Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα (21/7)

Ἀπόστολος: ἡμέρας, Τετ. ε΄ ἑβδ. ἐπιστολῶν (Ῥωμ. ιε΄ 7-16)

7 διὸ προσλαμβάνεσθε ἀλ­λή­­λους, καθὼς καὶ ὁ Χρι­στὸς προσελάβετο ὑμᾶς εἰς δόξαν Θεοῦ. 8 Λέγω δὲ Χριστὸν Ἰησοῦν διάκονον γεγενῆσθαι περι­το­μῆς ὑπὲρ ἀληθείας Θεοῦ, εἰς τὸ βεβαιῶσαι τὰς ἐπαγ­γελίας τῶν πατέρων, 9 τὰ δὲ ἔθνη ὑπὲρ ἐλέους δοξάσαι τὸν Θεόν, καθὼς γέγραπται· διὰ τοῦτο ἐξομο­λο­­γήσομαί σοι ἐν ἔθνεσι, Κύριε, καὶ τῷ ὀνόματί σου ψαλῶ. 10 καὶ πάλιν λέγει· εὐφράν­θητε ἔθνη μετὰ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ. 11 καὶ πάλιν· αἰνεῖτε τὸν Κύριον πάντα τὰ ἔθνη, καὶ ἐπαινέσατε αὐτὸν πάντες οἱ λαοί. 12 καὶ πάλιν Ἡσαΐας λέγει· ἔσται ἡ ρίζα τοῦ Ἰεσσαί, καὶ ὁ ἀνιστάμενος ἄρχειν ἐθνῶν· ἐπ’ αὐτῷ ἔθνη ἐλπιοῦσιν. 13 Ὁ δὲ Θεὸς τῆς ἐλπίδος πληρώσαι ὑμᾶς πάσης χα­ρᾶς καὶ εἰρήνης ἐν τῷ πιστεύειν, εἰς τὸ περισσεύειν ὑμᾶς ἐν τῇ ἐλπίδι ἐν δυνάμει Πνεύματος Ἁγίου. 14 Πέπεισμαι δέ, ἀδελφοί μου, καὶ αὐτὸς ἐγὼ περὶ ὑμῶν, ὅτι καὶ αὐτοὶ μεστοί ἐστε ἀγαθωσύνης, πεπληρωμένοι πάσης γνώσεως, δυνάμενοι καὶ ἀλλήλους νουθετεῖν. 15 τολμηρότερον δὲ ἔγραψα ὑμῖν, ἀδελφοί, ἀπὸ μέρους, ὡς ἐπαναμιμνήσκων ὑμᾶς, διὰ τὴν χάριν τὴν δο­θεῖσάν μοι ὑπὸ τοῦ Θεοῦ 16 εἰς τὸ εἶναί με λειτουργὸν Ἰησοῦ Χριστοῦ εἰς τὰ ἔθνη, ἱερουργοῦντα τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Θεοῦ, ἵνα γένηται ἡ προσφορὰ τῶν ἐθνῶν εὐ­πρόσδεκτος, ἡγιασμένη ἐν Πνεύματι Ἁγίῳ.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

