι ἔτσι ἐγώ, κάνοντας ἕνα μεγάλο κύκλο, περιόδευσα σ’ ὅλα τά μέρη ἀπό τήν Ἱερουσαλήμ μέχρι τό Ἰλλυρικό, κι ἔχω κηρύξει παντοῦ, πλήρως καί τελείως τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ. 20 Κι ἔτσι θεωρῶ τιμή μου καί ἀγωνίζομαι φιλότιμα νά κηρύττω τό Εὐαγγέλιο ἐκεῖ πού δέν κηρύχθηκε ἀπό ἄλ­λους τό ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, γιά νά μή χτίζω πάνω σέ ξένο θεμέλιο καί νά μήν εἰσχωρῶ σέ δικαιοδοσία ἄλλου Ἀποστόλου. 21 Ἀλλά κήρυξα τό Εὐαγγέλιο στούς ἐθνικούς καί εἰδω­λολάτρες, πού δέν τό εἶχαν ἀκούσει ποτέ. Κι ἔτσι πραγμα­το­ποιήθηκε ἐκεῖνο πού εἶχε γραφεῖ ἀπό τόν προφήτη Ἡσαΐα: Θά δοῦν τόν Χριστό ἐκεῖνοι στούς ὁποίους δέν εἶχε αὐτός ἀναγγελθεῖ, καί θά κατανοήσουν τό κήρυγμα σχε­τικά μ’ αὐτόν ἐκεῖνοι πού δέν εἶχαν ἀκούσει γι’ αὐτόν. 22 Κι ἐπειδή ὑπῆρχαν ἀκόμη μέρη στά ὁποῖα δέν εἶχε κη­­ρυχθεῖ ὁ Χριστός, γι’ αὐτό ἐμποδιζόμουν πολλές φορές νά ἔλθω σέ σᾶς. 23 Τώρα ὅμως πού δέν ἔχω πλέον στά μέρη αὐτά τόπο πού νά μήν ἔχω κηρύξει τόν Χριστό, κι ἐπιπλέον ἔχω ἀπό πολλά χρόνια πόθο δυνατό νά ἔλθω κοντά σας, 24 καθώς θά πηγαίνω στήν Ἱσπανία, θά ἔλθω σέ σᾶς. Διότι ἐλπίζω περνώντας ἀπό τήν πόλη σας νά σᾶς δῶ καί νά μέ κατευοδώσετε πρός τά ἐκεῖ, ἀφοῦ πρῶτα μπορέσω κάπως νά χορτάσω τήν παρουσία σας ἀπό τή συνάντησή μου μαζί σας. 25 Τώρα ὅμως πηγαίνω στήν Ἱερουσαλήμ ἐκτελώντας διακονία γιά τή βοήθεια τῶν ἐκεῖ Χριστιανῶν. 26 Καί ἐκτελῶ τή διακονία αὐτή, διότι οἱ Χριστιανοί τῆς Μακεδονίας καί τῆς Ἀχαΐας ἀποφάσισαν ἀπό ἀγα­θή διάθεση καί εὐχαρίστηση νά κάνουν κάποιον ἔρανο γιά τούς φτωχούς Χριστιανούς πού διαμένουν στά Ἱεροσόλυμα. 27 Πραγματικά ἀπό καλοσύνη τό ἀποφάσισαν, εἶναι ὅμως καί χρεῶστες σ’ αὐτούς. Διότι ἄν οἱ ἐθνικοί ἔγιναν κοινωνοί καί συμμέτοχοι στίς πνευματικές δωρεές πού εἶχαν οἱ Ἰουδαῖοι, ὀφείλουν καί οἱ ἐθνικοί νά τούς ὑπη­ρε­τήσουν στίς ὑλικές τους ἀνάγκες. 28 Ἀφοῦ λοιπόν ἐπιτελέσω αὐτό πού μοῦ ἀνατέθηκε, καί ἀφοῦ παραδώσω σ’ αὐτούς ἐπίσημα καί μέ ἀσφά­λεια τή συνεισφορά αὐτή, ἡ ὁποία εἶναι καρπός τῆς πί­­­­­­στεως καί τῆς ἀγάπης ἐκείνων πού ἔκαναν τή συν­­­­ει­­σ­φο­­­­­­ρά, θά μεταβῶ μέσῳ τῆς χώρας σας στήν Ἱσπα­νία. 29 Γνωρίζω μάλιστα ὅτι ὅταν ἔλθω κοντά σας, θά ἔλθω μέ ἄφθονο τόν πλοῦτο τῆς εὐλογίας πού μεταδίδει τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ.