Ἀποστολικό Ἀνάγνωσμα (20/7)

Ἀπόστολος: τοῦ προφήτου, Ἰουλίου 20 (Ἰακ. ε΄ 10-20)

10 ὑπόδειγμα λάβετε, ἀδελ­φοί μου, τῆς κακοπαθείας καὶ τῆς μακροθυμίας τοὺς προφήτας, οἳ ἐλάλησαν τῷ ὀνόματι Κυρίου. 11 ἰδοὺ μακαρίζομεν τοὺς ὑπομένοντας· τὴν ὑπο­μονὴν Ἰὼβ ἠκούσατε, καὶ τὸ τέλος Κυρίου εἴδετε, ὅτι πολύσπλαγχνός ἐστιν ὁ Κύ­ριος καὶ οἰκτίρμων. 12 Πρὸ πάντων δέ, ἀδελ­φοί μου, μὴ ὀμνύετε μήτε τὸν οὐρανὸν μήτε τὴν γῆν μήτε ἄλλον τινὰ ὅρκον· ἤτω δὲ ὑμῶν τὸ ναὶ ναί, καὶ τὸ οὒ οὔ, ἵνα μὴ εἰς ὑπόκρισιν πέσητε. 13 Κακοπαθεῖ τις ἐν ὑμῖν; προσευχέσθω· εὐθυμεῖ τις; ψαλλέτω. 14 ἀσθενεῖ τις ἐν ὑμῖν; προσκαλεσάσθω τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας, καὶ προσευξάσθωσαν ἐπ’ αὐτὸν ἀλείψαντες αὐ­τὸν ἐλαίῳ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ Κυρίου· 15 καὶ ἡ εὐχὴ τῆς πίστεως σώσει τὸν κάμνοντα, καὶ ἐγερεῖ αὐτὸν ὁ Κύριος· κἂν ἁμαρτίας ᾖ πεποιηκώς, ἀφεθήσεται αὐτῷ. 16 ἐξομολογεῖσθε ἀλλή­λοις τὰ παραπτώματα, καὶ εὔ­χεσθε ὑπὲρ ἀλλή­λων, ὅπως ἰαθῆτε· πολὺ ἰσχύει δέησις δικαίου ἐνεργουμένη.17 Ἠλίας ἄνθρωπος ἦν ὁμοιοπαθὴς ἡμῖν, καὶ προ­σευ­χῇ προσηύξατο τοῦ μὴ βρέξαι, καὶ οὐκ ἔβρεξεν ἐπὶ τῆς γῆς ἐνιαυτοὺς τρεῖς καὶ μῆνας ἕξ· 18 καὶ πάλιν προσηύξατο, καὶ ὁ οὐρανὸς ὑετὸν ἔδωκε καὶ ἡ γῆ ἐβλάστησε τὸν καρπὸν αὐτῆς. 19 Ἀδελφοί, ἐάν τις ἐν ὑμῖν πλανηθῇ ἀπὸ τῆς ἀληθείας, καὶ ἐπιστρέψῃ τις αὐτόν, 20 γινωσκέτω ὅτι ὁ ἐπιστρέ­ψας ἁμαρτωλὸν ἐκ πλάνης ὁδοῦ αὐτοῦ σώσει ψυχὴν ἐκ θανάτου καὶ καλύψει πλῆθος ἁμαρτιῶν.

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

10 Ἀδελφοί μου, πάρτε ὡς παράδειγμα κακοπάθειας καί ὑπομονῆς τούς προφῆτες, οἱ ὁποῖοι δέν ἦταν τυ­χαῖ­οι ἄνθρωποι, ἀλλά μίλησαν ὡς ἀπεσταλμένοι τοῦ Κυ­ρίου. 11 Ἰδού, θεωροῦμε πανευτυχεῖς καί καλοτυχίζουμε ἐ­­κείνους πού δείχνουν ὑπομονή. Ἀκούσατε ἀπό τά ἀναγνώσματα τῆς Ἁγίας Γραφῆς γιά τήν ὑπομονή τοῦ Ἰώβ, καί εἴδατε τό εὐτυχισμένο τέλος πού τοῦ ἐπεφύλαξε ὁ Κύριος στή δοκιμασία του. Διότι ὁ Κύριος εἶναι γεμάτος εὐσπλαχνία καί ἔλεος, καί μέ πολλή στοργή ἐπιτρέπει νά δοκιμάζονται τά παιδιά του. 12 Ὅπως ὅμως δέν ἐπιτρέπεται νά στενάζετε ἐνα­ντίον τῶν συνανθρώπων σας, ἔτσι δέν πρέπει νά ἐ­­πι­κα­λεῖ­σθε μέ ἀσέβεια καί τό ὄνομα τοῦ Θεοῦ στίς στενοχώ­ριες σας. Προπαντός, ἀδελφοί μου, μήν ὁρ­κίζεσθε οὔτε στόν οὐρανό, οὔτε στή γῆ, οὔτε νά κάνετε κανέναν ἄλ­λο ὅρκο. Ἄς εἶναι τό ναί πού λέτε, πραγματικό ναί· καί τό ὄχι σας πραγματικό ὄχι· γιά νά μήν πέσετε στήν ὑπο­κρι­σία καί τό ψέμα. 13 Ὑποφέρει κανείς ἀνάμεσά σας ἀπό στενοχώρια καί θλίψη; Ἄς προσεύχεται κι ἄς ζητᾶ παρηγοριά ἀπό τόν Θεό. Ἔχει κανείς χαρούμενη διάθεση; Ἄς ψάλλει ψαλ­μούς, καί μ’ αὐτούς ἄς ἐξαγιάζει τή χαρά του. 14 Εἶναι κανείς ἀνάμεσά σας ἄρρωστος; Ἄς προσκαλέ­σει τούς πρεσβυτέρους τῆς Ἐκκλησίας, κι αὐτοί ἄς προ­σευχηθοῦν ἐπάνω του, καί συγχρόνως ἄς τόν ἀλείψουν μέ λάδι, ἐπικαλούμενοι τό ὄνομα τοῦ Κυρίου. 15 Καί ἡ προσευχή αὐτή πού γίνεται μέ πίστη θά σώσει ἀπό τή σωματική ἀσθένεια τόν ἄρρωστο. Ὁ Κύριος θά τόν κάνει καλά καί θά τόν σηκώσει ἀπό τό κρεβάτι τῆς ἀρρώστιας του. Κι ἄν ὁ ἀσθενής ἔχει διαπράξει ἁμαρτίες πού προκάλεσαν τήν ἀσθένειά του, ὁ Κύριος θά τοῦ τίς συγχωρήσει. 16 Γενικότερα σᾶς προτρέπω νά ἐξομολογεῖσθε μεταξύ σας τίς ἁμαρτίες σας καί νά προσεύχεσθε ὁ ἕνας γιά χάρη τοῦ ἄλλου, γιά νά γιατρευτεῖτε ὄχι μόνο ἀπό τίς σωματικές σας ἀσθένειες ἀλλά καί ἀπό τίς ψυχικές. Ἔχει μεγάλη δύναμη ἡ δέηση τοῦ δικαίου καί ἐνεργεῖ δρα­στικά καί ἀποτελεσματικά ἐπιφέροντας μεγάλες ὠφέ­­­­­λειες. 17 Ὁ Ἠλίας ἦταν ἄνθρωπος πού εἶχε τήν ἴδια ἀσθενική φύση μέ μᾶς, καί προσευχήθηκε νά μή βρέξει, καί δέν ἔβρεξε στή γῆ τρία χρόνια καί ἕξι μῆνες. 18 Καί προσευχήθηκε ξανά ζητώντας νά βρέξει, καί ὁ οὐ­­ρανός ἔδωσε βροχή καί ἡ γῆ βλάστησε τό σπόρο πού εἶχε μέσα της κι ἔκανε τόν καρπό της. 19 Σᾶς κάνω καί τήν τελευταία μου ἔκκληση, πού εἶ­ναι καί ἡ ἐπισφράγιση τῆς ἐπιστολῆς μου. Ἀδελφοί, ἄν κανείς ἀπό σᾶς πλανηθεῖ καί ξεστρατίσει μακριά ἀπό τή χριστιανική ἀλήθεια, καί κάποιος ἄλλος ἀδελφός τόν ἐπαναφέρει στήν ἀλήθεια, 20 ἄς γνωρίζει ὅτι ἐκεῖνος πού ἐπέστρεψε ἕναν ἁμαρ­τω­­λό ἀπό τόν πλανεμένο καί ὀλέθριο δρόμο πού βάδι­ζε, θά σώσει μιά πολύτιμη ψυχή ἀπό τό θάνατο καί θά ἐξα­­­λείψει πλῆθος ἁμαρτιῶν πού διέπραξε ἤ σκόπευε νά διαπράξει ὁ ἄνθρωπος πού εἶχε πλανηθεῖ.