7 Γιά νά κατορθώσετε ὅμως ὅλοι σας σάν ἕνας ἄν­θρω­πος καί μέ μιά καρδιά νά δοξάζετε τόν Θεό, σᾶς συνιστῶ νά δέχεστε μέ ἀγάπη ὁ ἕνας τόν ἄλλον, ὅπως καί ὁ Χριστός σᾶς δέχθηκε ὅλους καί σᾶς ἔκανε ἀγαπητούς καί δικούς του, γιά νά δοξάζεται ὁ Θεός. 8 Καί μ’ αὐτά πού λέω, ἐννοῶ ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός ἔχει ἔλθει γιά νά διακονήσει τούς περιτμημένους Ἰουδαίους, ὥστε νά ἐξασφαλίσουν τίς ἐπαγγελίες καί νά σωθοῦν. Γιά νά γίνει ἔτσι ὁλοφάνερο ὅτι ὁ Θεός εἶναι ἀπολύτως ἀληθής καί νά ἀπο­δειχθοῦν ἀληθινές οἱ ὑποσχέσεις πού ἔδωσε στούς πατέρες τῶν Ἰουδαίων. 9 Καί συγχρόνως καί οἱ ἐθνικοί, πού συμμετέχουν στή σω­τηρία αὐτή, νά δοξάσουν τόν Θεό γιά τό ἔλεος πού ἔδειξε σ’ αὐτούς σύμφωνα μ’ ἐκεῖνο πού εἶναι γραμμένο στούς ψαλμούς, ὅπου ὁ Χριστός λέει στόν Πατέρα του: Γι’ αὐτό θά σέ δοξάσω ἀνάμεσα στά ἔθνη καί θά ψάλω ὕμνο στό ὄνομά σου. 10 Καί πάλι λέει ἡ Ἁγία Γραφή: Χαρεῖτε, ἐθνικοί, μαζί μέ τούς Ἰουδαίους, οἱ ὁποῖοι εἶναι ὁ λαός τοῦ Θεοῦ. 11 Καί σ’ ἄλλο πάλι μέρος λέει ἡ Ἁγία Γραφή: Ὑμνεῖτε τόν Κύριο ὅλοι οἱ ἐθνικοί πού πιστέψατε, καί ἐπαινέστε αὐτόν ὅλοι οἱ λαοί τῆς γῆς. 12 Καί ὁ Ἡσαΐας λέει πάλι: Ὁ Ἰεσσαί θά εἶναι ἡ ρίζα, ἀπό τήν ὁποία θά βλαστήσει νέα γενιά. Κι ἐκεῖνος πού θά ξεπεταχθεῖ ἀπό τή ρίζα αὐτή, δηλαδή ὁ Χριστός, εἶ­­­ναι προορισμένος νά ἐξουσιάζει τούς ἐθνικούς. Σ’ αὐ­­τόν ὡς Σωτήρα τους θά ἐλπίσουν ὅλα τά ἔθνη. 13 Καί τήν ἐλπίδα αὐτή τήν ἔδωσε στά ἔθνη ὁ ἴδιος ὁ Θε­ός. Ὁ Θεός λοιπόν πού ἔδωσε τήν ἐλπίδα αὐτή τῆς εὐ­­λογίας στά ἔθνη, μακάρι νά σᾶς γεμίσει μέ κάθε χαρά καί εἰρή­νη. Καί νά σᾶς στερεώνει στήν πίστη, γιά νά ἔχε­­­­τε περισσή ἐλπίδα μέ τή δύναμη τοῦ Ἁγίου Πνεύμα­τος. 14 Εἶμαι πεπεισμένος γιά σᾶς, ἀδελφοί μου, κι ἐγώ ὁ ἴδιος πού σᾶς γράφω τίς προτροπές αὐτές, ὅτι καί μόνοι σας, χωρίς τίς δικές μου ὑποδείξεις, εἶστε γε­­­­μά­­τοι ἀπό καλοσύνη καί ἀρετή, γεμάτοι ἀπό κάθε γνώ­­­ση τῆς σωτηριώδους ἀλήθειας, καί εἶστε πλέον σέ θέ­­ση νά νουθετεῖτε ὁ ἕνας τόν ἄλλον. 15 Σᾶς ἔγραψα ὅμως, ἀδελφοί, μέ περισσότερη κάπως τόλμη σέ μερικά σημεῖα τῆς ἐπιστολῆς μου, σάν νά σᾶς ὑπενθυμίζω τίς ἀλήθειες πού ξέρετε. Καί τό ἔκανα αὐτό λόγῳ τοῦ ἀξιώματος πού μοῦ δόθηκε ὡς χάρη ἀπό τόν Θεό. 16 Καί τό ἀξίωμά μου αὐτό συνίσταται στό νά εἶμαι ἐγώ λειτουργός καί διάκονος τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ στούς ἐθνικούς καί νά ἐπι­τε­λῶ ὡς μία μορφή θυσίας πρός τόν Θεό τό ἱερό ἔργο τοῦ εὐαγγελικοῦ κηρύγματος, πού εἶναι λόγος Θεοῦ. Κι ἔτσι μέ τό κήρυγμα νά ἑλκυσθοῦν πρός τόν Χριστό οἱ ἐθνι­κοί καί νά γίνουν οἱ ψυχές τους προσφορά καί θυσία δεκτή ἀπό τόν Θεό καί ἀρεστή σ’ αὐτόν, ἁγιασμένη μέ τό Ἅγιον Πνεῦμα.